Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-532/11-4/BS
Warunki uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych oraz konsekwencje podatkowe związane z wniesieniem części przedsiębiorstwa aportem do spółki powiązanej lub poprzez wydzielenie do spółki niezależnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 15 czerwca 2011 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 6 czerwca 2011 r. (skutecznie doręczone w dniu 13 czerwca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych oraz konsekwencji podatkowych związanych z wniesieniem tej części przedsiębiorstwa aportem do spółki powiązanej lub poprzez wydzielenie do spółki niezależnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych oraz konsekwencji podatkowych związanych z wniesieniem tej części przedsiębiorstwa aportem do spółki powiązanej lub poprzez wydzielenie do spółki niezależnej. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 13 czerwca 2011 r., złożonym w dniu 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 15 czerwca 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 6 czerwca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

F. S.A. jest spółką akcyjną nie notowaną na giełdzie. W W. przy ul. J. gdzie mieści się również siedziba, Spółka prowadzi dwa rodzaje pozarolniczej działalności gospodarczej:

* w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych oraz całokształtu usług z tym związanych,

* w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi.

Każdy rodzaj działalności stanowi pewien organizacyjnie wyodrębniony kompleks składników majątkowych niematerialnych i prawnych oraz pracowniczych powiązanych ze sobą funkcjonalnie i mających zdolność do realizacji określonych zadań gospodarczych wynikających z rodzaju działalności. Podział taki znajduje potwierdzenie w strukturze organizacyjnej Spółki, ponieważ wyodrębnione w niej działy są przyporządkowane określonemu rodzajowi działalności, np.:

* działy: P1 (produkcja), US (usługi związane ze sprzętem medycznym), PP (przygotowanie produkcji i rozwój), HS (dział handlowy), OK (dział obsługi klienta), NISO i NJ (działy nadzorujące system zarządzania jakością) - przyporządkowane są działalności medycznej.

* działy: TM (obsługi technicznej), NA (administracji nieruchomości) - przyporządkowane są działalności związanej z wynajmem nieruchomości.

Jednocześnie działalności te posiadają własne piony kierownicze i własne magazyny. Maszyny i urządzenia oraz inne elementy składników majątkowych są wykorzystywane tylko w określonym rodzaju działalności.

Istnieje również wyodrębnienie finansowe działalności w tych dwóch zakresach, tzn. w zakresie medycznym i działalności w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomością. Poprzez zapewnienie odpowiedniej ewidencji księgowej przyporządkowuje się przychody i koszty, ustala się wynik finansowy oraz określa należności i zobowiązania obydwu rodzajów działalności. Odrębnie ustalany jest także plan finansowy i dokonywana analiza jego wykonania. Dla każdego rodzaju działalności wyodrębnione zostały rachunki bankowe, na które wpływają należności i z których dokonywane są zapłaty zobowiązań.

Oprócz wymienionych wyżej działów w skład prowadzonego przedsiębiorstwa wchodzi dział księgowości, kadr i radca prawny, które zapewniają obsługę obydwu rodzajów działalności.

Nieruchomość, na terenie której Spółka F. S.A. posiada siedzibę i prowadzi działalność gospodarczą, składa się z gruntów w wieczystym użytkowaniu oraz budynków stanowiących własność Spółki. Powierzchnia w 85% wykorzystywana jest na wynajem dla firm zewnętrznych i administrację zarządzającą wynajmem.

Na pozostałej powierzchni w kilku wyodrębnionych pomieszczeniach, w różnych budynkach, prowadzona jest działalność związana z całokształtem spraw w zakresie organizacji, nadzoru i obsługi produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych.

Ze względów finansowych i ekonomicznych Zarząd Spółki rozważa możliwość podziału Spółki poprzez wniesienie aportem do spółki powiązanej lub poprzez wydzielenie do spółki niezależnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów medycznych. Aport lub wydzielenie obejmować będzie:

* oznaczenie przedsiębiorstwa (logo firmy),

* majątek ruchomy (maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie, komputery, oprogramowanie i wszelkie środki służące tej działalności) stanowiące własność F. S.A.,

* wszystkich pracowników świadczących pracę na rzecz tej działalności,

* know-how (umowy, licencje, patenty, prawa autorskie, wartości niematerialne i prawne itp.),

* rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy magazynowe materiałów, towarów i produktów, elementy produkcji w toku, części zamienne),

* środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych,

* należności i zobowiązania,

* prawo do korzystania z obecnie zajmowanych powierzchni na podstawie umowy najmu zawartej ze spółką powiązaną lub niezależną,

* dokumenty związane z prowadzoną działalnością np. cenniki, katalogi, specyfikacje techniczne produktów,

* prawa i obowiązki wynikające z umów z podwykonawcami.

Skutkiem wniesienia aportu lub podziału przez wydzielenie będzie zaprzestanie produkcji, handlu i wykonywania usług z zakresu wyrobów medycznych przez spółkę wnoszącą aport (dzieloną).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wymienione w punkcie 50 wniosku składniki przedsiębiorstwa przekazane w formie aportu do spółki powiązanej lub przekazanie do spółki niezależnej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie stanowić będą "zorganizowaną część przedsiębiorstwa" (ZPC) w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług.

2.

Czy wniesienie aportem do spółki powiązanej lub przekazanie do spółki niepowiązanej w wyniku podziału przez wydzielenie wymienionych w punkcie 50 niniejszego wniosku składników przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1

Składniki przedsiębiorstwa wymienione w punkcie 50 wniosku spełniają warunki uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług, który brzmi: "zorganizowana część przedsiebiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania".

Podstawowym kryterium zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest samodzielność. Wyodrębniona część Spółki F. S.A., prowadząca działalność w zakresie produkcji, sprzedaży i usług związanych z wyrobami medycznymi, jest zdolna do realizacji obecnie wykonywanych zadań po trwałym wydzieleniu z obecnie istniejącej struktury, ponieważ posiada:

* pion kierowniczy,

* pracowników - specjalistów w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych,

* składniki majątku trwałego i obrotowego zapewniające kontynuację zadań związanych z wyrobami medycznymi,

* wiedzę i technologię wykorzystywaną w produkcji wyrobów medycznych,

* bazę dostawców i odbiorców,

* powiązanie ww. składników w sposób funkcjonalny,

* wypracowane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych,

* wyodrębnienie organizacyjne i finansowo-księgowe,

* prawo do użytkowania nieruchomości.

Ad. 2

Przekazanie składników majątku wymienionych we wniosku w formie aportu do spółki powiązanej lub przekazanie ich do spółki niepowiązanej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z powodu kwalifikacji tych składników jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z brzmienia art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT wynika, że przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W pojęciu "zbycia" mieści się również wniesienie aportu do spółki powiązanej lub przekazanie wydzielonej części przedsiębiorstwa do spółki niepowiązanej. Wynika to z faktu przeniesienia prawa własności i prawa do rozporządzania majątkiem na inny podmiot, o czym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy (dostawa towarów, którą jest sprzedaż, zamiana, darowizna, aport). Jednak z uwagi na zapis art. 6 pkt 1 ustawy składniki majątku stanowiące przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część wyłączone są spod regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.) wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Podział może być dokonany przez:

1.

przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),

2.

zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),

3.

przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),

4.

przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy - przeniesienie własności.

Zatem podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest więc to, aby zbycie obejmowało zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczyć należy, iż definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że ze względów finansowych i ekonomicznych Zarząd Spółki rozważa możliwość podziału Spółki poprzez wniesienie aportem do spółki powiązanej lub poprzez wydzielenie do spółki niezależnej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów medycznych. Aport lub wydzielenie obejmować będzie:

* oznaczenie przedsiębiorstwa (logo firmy),

* majątek ruchomy (maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie, komputery, oprogramowanie i wszelkie środki służące tej działalności) stanowiące własność F. S.A.,

* wszystkich pracowników świadczących pracę na rzecz tej działalności,

* know-how (umowy, licencje, patenty, prawa autorskie, wartości niematerialne i prawne itp.),

* rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy magazynowe materiałów, towarów i produktów, elementy produkcji w toku, części zamienne),

* środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych,

* należności i zobowiązania,

* prawo do korzystania z obecnie zajmowanych powierzchni na podstawie umowy najmu zawartej ze spółką powiązaną lub niezależną,

* dokumenty związane z prowadzoną działalnością np. cenniki, katalogi, specyfikacje techniczne produktów,

* prawa i obowiązki wynikające z umów z podwykonawcami.

Skutkiem wniesienia aportu lub podziału przez wydzielenie będzie zaprzestanie produkcji, handlu i wykonywania usług z zakresu wyrobów medycznych przez spółkę wnoszącą aport (dzieloną).

Ponadto z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż wyodrębniona część Spółki F. S.A., prowadząca działalność w zakresie produkcji, sprzedaży i usług związanych z wyrobami medycznymi, jest zdolna do realizacji obecnie wykonywanych zadań po trwałym wydzieleniu z obecnie istniejącej struktury, ponieważ posiada:

* pion kierowniczy,

* pracowników - specjalistów w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych,

* składniki majątku trwałego i obrotowego zapewniające kontynuację zadań związanych z wyrobami medycznymi,

* wiedzę i technologię wykorzystywaną w produkcji wyrobów medycznych,

* bazę dostawców i odbiorców,

* powiązanie ww. składników w sposób funkcjonalny,

* wypracowane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych,

* wyodrębnienie organizacyjne i finansowo-księgowe,

* prawo do użytkowania nieruchomości.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż opisana przez Wnioskodawcę wyodrębniona niezależna działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów medycznych będzie posiadała cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy, a zatem będzie mieściła się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji czynność wniesienia aportem do spółki powiązanej lub przekazanie do spółki niepowiązanej (niezależnej) w wyniku podziału przez wydzielenie tych składników, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 września 2008 r., wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego podlega opłacie w wysokości 40 zł (...). Z uwagi na to, iż Strona w dniu 23 marca 2011 r. wniosła opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w wysokości 75 zł, opłata w wysokości 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a ustawy - Ordynacja podatkowa na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl