Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-390/09-2/JB
Odliczenie podatku naliczonego związanego z nabyciem usług świadczonych przez kancelarię prawną oraz firmę doradztwa podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 20 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - spółka SA ("Spółka") jest spółką z siedzibą w Polsce, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z ustawą o VAT spółka odlicza całość podatku naliczonego.

W związku z trudną sytuacją finansową, Spółka złożyła w dniu 9 marca 2009 r. do sądu - wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością, zgodnie z art. 492-521 zawartymi w Części Czwartej "Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością" ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) ("Prawo upadłościowe").

Spółka dążąc do zachowania swojej działalności podjęła czynności zmierzające do restrukturyzacji jej zobowiązań. Z uwagi na fakt, że prawidłowe przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, finansów itp. Spółka ponosi i będzie ponosiła, dodatkowe wydatki na zakup usług od podmiotów zajmujących się zawodowo tego rodzaju postępowaniami. Spółka zawarła m.in.:

I.

umowę z kancelarią prawną ("Umowa z Kancelarią Prawną"), której zadaniem będzie przede wszystkim: reprezentowanie Spółki w negocjacjach w zakresie ustalenia zobowiązań związanych z transakcjami rynku finansowego (w szczególności transakcjami opcji walutowych) oraz w negocjacjach z bankami kredytującymi działalność Spółki i takimi na rzecz, których Spółka udzieliła poręczeń z tytułu umów kredytowych (spółki z grupy); reprezentowanie Spółki w ewentualnych sporach sądowych (w przypadku zakończenia negocjacji niepowodzeniem); doradztwo w zakresie realizacji przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych, jako Spółki publicznej oraz reprezentowanie w relacjach z organami nadzoru rynku finansowego; doradztwo prawne w zakresie ewentualnych postępowań układowych lub naprawczych, a także

II.

umowę z firmą doradztwa finansowego ("Umowa z Doradcą Finansowym"), przedmiotem której jest usługa doradztwa przy realizacji restrukturyzacji, która obejmuje w szczególności przygotowanie projekcji finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki; doradztwo przy opracowaniu projektu jej restrukturyzacji finansowej; doradztwo przy ustaleniu strategii biznesowej w zakresie negocjacji z bankami finansującymi Spółkę; doradztwo przy przygotowywaniu projektów dokumentacji niezbędnej do prowadzenia negocjacji z bankami finansującymi Spółkę oraz udział w takich negocjacjach; doradztwo przy przygotowaniu projektów dokumentacji niezbędnej do złożenia w odpowiednich sądach powszechnych w związku z realizacją restrukturyzacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest stanowisko, że w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - podatek naliczony przy zakupie opisanych w stanie faktycznym usług dotyczących restrukturyzacji zobowiązań Spółki, na podstawie Umowy z Kancelarią Prawną oraz Umowy z Doradcą Finansowym, podlega odliczeniu przez Spółkę...

Zdaniem wnioskodawcy, przenosząc treść art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy o VAT na opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Spółkę na zakup usług dotyczących restrukturyzacji zobowiązań Spółki (tj. koszty ponoszone na podstawie Umowy z Kancelarią Prawną oraz Umowy z Doradcą Finansowym) pozostają w związku z działalnością Spółki opodatkowaną podatkiem VAT. Zatem podatek naliczony przy zakupie tych usług podlega odliczeniu przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 19 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 ustawy natomiast precyzuje, iż kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 tego artykułu, suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

*

z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4

Z powyższego wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane z obecnie prowadzoną lub planowaną działalnością opodatkowaną.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni (koszty administracyjne), jak również może dotyczyć takich czynności, które mimo, że nie podlegają opodatkowaniu, są potrzebne w funkcjonowaniu Spółki i mają związek z jej działalnością. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są i nie będą w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

A zatem prawo do odliczenia przysługuje w takim zakresie w jakim ponoszone wydatki związane są z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi bądź będą związane z przyszłymi (planowanymi) czynnościami opodatkowanymi.

Pamiętać należy, że ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Tak więc realizacja prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony jest obostrzona pewnymi ograniczeniami, wymienionymi w art. 88 ust. 1 i ust. 3a ustawy.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Spółka, w związku z trudną sytuacją finansową, złożyła do sądu wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością, zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Spółka dążąc do zachowania swojej działalności podjęła czynności zmierzające do restrukturyzacji jej zobowiązań. W związku z tym zawarła Umowę z Kancelarią Prawną oraz Umowę z firmą doradztwa finansowego, w celu prawidłowego przeprowadzenia restrukturyzacji.

Zgodnie z ustawą o VAT Wnioskodawca prowadząc działalność odlicza całość podatku naliczonego.

Odnosząc przedstawione wyżej przepisy prawa do okoliczności przedstawionych we wniosku, należy stwierdzić, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług świadczonych przez kancelarię prawną oraz firmę doradztwa podatkowego, na podstawie zawartych umów. Chociaż wydatki na nabycie tych usług nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretnym obrotem uzyskanym przez Spółkę, to wiążą się jednak z prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną. Podjęte przez Spółkę czynności (zawarcie przedmiotowych Umów) są pośrednio związane z prowadzoną działalnością, bowiem wydatki te ponoszone są w związku z restrukturyzacją zobowiązań w celu zachowania działalności, a tym samym utrzymania źródła przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących nabycie usług dotyczących restrukturyzacji zobowiązań Spółki, na podstawie Umowy z Kancelarią Prawną oraz Umowy z Doradcą Finansowym, jednakże o ile nie zachodzą wyjątki wymienione w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, oraz dotyczącej zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl