IPPP1/443-458/07-4/SM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-458/07-4/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Nadleśnictwa przedstawione w piśmie z dnia 30 października 2007 r. oraz we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.), uzupełnione w dniu 17 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad rozliczenia importu usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad rozliczenia importu usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Nadleśnictwo PXXX zawarło umowę z wykonawcą z Czech, posiadającym swój DIC i mającym siedzibę w Czechach, na wykonywanie usług leśnych, tj. pozyskanie i zrywkę drewna. Firma czeska wystawiła fakturę w języku polskim wykazując te usługi z klauzulą jako usługi niepodatkowane w kwocie netto. Usługi te są opodatkowane w naszym kraju stawką VAT 3% (PKWiU 02.02.10). Nadleśnictwo na okoliczność otrzymania faktury wystawiło fakturę wewnętrzną w kwocie netto naliczając 3% podatku VAT. Kwotę podatku zaksięgowano jako VAT należny po stronie Ma do odprowadzenia, natomiast podatek do odliczenia po stronie Wn zaksięgowano w koszty, a nie do odliczenia. W deklaracji VAT-7 wykazany jest tylko w wierszu 34 i 35.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy rozliczenie podatku VAT-7 jest prawidłowe.

Zdaniem wnioskodawcy rozliczenie tego podatku jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" - ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy - podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 - przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Natomiast w myśl art. 27 ust. 1 ustawy - w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 - w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Zatem miejscem świadczenia usług leśnych wykonywanych na rzecz Nadleśnictwa przez firmę posiadającą swoją siedzibę na terytorium Czech jest miejsce położenia nieruchomości (lasów), tj. terytorium Polski. Z uwagi na powyższe, świadczenie przedmiotowych usług należy uznać za import tych usług, do rozliczenia którego w zakresie podatku od towarów i usług jest obowiązany nabywca, tj. Nadleśnictwo.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy - w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Natomiast w myśl art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b) i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług (art. 19 ust. 19 ustawy).

Zatem Nadleśnictwo postępuje prawidłowo wystawiając fakturę wewnętrzną potwierdzającą import usług, opodatkowując je stawką 3% i wykazując powyższy import usług w poz. 34 i 35 deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 - kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Z powyższych przepisów wynika, że kwota podatku należnego z tytułu importu usług jest jednocześnie kwotą podatku naliczonego, który obniża podatek należny. Obniżenie to jednak jest prawem, a nie obowiązkiem Podatnika. Uwzględniając powyższe, postępowanie Nadleśnictwa w zakresie nie odliczania powyższego podatku w deklaracji VAT-7 należy uznać za prawidłowe.

Reasumując, przedstawiony sposób rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług jest prawidłowy.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że nie analizowano i weryfikowano dołączonego do wniosku załącznika. Podatnik jest zobowiązany do przedstawienia stanu faktycznego wyłącznie we wniosku. Załączniki mogą mieć jedynie charakter posiłkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl