IPPP1-443-46/11-6/EK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP1-443-46/11-6/EK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-46/11-6/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W związku ze skargą wniesioną w dniu 21 marca 2011 r. (data wpływu 24 marca 2011 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 26 stycznia 2011 r. znak: IPPP1-443-46/11-2/EK w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania produktów, doręczoną w dniu 1 lutego 2011 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 26 stycznia 2011 r. znak: IPPP1-443-46/11-2/EK, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania produktów.

We wniosku z dnia 10 stycznia 2011 r. (data wpływu 13 stycznia 2011 r.) przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na dystrybucji sprzętu fotograficznego oraz świadczeniu usług serwisowych na terytorium Rzeczypospolitej. W zakresie swojej działalności Spółka dokonuje dostawy na rzecz szerokiego kręgu odbiorców, w tym zarówno dużych odbiorców hurtowych i detalicznych, jak również odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w mniejszym zakresie, a także dokonuje dostaw dla klientów indywidualnych. Dodatkowo jako działalność wspierającą sprzedaż produktów Spółka organizuje odpłatnie warsztaty i kursy fotograficzne dla osób fizycznych. W związku z prowadzoną działalnością w ramach akcji promocyjnych, Spółka przekazuje nieodpłatnie różnego rodzaju towary i materiały, głównie z logo firmy mające charakter reklamowy (koszulki, torby, breloki, nośniki USB, gabloty służące wyeksponowaniu towarów Spółki w sklepach odbiorców, inne gadżety) jak i towary handlowe. Towary handlowe i materiały reklamowe są wydawane przez pracowników Spółki oraz pracowników firm wynajętych do przeprowadzania akcji marketingowych. Wydania mają miejsce podczas przeprowadzanych różnego rodzaju akcji promocyjnych na rzecz Spółki, w punktach sprzedaży dystrybutorów, w czasie szkoleń dla dystrybutorów, podczas prowadzonych kursów i warsztatów fotograficznych. W związku ze skalą i częstotliwością akcji promocyjnych Spółka nie prowadzi ewidencji osób w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów usług, jednocześnie nie różnicuje wydawanych towarów wg ich wartości (poniżej lub powyżej 10 złotych), przekazywane nieodpłatnie towary i materiały nie są również próbkami w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1. Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym po 1 czerwca 2005 r., nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów handlowych i materiałów reklamowych w związku z prowadzonymi akcjami marketingowymi i szkoleniami, czyli na cele związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem (w ramach promocji i reklamy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy został odliczony podatek VAT naliczony przy ich nabyciu.

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym po 1 czerwca 2005 r. nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów i materiałów reklamowych (rozdawanie gadżetów, materiałów reklamowych) w czasie prowadzonych akcji marketingowych i różnego rodzaju szkoleń, a więc na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia VAT naliczonego przy ich nabyciu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT są to:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów usług wynika wprost, że przepis odnosi się do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Oznacza to, że przepis ten nie uwzględnia takich nieodpłatnych przekazań towarów i materiałów, które zostały dokonane na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (opisane w zaistniałym stanie faktycznym). Z kolei przepis zawarty w art. 7 ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług jest przepisem wskazującym na wyjątki w stosunku do art. 7 ust. 2 przedmiotowej Ustawy, czyli określa jedynie rodzaje towarów, których przekazanie wskazane w art. 7 ust. 2 - tj. na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem - zostało wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów usług.

Reasumując powyższe regulacje, zdaniem Spółki należy uznać, że przekazywane przez Spółkę towary, materiały reklamowe, w ramach działań reklamowych i promocyjnych, na cele ściśle związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spółka zwraca uwagę, że kwestia opodatkowania nieodpłatnie przekazanych towarów i materiałów reklamowych na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem była przedmiotem rozstrzygnięcia polskich sądów administracyjnych oraz wydanych interpretacji podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

1.

wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt I FSK 1660/09

2.

interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2010 r., ILPP2/443-862/08/10-S/AK.

W dniu 26 stycznia 2011 r.r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną znak: IPPP1-443-46/11-2/EK uznając, stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W treści interpretacji indywidualnej uznano, iż nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów handlowych i materiałów reklamowych w ramach działań marketingowych, o których mowa We wniosku, w przypadku, gdy przy ich nabyciu lub wytworzeniu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem tut. Organu Spółka pismem z dnia 1 lutego 2011 r. (data nadania 4 lutego 2011 r., data wpływu 8 lutego 2011 r.) wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wydanej interpretacji i uznania stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 17 lutego 2011 r. znak: IPPP1-443-46/11-4/EK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji z dnia 26 stycznia 2011 r. znak: IPPP1-443-46/11-2/EK podtrzymując jednocześnie swoje stanowisko.

Wobec powyższego w dniu 21 marca 2011 r. (data wpływu 24 marca 2011 r.) za pośrednictwem Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację indywidualną z dnia 26 stycznia 2011 r. znak: IPPP1-443-46/11-2/EK.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi wniesionej w dniu 21 marca 2011 r., po ponownym przeanalizowaniu opisanego stanu faktycznego uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania produktów-jest prawidłowe.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę stwierdził co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Do czynności traktowanych na równi z dostawą towarów, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, ustawodawca zaliczył przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub części.

Jednocześnie z treści art. 7 ust. 3 ustawy wynika, iż nie uznaje się za dostawę towarów (tekst jedn.: nie podlegają opodatkowaniu) przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Ust. 4 tego przepisu definiuje prezenty o małej wartości, przez które rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z kolei przez próbki, w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na dystrybucji sprzętu fotograficznego oraz świadczeniu

usług serwisowych na terytorium Rzeczypospolitej. W zakresie swojej działalności Spółka dokonuje dostawy na rzecz szerokiego kręgu odbiorców, w tym zarówno dużych odbiorców hurtowych i detalicznych, jak również odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w mniejszym zakresie, a także dokonuje dostaw dla klientów indywidualnych. Dodatkowo jako działalność wspierającą sprzedaż produktów Spółka organizuje odpłatnie warsztaty i kursy fotograficzne dla osób fizycznych. W związku z prowadzoną działalnością w ramach akcji promocyjnych, Spółka przekazuje nieodpłatnie różnego rodzaju towary i materiały, głównie z logo firmy mające charakter reklamowy (koszulki, torby, breloki, nośniki USB, gabloty służące wyeksponowaniu towarów Spółki w sklepach odbiorców, inne gadżety) jak i towary handlowe. Towary handlowe i materiały reklamowe są wydawane przez pracowników Spółki oraz pracowników firm wynajętych do przeprowadzania akcji marketingowych. Wydania mają miejsce podczas przeprowadzanych różnego rodzaju akcji promocyjnych na rzecz Spółki, w punktach sprzedaży dystrybutorów, w czasie szkoleń dla dystrybutorów, podczas prowadzonych kursów i warsztatów fotograficznych. W związku ze skalą i częstotliwością akcji promocyjnych Spółka nie prowadzi ewidencji osób w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów usług, jednocześnie nie różnicuje wydawanych towarów wg ich wartości (poniżej lub powyżej 10 złotych), przekazywane nieodpłatnie towary i materiały nie są również próbkami w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy wynika wprost, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem. Oznacza to, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika. Przepis ust. 3 tego artykułu określa tylko rodzaje towarów których przekazanie wskazane w ust. 2 - czyli na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem - zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania - jest to przepis szczególny zawierający wyjątki w stosunku do ust. 2.

Należy zatem uznać, iż w stanie prawnym obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów handlowych i materiałów reklamowych w ramach działań marketingowych, o których mowa we wniosku, w przypadku, gdy przy ich nabyciu lub wytworzeniu, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zaskarżonej interpretacji należało uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi. organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl