Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-527/09-2/PR
Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków PFRON.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2009 r. (data wpływu 29 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków PFRON - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków PFRON.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Złożony wniosek dotyczy zapłaty faktury z tytułu realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków PFRON, pn. "Modernizacja pochylni wraz z udrożnieniem ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w obrębie dojścia do budynku zespołu szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" - obszar B. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie w dniu 10 lipca 2008 r. zawarł z miastem umowę Nr WRR/000036/03/D o dofinansowanie projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".

Miasto w dniu 8 października 2009 r. podpisało umowę z wykonawcą robót. Przedmiot umowy został wykonany, wykonawca wystawił fakturę VAT Nr 76/12/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. na Urząd Miasta Zamość (który jest organem wykonawczym Miasta Zamość) na kwotę brutto 190.655,50 zł, stawka podatku VAT 22%.

Urząd Miasta dokonał zapłaty należności przelewem na konto wykonawcy tj. usługi remontowo - budowlane.

*

kwota 88.324,15 zł dnia 24 grudnia 2008 r.;

*

kwota 68.717,35 zł dnia 24 grudnia 2008 r.;

*

kwota 33.614,00 zł dnia 24 grudnia 2008 r.;

Kopia faktury i przelewów w załączeniu.

Miasto Zamość w dniu 30 grudnia 2008 r. dokonało rozliczenia z przyznanych środków finansowych PFRON, dołączając oświadczenie z dnia 16 grudnia 2008 r. (kopia w załączeniu) mówiące, że Urząd Miasta jest podatnikiem podatku VAT rozliczającego się w fakturze w kwocie brutto nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony w zakresie realizacji ww. projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca wnosi o interpretację indywidualną odnośnie niemożności obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie realizacji projektu "Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych z udrożnieniem ciągów komunikacyjnych w obrębie dojścia do budynku zespołu szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi" przez Urząd Miasta- podatnika podatku od towarów i usług, rozliczającego się fakturą VAT Nr 76/12/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. na kwotę 190.655,50 zł brutto. Powyższy dokument wymagany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Urząd Miasta jest podatnikiem podatku od towarów i usług, przy wydatkach na zadanie "Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych z udrożnieniem ciągów komunikacyjnych w obrębie dojścia do budynku zespołu szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi" nie korzysta z odliczeń podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z brzmieniem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336) obowiązującym od 1 grudnia 2008 r., zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina jako podmiot prawa publicznego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), realizuje zadania użyteczności publicznej, którymi w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Z tytułu wykonywania tych zadań jest zwolniona z podatku VAT na podstawie regulacji cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy, gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jak stanowi art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Przedmiotowa inwestycja mieści się więc w ramach zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które na mocy cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy.

W świetle powołanych przepisów Urząd Miasta działając w imieniu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych Gminy (Miasta) jest zwolniony z podatku od towarów i usług z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Reasumując, w przedstawionym w treści wniosku stanie faktycznym, zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych z udrożnieniem ciągów komunikacyjnych w obrębie dojścia do budynku zespołu szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi" nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Urząd Miasta jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl