Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-557/11-2/MP
Prawo ogólnokrajowej organizacji związkowej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją projektu usług szkoleniowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2011 r. (data wpływu 1 kwietnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu "Program rozwoju..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2011 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu "Program rozwoju..."

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Federacja, (zwana dalej Federacją) jest ogólnokrajową organizacją związkową w rozumieniu przepisów ustawy o związkach zawodowych. Cele i zadania Federacji określa Statut w Rozdziale II art. 9 -10.

Artykuł 9

1.

Federacja reprezentuje interesy członków wobec organów władzy i administracji państwowej, gospodarczej, samorządu spółdzielczego i terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

2.

Podstawowym celem działalności Federacji jest obrona praw, godności i interesów społeczno-zawodowych, socjalno-bytowych i kulturalnych pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

3.

Federacja reprezentuje wspólne stanowisko członków i broni ich interesów w sprawach:

a.

polityki zatrudnienia oraz praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,

b.

poziomu wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,

c.

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

d.

świadczeń wynikających z ubezpieczeń społecznych,

e.

świadczeń socjalnych,

f.

wypoczynku po pracy, wczasów, sportu, turystyki i kultury fizycznej,

g.

ochrony środowiska naturalnego.

Artykuł 10

Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1.

Organizowanie współdziałania organizacji członkowskich i prezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej, gospodarczej i samorządu terytorialnego, organów spółdzielczości oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych;

2.

Opiniowanie założeń i projektów aktów normatywnych ogólnopaństwowych i spółdzielczych dotyczących pracowników branży mleczarskiej, szczególnie w dziedzinie zatrudnienia płac, świadczeń socjalnych, warunków pracy, ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych;

3.

Zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, porozumień branżowych i innych umów z odpowiednimi organami państwowymi, spółdzielczymi, samorządu terytorialnego i organizacjami pracodawców;

4.

Występowanie z inicjatywami na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach wynikających ze stosunku pracy;

5.

Występowanie w roli mediatora w sporach pomiędzy organizacjami członkowskimi Federacji a organami władzy i administracji państwowej, gospodarczej, organizacjami pracodawców, organizacjami samorządu terytorialnego, organizacjami politycznymi i społeczno-zawodowymi,

6.

Organizowanie wypoczynku i leczenia uzdrowiskowego dla pracowników mleczarstwa i członków ich rodzin:

7.

Dokonywanie na wniosek organizacji członkowskich ocen warunków pracy i płacy pracowników jednostek organizacyjnych branży mleczarskiej oraz współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy dla zapewnienia przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy;

8.

Prowadzenie własnej działalności wydawniczej dla celów informacyjno-propagandowych szkoleniowych i gospodarczych;

9.

Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej członkom, a w szczególnych przypadkach indywidualnym osobom oraz występowanie na wniosek zainteresowanych w ich imieniu przed organami rozpatrującymi spory;

10.

W razie zaistnienia sporu zbiorowego podejmowanie działań określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;

11.

Współpracę z innymi nurtami polskiego i międzynarodowego ruchu związkowego oraz organizacjami politycznymi i społeczno zawodowymi;

12.

Prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej na zasadach określonych przepisami prawa;

13.

Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej;

14.

Prowadzenie dla pracowników mleczarstwa Funduszu Wsparcia, którego celem jest udzielanie pożyczek i zapomóg.

Federacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, jak również w rejestrze przedsiębiorców z uwagi na fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez powołany do tego celu oddział pod nazwą R. Oddział R. prowadzi tylko działalność gospodarczą, natomiast Federacja tylko działalność statutową. Działalność dochodowa oddziału R. polega na wykonywaniu czynności opodatkowanych, w związku z czym obok obowiązku naliczania i odprowadzania podatku należnego od przychodów z tytułu sprzedaży, ma prawo do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług związanych ze sprzedażą podlegającą opodatkowaniu. Oddział R. nie posiada osobowości prawnej, zatem czynnym podatnikiem VAT na potrzeby rozliczania wspomnianego powyżej podatku jest Federacja jako jednostka macierzysta. Działalność statutowa Federacji w świetle ustawy o podatku VAT jest zwolniona od podatku. W związku z powyższym Federacja nie ma możliwości odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją celów statutowych, a kwota podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 p.d.o.p. stanowi koszt uzyskania przychodu.

Federacja w styczniu bieżącego roku rozpoczęła realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5 - Rozwój uczestników dialogu społecznego, Poddziałanie 2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Nazwa projektu: "Program rozwoju... "

Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie kompetencji 270 osób (135 kobiet, 135 mężczyzn) członków/kiń - Federacji na rzecz prowadzenia dialogu dwustronnego oraz poradnictwo prawne dla człoków/kiń Federacji.

Cele szczegółowe:

1.

Podniesienie kompetencji zarządczych przewodniczących (liderów) zakładowych organizacji związkowych - 45 osób (23 kobiety, 22 mężczyzn) w zakresie zarządzania, komunikacji, uprawnień związków zawodowych, autoprezentacji.

2.

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji, uprawnień związków zawodowych, autoprezentacji, negocjacji i sporów zbiorowych oraz promocji zakładowej organizacji związkowej wśród członków zarządu organizacji związkowych - 60 osób (30 kobiet, 30 mężczyzn).

3.

Podniesienie kompetencji członków komisji rewizyjnych 45 osób (22 kobiety, 23 mężczyzn) poprzez udział w szkoleniach zakresu finansów, prawa pracy oraz komunikacji.

4.

Nabycie kompetencji dialogowych przez liniowych działaczy/czki związkowych 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn) poprzez ich udział w szkoleniach z zakresu wiedzy związkowej, negocjacji, komunikacji i autoprezentacji.

5.

Utworzenie portalu i forum prawnego.

Przeszkolenie tak szerokiej grupy osób pozwoli ułożyć poprawne relacje i prowadzić dialog między pracodawcą i pracownikiem.

Cele projektu są zgodne z:

* NSRO 2007-2013, a zwłaszcza z założeniami dotyczącymi zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki, co jest niezbędnym czynnikiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;

* Celem 3 PO KL poprzez przyczynienie się do poprawy zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;

* Celem V Priorytetu SZOP PO KL i PD dla V Priorytetu na 2010 rok i typem operacji: Tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego;

Projekt zgodny jest z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi, w tym polityką równych szans, koncepcją zrównoważonego rozwoju i rozwojem społeczeństwa informacyjnego, a także prawodawstwem wspólnotowym i krajowym (w tym z PZP).

W związku z realizacją projektu ponoszone będą następujące koszty:

1.

Koszty bezpośrednie:

* zatrudnienie kadry projektu (umowa zlecenie oraz umowa o pracę 1/3 etatu)

* controlling i sprawozdawczość finansowa (usługa zewnętrzna)

* koszty podróży kadry projektu

* koszt prowadzenia rachunku bankowego

* koszt raportów ewaluacyjnych

* koszt zakupu drukarki, laptopa, biurka, krzesła

* zakup materiałów służących wizualizacji projektu

* zakup długopisów dla uczestników

2.

Organizacja szkoleń:

* wynagrodzenie dla trenera

* koszt wyżywienia i noclegów uczestników

* koszt wynajęcia sal szkoleniowych

* koszt materiałów szkoleniowych (usł. poligraficzne)

* utworzenie portalu prawnego i forum (usługa zewnętrzna)

* obsługa portalu prawnego (moderator, prawnik, administrator - umowa zlecenie).

3.

Koszty pośrednie:

* obsługa księgowa projektu (usługa zewnętrzna)

* koszt artykułów biurowych

* koszt połączeń telefonicznych

* koszt opłat pocztowych i kurierskich.

Źródło i sposób finansowania projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z uwzględnieniem podziału na środki europejskie (płatności) i krajowe (dotacja celowa) przedstawiają się następująco:

1.

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 454 890,00 zł i stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

* płatność ze środków europejskich w kwocie 1 236 656,50 zł

* dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 218 233,50 zł.

2.

Wnioskodawca realizuje Projekt bez wkładu własnego, dofinansowanie wynosi 100%.

W związku z przyznaniem Federacji dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Federacja zobowiązana była złożyć oświadczenie o kwalifikowaniu podatku VAT, w którym oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu w kategorii wydatków kwalifikowanych. Jednocześnie Federacja zobowiązała się do zwrotu refundowanej w ramach Projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Na potrzeby realizacji powyższego projektu Federacja ponosić będzie, zgodnie z zatwierdzonym budżetem, wydatki na zakup materiałów i usług, dokumentowane fakturami VAT.

Wszelkie usługi szkoleniowe świadczone przez Federację należy traktować jako usługi statutowe, gdyż są świadczone w zakresie interesu zbiorowego członków Federacji w zamian za składki (art. 10 pkt 13 Statutu Federacji) i nie są organizowane w celu osiągnięcia zysków.

Wnioskodawca oświadcza, że usługi szkoleniowe świadczone w ramach opisanego wyżej projektu unijnego również nie są organizowane w celu osiągnięcia zysków, tj. przedmiotowe szkolenia przeprowadzane są w ramach realizowanego projektu i mają charakter nieodpłatny. Organizacja szkoleń w całości jest finansowana w ramach projektu unijnego, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów (poza dojazdem na miejsce szkolenia), a Wnioskodawca nie zyskuje z tytułu organizacji szkoleń żadnej gratyfikacji finansowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego naliczony podatek VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją projektu usług szkoleniowych może zostać przez Federację odliczony.

Czy naliczony podatek VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją projektu usług szkoleniowych w stanie opisanym powyżej powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zdaniem Federacji, przy realizacji usług szkoleniowych w ramach opisanego powyżej projektu, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego, gdyż zakupione na cele projektu towary i usługi nie służą i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Poza tym usługi szkoleniowe są świadczone w zakresie interesu zbiorowego członków Federacji i nie są organizowane w celu osiągnięcia zysków. Dlatego w związku z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi te podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku VAT. Mając powyższe na uwadze Federacja nie ma możliwości odliczenia podatku VAT należnego od nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu usług szkoleniowych i winny być one kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Odliczyć zatem można w całości wyłącznie podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Federacja rozpoczęła realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5 - Rozwój uczestników dialogu społecznego, Poddziałanie 2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego, nazwa projektu "Program rozwoju... ".

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji członków Federacji na rzecz prowadzenia dialogu dwustronnego oraz poradnictwo prawne dla członków Federacji.

W związku z realizacją projektu ponoszone będą następujące koszty: bezpośrednie (zatrudnienia kadry projektu, controlling i sprawozdawczość finansowa, koszty podróży kadry projektu, koszt prowadzenia rachunku bankowego, koszt raportów ewaluacyjnych, koszt zakupu drukarki, laptopa, biurka, krzesła, zakup materiałów służących wizualizacji projektu, zakup długopisów dla uczestników), koszty związane z organizacją szkoleń (wynagrodzenie dla trenera, koszt wyżywienia i noclegów uczestników, koszt wynajęcia sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych, utworzenie portali prawnego i forum, obsługa portalu prawnego) oraz koszty pośrednie (obsługa księgowa projektu, koszt artykułów biurowych, koszt połączeń telefonicznych, koszt opłat pocztowych i kurierskich). Wnioskodawca realizuje projekt bez wkładu własnego, dofinansowanie ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wynosi 100%.

Wnioskodawca oświadczył, że usługi szkoleniowe świadczone w ramach opisanego projektu mają charakter nieodpłatny, a Wnioskodawca nie zyskuje z tego tytułu żadnej gratyfikacji finansowej. Zakupione na cele projektu towary i usługi nie służą i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji przedmiotowego projektu służyć będą wyłącznie do wykonywania czynności, których następstwem nie jest określenie podatku należnego (tzn. powstanie zobowiązania podatkowego).

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług służących do realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu pn. " Program rozwoju... ".

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Przedmiotowa interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu i została wydana w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny. Interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy, usług świadczonych przez Federację, ponieważ nie stanowiło to przedmiotu zapytania Wnioskodawcy.

Organ podatkowy informuje ponadto, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, oo-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl