Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-454/13-5/ISZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2013 r. (data wpływu 13 maja 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 17 maja 2013 r.) oraz uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2013 r. (data wpływu 2 sierpnia 2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23 lipca 2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 25 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania na rzecz Wspólnika, w ramach postępowania likwidacyjnego, majątku w postaci przedsiębiorstwa.- jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie opodatkowania przekazania na rzecz Wspólnika, w ramach postępowania likwidacyjnego, majątku w postaci przedsiębiorstwa.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 15 maja 2013 r., złożonym w dniu 15 maja 2013 r. (data wpływu 17 maja 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

S.I. Sp. z o.o. (dalej: S.I.) planuje nabyć 100% udziałów Spółki. W związku z tym, S.I. stanie się jedynym udziałowcem Spółki.

Spółka jest właścicielem budynku biurowego (dalej: Nieruchomość). Działalność Spółki polega na administrowaniu tym budynkiem oraz na wynajmie powierzchni biurowej kontrahentom.

Po nabyciu przez S.I. udziałów w Spółce, planowana jest reorganizacja w celu uproszczenia powstałej struktury właścicielskiej. W szczególności, rozważane jest dokonanie likwidacji Spółki w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

S.I. oraz Spółka poinstruują likwidatora, aby w celu uproszczenia postępowania likwidacyjnego, nie dokonywał spieniężenia składników majątkowych Spółki, lecz wydał na rzecz S.I. składniki majątkowe składające się na przedsiębiorstwo Spółki. W szczególności, przewiduje się, że S.I., jako wspólnik Spółki, przyjmie odpowiednią uchwałę zobowiązującą likwidatora do odpowiedniego postępowania, zgodnie z art. 282 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

A zatem, w ramach procedury likwidacyjnej Spółki, zakłada się, iż wszelki majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, składający się na przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę, nie zostanie upłynniony, lecz zostanie w całości przejęty przez S.I. - w ramach podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych.

W konsekwencji, w ramach procesu likwidacji Spółki, dojdzie do przeniesienia na S.I. własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, w tym wskazanej Nieruchomości (wraz z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie Nieruchomości, stanowiącej jednocześnie zabezpieczenie tego kredytu oraz pożyczką od podmiotu z grupy kapitałowej, która została udzielona celem częściowego refinansowania kredytu finansującego Nieruchomość) oraz innych środków i trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Przenoszone do S.I. przedsiębiorstwo Spółki obejmie w szczególności;

* nazwę przedsiębiorstwa Spółki,

* prawo własności Nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się Nieruchomość,

* wszystkie inne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące własnością Spółki,

* prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę umów, w szczególności dotyczących wynajmu powierzchni Nieruchomości,

* księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki,

* należności i środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki,

* umowy dotyczące zarządzania Nieruchomością,

* kredyt bankowy zaciągnięty na sfinansowanie nabycia Nieruchomości, która jednocześnie stanowi o zabezpieczenie przedmiotowego kredytu;

* pożyczka od podmiotu z grupy kapitałowej, która została udzielona celem częściowego refinansowania kredytu finansującego Nieruchomość.

W uzupełnieniu dodano, że wszystkie składniki materialne i niematerialne przedsiębiorstwa Spółki zostaną przekazane na rzecz wspólnika (S.I. Sp. z o.o., dalej: "Wspólnik"). Składniki te stanowią jednolitą całość pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym.

Przekazywane składniki majątku stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., tym samym wyszczególnione w tym pytaniu składniki przedsiębiorstwa, o ile będą wchodzić w skład prowadzonego przez Spółkę przedsiębiorstwa, będą przedmiotem przekazania na rzecz Wspólnika.

Spółka pragnie poinformować, że Wspólnik będzie kontynuował działalność gospodarczą w oparciu o przekazane w ramach likwidacji przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydanie całości majątku Spółki na rzecz S.I. w związku z likwidacją Spółki (w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych) pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wydanie całości majątku Spółki na rzecz S.I. w związku z likwidacją Spółki stanowić będzie transakcję zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, pozostającą poza zakresem ustawy o VAT. Tym samym czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z powyższego wynika, że gdy przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo, niezależnie od tego w jakiej formie następuje zbycie, czynność taka nie podlega opodatkowaniu VAT (pozostaje poza zakresem ustawy o VAT).

Ze względu na fakt, że ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia "przedsiębiorstwo", w celu ustalenia znaczenia tego pojęcia należy sięgnąć do definicji zawartej w art. 551 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

* koncesje, licencje i zezwolenia;

* patenty i inne prawa własności przemysłowej;

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

* tajemnice przedsiębiorstwa;

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak wskazuje się w doktrynie prawa cywilnego, przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym to zespół składników materialnych i niematerialnych powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w taki sposób, aby przy ich użyciu możliwe było prowadzenie działalności gospodarczej określonego typu. Podkreśla się również, że dla uznania zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo, nie jest konieczne, aby ów zorganizowany zespół prowadził czynnie działalność gospodarczą, ale aby był jedynie zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności tego typu. Wyliczenie składników przedsiębiorstwa zawarte w art. 551 Kodeksu cywilnego ma charakter przykładowy.

Zgodnie z art. 286 Kodeksu spółek handlowych, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w ramach likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie wcześniej niż przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, o ile umowa spółki nie zawiera innych zasad podziału majątku.

W ramach likwidacji Spółki, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, ze względu na fakt, że S.I. będzie jedynym wspólnikiem Spółki na dzień likwidacji, wszystkie organizacyjnie powiązane składniki majątkowe, w szczególności elementy przedstawione w zdarzeniu przyszłym, składające się na funkcjonujące jako samodzielny podmiot gospodarczy przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę, zostaną w dniu dokonania podziału majątku w całości przejęte przez S.I. Nie ulega więc zdaniem Spółki wątpliwości, że majątek przejęty przez S.I. w związku z likwidacją Spółki będzie w takim przypadku stanowił zespół składników majątkowych zdolny do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorstwo. W związku z powyższym czynność ta będzie miała zdaniem Spółki za przedmiot przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, a tym samym również w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W literaturze podkreśla się również, że transakcję zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, stanowi jakiekolwiek działanie prowadzące do przeniesienia własności przedsiębiorstwa, niezależnie od tego jakiego rodzaju czynności prawne lub faktyczne prowadzą do przeniesienia własności przedsiębiorstwa oraz czy przeniesienie dokonywane jest na podstawie jedynie czynności czy szeregu różnych czynności (co potwierdza również orzecznictwo - przykładowo Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2006 r., I FSK 267/06).

Za transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT należy więc uznać również przejęcie przedsiębiorstwa spółki przez jedynego wspólnika w ramach podziału majątku likwidowanej spółki, niezależnie od tego, na podstawie jakich czynności prawnych i/lub faktycznych czynność ta się odbyła. Zatem przejęcie przez Sattia Investnients w ramach likwidacji Spółki całości składników majątku pozostałych po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, składających się na przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę, stanowić będzie transakcję zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i jako taka transakcja pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w interpretacjach podatkowych, m.in. w interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 19 października 2010 r. o sygn. IPPP1-443-792/10-4/AS, który stwierdził, że " (...) przeniesienie na własność jedynego udziałowca, w ramach likwidacji Spółki, wszystkich składników przedsiębiorstwa, należy uznać za zbycie przedsiębiorstwa. W konsekwencji przekazanie całego majątku udziałowcowi w ramach procesu likwidacji, w myśl art. 6 pkt 1 ustany nie będzie podlegało ustawie i nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. (...) Organ podziela stanowisko, iż wyłączenie niektórych składników nie uniemożliwia przyjęcia, że doszło do zbycia przedsiębiorstwa."

Powyższe stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w szeregu innych interpretacji organów podatkowych, przykładowo w:

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2011 r., sygn. IPPP1-443- 848/I1-2/PR;

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2011 r., sygn. IPPP2/443-20/11- 2/KOM;

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. IPPP1/443-434/10- 2/AP;

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. IBPP3/443- 290/10/KO;

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IPPP3-443- 916/09-2/JF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności zdefiniowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 ww. ustawy. I tak, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy o VAT stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zasady i tryb rozwiązania i likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Postępowanie likwidacyjne, prowadzone w celu rozwiązania spółki z przyczyn wskazanych w ustawie - Kodeks spółek handlowych, ma na celu uregulować stosunki majątkowe spółki wobec jej wspólników i wierzycieli oraz doprowadzić do ostatecznego wykreślenia spółki z rejestru i zakończenia jej bytu prawnego.

Zgodnie z art. 275 § 2 ww. ustawy - Kodeks spółek handlowych, w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

W myśl art. 276 § 1 tej ustawy, likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.

W myśl art. 279 likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Artykuł 282 § 1 cyt. ustawy stanowi, iż likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

Zgodnie z art. 286 § 1 k.s.h., podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (§ 2).

Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku (§ 3).

Stosownie do art. 289 § 1 k.s.h., w przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest właścicielem budynku biurowego (Nieruchomość). Działalność Spółki polega na administrowaniu tym budynkiem oraz na wynajmie powierzchni biurowej kontrahentom.

100% udziałów Spółki zostanie nabyte przez inną spółkę kapitałową - Wspólnika, który rozważa rozwiązanie i likwidację Spółki. Wspólnik oraz Spółka poinstruują likwidatora, aby w celu uproszczenia postępowania likwidacyjnego, nie dokonywał spieniężenia składników majątkowych Spółki, lecz wydał na rzecz Wspólnika składniki majątkowe składające się na przedsiębiorstwo Spółki. A zatem, w ramach procedury likwidacyjnej Spółki, zakłada się, iż wszelki majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, składający się na przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę, nie zostanie upłynniony, lecz zostanie w całości przejęty przez Wspólnika - w ramach podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych.

W konsekwencji, w ramach procesu likwidacji Spółki, dojdzie do przeniesienia na Wspólnika własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, w tym wskazanej Nieruchomości (wraz z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie Nieruchomości, stanowiącej jednocześnie zabezpieczenie tego kredytu oraz pożyczką od podmiotu z grupy kapitałowej, która została udzielona celem częściowego refinansowania kredytu finansującego Nieruchomość) oraz innych środków i trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Przenoszone do Wspólnika przedsiębiorstwo Spółki obejmie w szczególności;

* nazwę przedsiębiorstwa Spółki,

* prawo własności Nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się Nieruchomość,

* wszystkie inne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące własnością Spółki,

* prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę umów, w szczególności dotyczących wynajmu powierzchni Nieruchomości,

* księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki,

* należności i środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki,

* umowy dotyczące zarządzania Nieruchomością,

* kredyt bankowy zaciągnięty na sfinansowanie nabycia Nieruchomości, która jednocześnie stanowi o zabezpieczenie przedmiotowego kredytu;

* pożyczka od podmiotu z grupy kapitałowej, która została udzielona celem częściowego refinansowania kredytu finansującego Nieruchomość.

W uzupełnieniu dodano, że wszystkie składniki materialne i niematerialne przedsiębiorstwa Spółki zostaną przekazane na rzecz Wspólnika. Składniki te stanowią jednolitą całość pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym. Przekazywane składniki majątku stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., tym samym wyszczególnione w tym pytaniu składniki przedsiębiorstwa, o ile będą wchodzić w skład prowadzonego przez Spółkę przedsiębiorstwa, będą przedmiotem przekazania na rzecz Wspólnika. Wspólnik będzie kontynuował działalność gospodarczą w oparciu o przekazane w ramach likwidacji przedsiębiorstwo.

W tym miejscu wskazać należy, iż w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu "przedsiębiorstwo", definicję taką zawiera ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Na mocy art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 552 ww. ustawy, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Należy jednocześnie podkreślić, że o tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik jest obowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności, Wspólnik Spółki nabędzie 100% udziałów w Spółce i w związku z rozważaną likwidacją Spółki cały majątek zostanie przekazany do Wspólnika, który w oparciu o otrzymane składniki będzie kontynuował działalność Spółki. Na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności należy więc uznać, iż przekazany Wspólnikowi majątek Spółki stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Potwierdza to również sama Spółka wskazując we wniosku, iż majątek przekazany do Wspólnika będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Reasumując, w analizowanej sprawie przekazanie w toku postępowania likwidacyjnego całego majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na rzecz jej jedynego wspólnika, pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy. Tym samym transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl