Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-540/07-2/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani................., przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca buduje dom mieszkalny z częścią pensjonatową. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej wynosi 354,71 m2, powierzchnia użytkowa części pensjonatowej to 128,60 m2. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o dzieło z firmą budowlaną na wykonanie robót instalacyjno-hydraulicznych z materiałów własnych firmy ze stawką podatku VAT 7%.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:.

* czy prawidłowe jest zastosowanie 7% stawki podatku VAT do usług i materiałów budowlanych dostarczanych przez świadczącego usługę zarówno do części mieszkalnej jak i usługowej, czy też prawidłowe jest przyjęcie 7% stawki do części mieszkalnej zaś do części usługowej stawki 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy 7% stawka podatku VAT ma zastosowanie zarówno do części mieszkalnej jak i usługowej budynku i dotyczy zarówno usług jak i materiałów dostarczanych przez usługodawców, niezbędnych do wykonania tych usług. Wynika to z treści art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i załącznika nr 3 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż wskazane przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą stosownie do zapisu art. 146 ust. 2 ustawy, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Definicja obiektów budownictwa mieszkaniowego zawarta w art. 2 pkt 12 ustawy określa je jako budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT do wykonywanych robót budowlanych uzależnione jest od zaklasyfikowania wznoszonego budynku według przeważającego przeznaczenia tego budynku jako całości. Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Z okoliczności przedstawionych przez wnioskodawcę wynika, że na część mieszkalną przeznaczono więcej niż połowę całkowitej powierzchni użytkowej wznoszonego budynku. Budowany obiekt stanowić więc będzie budynek mieszkalny a do robót budowlano - montażowych prowadzonych przy budowie zarówno części mieszkalnej jak i usługowej, w terminie do 31 grudnia 2007 r. można zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Dla opodatkowania usługi wraz z materiałami budowlanymi jako całości (z czym wiąże się również zastosowanie jednolitej - obniżonej stawki podatku VAT) istotne znaczenie ma przedmiot zawartej umowy. Jeżeli przedmiotem transakcji określonym w umowie cywilno-prawnej jest robota budowlana wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych kosztów, jakimi są np. robocizna oraz koszt materiałów (jeśli są własnością wykonawcy) do odrębnej sprzedaży. W sytuacji, gdy z zawartej umowy wynika, iż przedmiotem sprzedaży ma być robota budowlana związana z budownictwem mieszkaniowym to wystawiając fakturę podatnik ma prawo opodatkować całość usługi wg stawki 7%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl