IPPP1-443-428/09-4/MP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-428/09-4/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Anny Z., przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2009 r. (data wpływu 30 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 5 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości należącej do majątku własnego osoby fizycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości należącej do majątku własnego osoby fizycznej.

Wniosek uzupełniony został w dniu 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.)

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. zawarła w 2001 r. z: Jadwigą i Stanisławem Z. oraz Anną i Andrzejem Z. (zwani dalej łącznie "Osobami fizycznymi") nieprowadzącymi działalności gospodarczej, umowę użyczenia, na podstawie której wzięła w bezpłatne użytkowanie niezabudowany grunt we wsi S., gmina M., na którym wybudowała budynki i budowle - stanowiące odrębny i samodzielny zakład w przedsiębiorstwie Spółki z o.o.

Obecnie ma nastąpić rozliczenie przedmiotowych nakładów poprzez zwrot ich kosztu Spółce z o.o., która następnie rozważa ewentualność nabycia całego gruntu wraz z naniesieniami. Nabycie to może nastąpić albo w drodze kupna od Osób fizycznych albo też wniosą te Osoby całość, jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do Spółki z o.o. w zamian za wydanie nowych udziałów. W takim jednak wypadku Osoby te nabędą od Spółki z o.o. nie tylko naniesienia trwale z gruntem związane, ale cały zakład tej Spółki położony na ich gruncie.

Spółka z o.o. wprowadziła do używania i amortyzowała postawione naniesienia jako budynki lub budowle postawione na cudzym gruncie. Obie Strony są podmiotami powiązanymi, gdyż udziałowcami Spółki jawnej są dwa małżeństwa z których panowie są udziałowcami Spółki z o.o., Dzierżawcy.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, iż Pani Anna Z. jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, której dotyczy jej wniosek wraz ze Stanisławem i Jadwigą Z. oraz Andrzejem Z. Spółka jawna działająca pod firmą A. Spółka jawna Jadwiga Z., Stanisław Z., Anna Z., Andrzej Z. jest właścicielem odrębnej nieruchomości, której dotyczy inny wniosek złożony w tym samym czasie. Pełnomocnik w przedmiotowym uzupełnieniu wskazał, iż stroną czynności objętych wnioskiem P. Anny Z. będzie ona wraz z innymi współwłaścicielami nieruchomości, którzy w ramach tej transakcji nie będą działać jako osoby prowadzące działalność gospodarczą i jako wspólnicy wskazanej spółki jawnej - do której majątku przedmiotowa nieruchomość nie została wprowadzona. Ponadto wyjaśnił, że spółka jawna działająca pod firmą A. Spółka jawna Jadwiga Z., Stanisław Z., Anna Z., Andrzej Z. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, lecz jak wskazano wyżej nie jest ona stroną żadnej obecnej lub planowanej czynności bądź stosunku prawnego, jakim jest objęty wniosek Pani Anny Z. Odnosząc się natomiast do pozostałej części powołanego wezwania do uzupełnienia Wnioskodawca wyjaśnił, iż w uzasadnieniu wniosku Pani Anny Z. błędnie została wskazana spółka jawna, jak również błędnie zaznaczono rodzaj Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przez osoby fizyczne z uwagi na to, że stanowi ich majątek prywatny, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w przepisie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r....

2.

Czy Osoby fizyczne, w przypadku uznania ich za podatników w odpowiedzi na poprzednie pytanie, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług przedmiotowej sprzedaży na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r....

AD.1

Sprzedaż Spółce z o.o. nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami jakiej zamierzają dokonać Osoby fizyczne będzie dla nich transakcją jednorazową - dotyczącą ich prywatnego majątku. Osoby te nigdy bowiem nie prowadziły na tej nieruchomości działalności gospodarczej. Czyniła to jedynie Spółka z o.o., a Osoby fizyczne użyczały tego gruntu nieodpłatnie. W opinii Wnioskodawców uzasadnia to uznanie, iż ich działalność nie rodzi opodatkowania podatkiem od towarów i usług z uwagi na niewystąpienie przesłanek wskazanych w przepisie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Konieczność zbadania w pierwszej kolejności aspektów podmiotowych w podatku od towarów i usług nie budzi przy tym wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych (Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2004 r., sygn. I SA/Gd 1958/00, opubl. w LEX nr 129335). W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego Wniosku Osoby fizyczne nabyły przedmiotową nieruchomość gruntową do swojego majątku osobistego i nie mieliby, ani w dalszym ciągu nie mają (transakcja zbycia będzie miała w tym wypadku charakter jednorazowy) zamiaru prowadzić zorganizowanej sprzedaży, ani tej nieruchomości, ani też jakichkolwiek innych. Należy zauważyć, iż przepis art. 15 ust. 2 in fine powołanej ustawy wprost wskazuje, iż istotny jest zamiar podatnika częstotliwego dokonywania czynności, a nie wyłącznie same jej dokonanie. Gdyby było inaczej, każdy podmiot wskazany w przepisie art. 15 ust. 1 tej ustawy byłby podatnikiem VAT - niezależnie od wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 tego artykułu.

Konstrukcja przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a zatem również opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyraźnie wskazuje, iż dla wystąpienia obowiązku podatkowego konieczne jest łączne wystąpienie następujących przesłanek: dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu przez osobę uznaną za podatnika, niezwolnioną podmiotowo, w ramach wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski określonym zgodnie z przepisem art. 2 powołanej ustawy.

Okoliczność ta istotna jest w świetle jednej z tez wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2007 r.: "Jeśli dana czynność wykonana została poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika czy wykonującego wolny zawód to w świetle art. 4 ust. 1 i 2 VI Dyrektywy z tytułu wykonania takiej czynności dany podmiot nie może być uznany za podatnika VAT to bez względu na to, czy czynność tę wykonał jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, czy też wielokrotnie." (sygn. akt I FPS 3/07, opubl. w Glosa 1/2008). Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym ostatnio wyroku z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt I FSK 258/07), aby uznać sprzedaż gruntów za działalność opodatkowaną urząd skarbowy musi wykazać, że w momencie nabycia działek istniał zamiar zbycia nieruchomości z zyskiem. By móc potraktować omawiane czynności jako działalność gospodarczą zamiar częstotliwej działalności musi być ujawniony nie tylko przy zbyciu nieruchomości, ale także przy jej nabyciu.

Zamiaru takiego osoby fizyczne nie miały w chwili nabycia przedmiotowej nieruchomości, na co dowodem jest choćby oddanie jej do wieloletniego używania. Ponadto nie wystąpi w niniejszej sprawie - w stosunku do tych osób warunek częstotliwości dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu - ustanowiony w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W przedmiocie zawartego we wniosku pytania drugiego tut. Organ wyjaśnia, iż w związku z prawidłowym stanowiskiem w zakresie pytania pierwszego, zagadnienie zawarte w tym pytaniu stało się bezprzedmiotowe.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl