IPPP1/443-416/14-2/MPe

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-416/14-2/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2014 r. (data wpływu 11 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w C." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem"Wyposażenie świetlicy wiejskiej".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

O. jest organizacją nieprowadzącą działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - art. 15 ust. 1. O. jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada nr NIP i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny podatku od towarów i usług. Organizacja nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym w żaden sposób nie może go odzyskać.

Ochotnicza Straż będzie się ubiegać o zwrot środków finansowych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 4 LEADER w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej osi.

W ramach ww. działania O. w C. realizowała w 2013-2014 r. operację pn.."Wyposażenie świetlicy wiejskiej w C." i ponosiła w związku z tym wydatki (zgodnie z zatwierdzonym zestawieniem rzeczowo finansowym operacji) na następujące działania:

* wyposażenie świetlicy w sprzęt RTV i komputerowy,

* doposażenie świetlicy w stoliki i krzesła.

Ww. wydatki poniesiono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.)

Poniesione wydatki na realizację operacji pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w C.", nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy O. w C. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji małego projektu pt. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w C." który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 4 LEADER w ramach działania 414 - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W związku z tym, iż O. w C. nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny podatku od towarów i usług i ponieważ poniesione wydatki na realizację operacji pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w C.", nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawca-O. w C., nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację projektu j.w. współfinansowanego ze środków unijnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 4 LEADER w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" realizował w 2013-2014 r. operację pn.."Wyposażenie świetlicy wiejskiej w C." i ponosił w związku z tym wydatki na wyposażenie świetlicy w sprzęt RTV i komputerowy oraz doposażenie świetlicy w stoliki i krzesła. Poniesione wydatki nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z uwagi na opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy - związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym O. nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu pod nazwą"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w C."

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl