IPPP1-443-45/08-2/MP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-45/08-2/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki......, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu 14.01. 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 20 września 2006 r. Wnioskodawca nabył od M..... nieruchomość położoną w W......, składającą się z 3 działek gruntu (objętych jedną księgą wieczystą). Nieruchomość jest zabudowana w ten sposób, iż na jednej z działek znajduje się budynek stróżówki oraz budynek gospodarczy z ujęciem studni głębinowej. Od końca roku, w którym zakończono budowę wskazanych budynków na nieruchomości do dnia 20 września 2006 r. minęło więcej niż 5 lat. Jednocześnie między nabyciem a sprzedażą w dniu 20 września 2006 r. M... nie dokonała na nieruchomości nakładów o wartości przekraczającej 30% jej wartości.

Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że przy zakupie przez M..... nieruchomości nie naliczono podatku VAT. Przy sprzedaży nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy M.... naliczyła podatek VAT. Całość ceny zakupu (w tym podatek VAT) została uiszczona na rzecz M.... przed zawarciem umowy:

* w dniu 17 sierpnia 2006 r. - płatność zaliczki została potwierdzona fakturą z dnia 18 sierpnia 2006 r., otrzymaną w dniu 18 sierpnia 2006 r.,

* w dniu 4 września 2006 r. - płatność zaliczki została potwierdzona fakturą z dnia 5 września 2006 r., otrzymaną w dniu 13 września 2006 r.;

* w dniu 20 września 2006 r. - bezpośrednio przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Faktura ostateczna obejmująca całą sprzedaż wystawiona została w dniu 20 września 2006 r., a Wnioskodawca otrzymał ją w dniu 2 października 2006 r.

Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego z dwóch faktur zaliczkowych odpowiednio w rozliczeniu za sierpień i wrzesień 2006 r., zaś odliczenia podatku naliczonego z faktury ostatecznej (nie odliczonego na podstawie faktur zaliczkowych) w rozliczeniu za październik 2006 r.

Nieruchomość objęta jest postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym jej poszczególne części są przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo - usługową, a także (w mniejszej części) zieleń publiczną, plac pieszy o charakterze miejskim, drogi oraz przepompownię ścieków.

W dniu 10 stycznia 2008 r. Wnioskodawca sprzedał ww. nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

* czy sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

W niniejszej sprawie nie mają zastosowania zwolnienia przedmiotowe od podatku VAT w szczególności art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana, zatem, ze względu na art. 29 ust. 5 ustawy i nakaz niewyodrębniania z podstawy opodatkowania budynków wartości gruntu, dla oceny właściwej stawki podatku, względnie zwolnienia, konieczne jest ustalenie zasad opodatkowania dotyczących znajdujących się na nieruchomości budynków.

Zdaniem Wnioskodawcy, oba budynki znajdujące się na nieruchomości powinny być uznane za towary używane ze względu na art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Nie stanowi to jednak wystarczającej podstawy, aby zastosować do sprzedaży tych budynków, a tym samym i gruntów zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ przy zakupie nieruchomości Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur zakupu wystawionych przez M. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na etapie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przez M. na jego rzecz, transakcja powinna korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ stanowiła grunt zabudowany towarami używanymi, a przy zakupie M. nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. Mimo iż sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy była sprzedażą zwolnioną nie miał zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, ponieważ Wnioskodawca w całości uiścił należności z otrzymanych od M.... faktur. Tym samym wyłączenie odliczenia z ww. przepisu również nie miało zastosowania, co oznaczało że Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie nieruchomości. Z uwagi na powyższe dokonana w styczniu 2008 r. sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę nie będzie korzystała ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art. 7 ust. 1 powołanej ustawy określono, że przez dostawę towarów, o której mowa powyżej, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do postanowień art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane zgodnie z ust. 2 wskazanego powyżej przepisu ustawy rozumie się:

1.

budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat,

2.

pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

W myśl art. 43 ust. 6 ustawy, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do dostawy towarów używanych wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1.

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,

2.

użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym położone są budynki rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca sprzedał nieruchomość zabudowaną budynkami gospodarczymi, które to budynki i budowle spełniają definicję towarów używanych w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy. W trakcie użytkowania nie były ponoszone żadne nakłady na ulepszenie budynków znajdujących się na terenie nieruchomości, jednak przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem, do przedmiotowej dostawy w odniesieniu zarówno do budynków jak i do gruntu - nie będzie miało zastosowanie zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu wg stawki podstawowej 22%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl