IPPP1/443-37/14-2/PR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-37/14-2/PR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 14 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wniesienia aportu do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci poszczególnych znaków towarowych za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT i konsekwentnie za opodatkowaną podatkiem VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wniesienia aportu do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci poszczególnych znaków towarowych za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT i konsekwentnie za opodatkowaną podatkiem VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką kapitałową działającą w ramach międzynarodowej Grupy farmaceutycznej (dalej: Grupa). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności operacyjnej w zakresie produkcji i dystrybucji leków. Przedmiot działalności wskazany jest szczegółowo w umowie spółki (klasyfikacja usług wg PKD).

Spółka posiada prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa ochronne na zarejestrowane znaki towarowe (prawa ochronne na znaki słowne / graficzne / słowno - graficzne), prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa do dossier rejestracyjnego dla produktów leczniczych lub receptur innych produktów (m.in. suplementów diety, wyrobów medycznych), patenty, prawa autorskie majątkowe do utworów (w tym do wskazanych powyżej znaków towarowych i dossier) oraz licencje (dalej: P. Znaki oraz pozostałe przedmioty praw własności intelektualnej powstały wewnątrz Spółki (takie P. nie zostały ujawnione w księgach Spółki) albo zostały nabyte przez Spółkę (takie P. zostały ujawnione w księgach Spółki jako wartości niematerialne i prawne). Rejestracji (w odniesieniu do P. podlegających rejestracji) dokonano na terytorium Polski lub w innych państwach.

Zgodnie z panującą obecnie na świecie tendencją do specjalizacji działalności poszczególnych spółek należących do danej grupy kapitałowej ze względów biznesowych, także Grupa podejmuje działania mające na celu wyodrębnienie / konsolidację poszczególnych funkcji w ramach odrębnych podmiotów. Jednym z obszarów takiego wyodrębnienia / konsolidacji jest zarządzanie P.

Jak wskazano powyżej, Spółka posiada P., a jej działalność operacyjna skupia się wokół produkcji i dystrybucji leków. Spółka częściowo licencjonuje posiadane P. za wynagrodzeniem do innych podmiotów na podstawie zawartych umów licencyjnych na korzystanie z P.

Obsługą P. oraz działalnością marketingową w Grupie w Polsce zajmuje się usługowo inna spółka z Grupy - Sp. z o.o. (dalej: T.). Koszty tych usług są przenoszone przez T. na Spółkę na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy T. a Spółką. Ponadto T. korzysta z usług zewnętrznego rzecznika patentowego.

W związku z powyższym, Grupa planuje restrukturyzację w Polsce obejmującą przeniesienie P. do odrębnego podmiotu.

W pierwszym kroku P. zostaną wniesione (jako aport), w celu ich inwentaryzacji i uporządkowania, do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, (dalej: Spółka IP) w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Akcjonariuszem Spółki IP jest X., a T. jest komplementariuszem Spółki IP.

Przeniesienie P. do Spółki IP umożliwi:

1.

zgrupowanie w ramach odrębnego podmiotu P. w celu ich inwentaryzacji oraz oceny pod kątem przydatności do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej przez spółki z Grupy w Polsce,

2.

odseparowanie niektórych P., które docelowo pozostaną w Spółce IP od "kluczowych" P., które zostaną zbyte zgodnie z opisem w dalszej części wniosku,

3.

po dokonaniu weryfikacji i odseparowaniu P., ewentualne zbycie Spółki IP albo P., które zostały uznane za mniej przydatne dla działalności podmiotów z Grupy.

Przedmiotem aportu do Spółki IP, o którym mowa powyżej będą w szczególności następujące P.:

1.

prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane w Polsce,

2.

prawa ze zgłoszeń znaków towarowych,

3.

majątkowe prawa autorskie dotyczące P.,

4.

patenty,

5.

prawa wynikające z zawartych przez X. umów licencyjnych, związanych z P., uprawniających podmioty trzecie (w tym podmioty z siedzibą poza RP) do korzystania z części wnoszonych P. (dalej jako "Umowy Licencyjne"),

6.

prawa z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz znaki krajowe zarejestrowane w innych państwach niż Polska (w tym rejestracje międzynarodowe znaków towarowych)

7.

oraz ewentualnie, w zależności od decyzji biznesowych, know-how, majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa (np. licencje) do dossier rejestracyjnego produktów leczniczych lub receptur innych produktów (m.in. suplementów diety, wyrobów medycznych)

- (dalej razem: Wnoszone P.), które będą stanowiły główne aktywa Spółki IP. W wykonaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki IP zawarta zostanie umowa aportowa, na podstawie której nastąpi przeniesienie Wnoszonych P. do Spółki IP, przy czym zobowiązania z Umów Licencyjnych zostaną przeniesione w drodze stosownych postanowień umownych.

Wnoszone P. zostaną wniesione do Spółki IP w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki IP. Wartość nominalna akcji Spółki IP wydanych na rzecz Spółki będzie równa lub niższa od wartości rynkowej brutto przedmiotu aportu, a ewentualna nadwyżka wartości aportu ponad wartość nominalną akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki IP.

W stosunku do takich Umów Licencyjnych, w których przeniesiona zostanie jedynie część praw lub przejętych zostanie jedynie część zobowiązań umownych, takie Umowy Licencyjne również nie zostaną rozwiązane, lecz nastąpi cesja praw i przejęcie zobowiązań umownych z Umów Licencyjnych zawartych przez X. na Spółkę w zakresie, w jakim zakres ten będzie odpowiadał zakresowi Wnoszonych P. (tekst jedn.: dojdzie do przekształcenia takich Umów Licencyjnych w umowy trójstronne pomiędzy Spółką i Spółką IP z jednej strony, a dotychczasowym licencjobiorcą z drugiej strony).

W zakresie Wnoszonych P. nieobjętych Umowami Licencyjnymi, bezpośrednio po dokonanym aporcie, Spółka zawrze umowę licencyjną / umowy licencyjne ze Spółką IP uprawniającą / uprawniające Spółkę do korzystania z takich, wniesionych w ramach aportu P. (Spółka IP występować będzie w ramach tej umowy jako licencjodawca, zaś Spółka jako licencjobiorca). A zatem wniesione przez X. aktywa do Spółki IP będą wykorzystywane przez Spółkę IP w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej m.in. na odpłatnym licencjonowaniu oraz zbywaniu P.

Pozostałe P. związane bezpośrednio z produkcją i dystrybucją (tekst jedn.: w szczególności prawa autorskie majątkowe do opakowań, know-how w zakresie technologii produkcji) pozostaną w ramach Spółki, ponieważ są one bliżej związane z prowadzoną przez Spółkę główną działalnością (produkcja i dystrybucja produktów farmaceutycznych).

Wnioskodawca podkreśla, że w ramach aportu nie dojdzie do przejścia na Spółkę IP żadnych pracowników Spółki. Ponadto Wnoszone P., nie są i nie będą wyodrębnione w ramach Spółki w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Spółka nie prowadzi też odrębnej ewidencji księgowej dla Wnoszonych P. ani działalność dotycząca Wnoszonych P. nie stanowi odrębnego centrum kosztowo - przychodowego w ramach Spółki. W Spółce nie ma też osób alokowanych bezpośrednio do obsługi P.

W ramach aportu do Spółki IP nie zostaną przeniesione w szczególności następujące składniki przedsiębiorstwa Spółki: tajemnice handlowe, księgi, firma, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, środki trwałe.

Zgodnie z założeniami planowanej restrukturyzacji, po wniesieniu P. w drodze aportu do Spółki IP nastąpi ich inwentaryzacja i podział na kluczowe P. używane w bieżącej działalności operacyjnej Grupy w Polsce oraz na P., które w przyszłości prawdopodobnie nie będą wykorzystywane w tej działalności lub wiążą się z potencjalnym ryzykiem biznesowym. Pierwsza (prawdopodobnie liczniejsza) grupa P., to jest grupa kluczowych składników majątkowych Spółki IP, zostanie następnie przeniesiona do podmiotu, który docelowo będzie się zajmował zarządzaniem i rozwojem P. w ramach Grupy w Polsce (dalej: Sprzedawane P.). Druga grupa P. pozostanie w Spółce IP (w przyszłości, w zależności od uwarunkowań biznesowych, możliwa jest ewentualna sprzedaż tych P. lub podmiotu posiadającego te P.).

Planowana jest sprzedaż Sprzedawanych P. oraz przeniesienie związanych z nimi Umów Licencyjnych (w zakresie w jakim prawa i zobowiązania umowne z takich Umów Licencyjnych zostały wcześniej przeniesione do Spółki IP), przez Spółkę IP do innej spółki, która będzie wchodziła w skład Grupy, tj. F. sp. z o.o. zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej: F.).

Po sprzedaży Sprzedawanych P. na rzecz F., F. będzie odpowiedzialna za obsługę P. (które będą jej głównymi aktywami) i rozwijanie poszczególnych, skupionych w jej ręku marek. Spółka zawrze umowę licencyjną / umowy licencyjne z F. uprawniającą / uprawniające Spółkę do korzystania z wykorzystywanych przez Spółkę w swojej działalności Sprzedawanych P., z tytułu której F. będzie otrzymywała wynagrodzenie (F. występować będzie w ramach tej umowy jako licencjodawca, zaś Spółka jako licencjobiorca).

W ramach swojej działalności jako podmiotu pełniącego funkcje związane z rozwojem i zarządzaniem Sprzedawanymi P. oraz poszukiwaniem i nabywaniem nowych praw własności intelektualnej, F. może m.in. zlecać T. działania marketingowe związane z rozwojem produktów i marek Grupy w Polsce i ewentualnie działania rejestracyjne. Koszty tych działań będą ponoszone bezpośrednio przez F. F. będzie obciążać Spółkę oraz inne spółki opłatami licencyjnymi z tytułu korzystania ze Sprzedawanych P. Dodatkowo, F. może gromadzić również inne nabywane w przyszłości prawa autorskie, znaki graficzne itd. W przyszłości zakres funkcji pełnionych przez F. może ewoluować, w szczególności może zostać rozszerzony o działalność pośrednika w licencjonowaniu P.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji pozwoli osiągnąć pożądaną na chwilę obecną strukturę Grupy w Polsce, w ramach której Grupa chciałaby funkcjonować w najbliższej przyszłości. W szczególności, planowana restrukturyzacja:

1.

wesprze unifikację działań związanych z zarządzaniem P. w Polsce, a tym samym powinna pozwolić na zmniejszenie kosztów z tym związanych oraz na zwiększenie kontroli nad posiadanymi przez Grupę P. w Polsce, które są istotnym aktywem z punktu widzenia całego biznesu,

2.

powinna umożliwić Spółce skoncentrowanie się na działalności podstawowej, tj. działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej,

3.

wesprze zwiększenie efektywności zarządzania strategicznymi biznesowo aktywami.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka składa niniejszy wniosek celem potwierdzenia ewentualnych konsekwencji podatkowych w zakresie podatku VAT, jakie powstaną dla niej w związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci Wnoszonych P. Jednocześnie Spółka wskazuje, że również Spółka IP jako strona transakcji aportu wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na tej transakcji. Dodatkowo, w związku z planowaną sprzedażą części Wnoszonych P., dodatkowe wnioski zostały złożone przez Spółkę IP i F. odpowiednio.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym, wniesienie w formie wkładu niepieniężnego Wnoszonych P. przez Spółkę do Spółki IP będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT według standardowej stawki 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym wniesienie w formie wkładu niepieniężnego Wnoszonych P. przez Spółkę do Spółki IP będzie stanowić odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT według stawki 23% i w szczególności nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

UZASADNIENIE stanowiska wnioskodawcy

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również przeniesienie praw do własności niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

W opinii Wnioskodawcy wkład niepieniężny w postaci wnoszonych P. do Spółki IP spełnia powyższą definicję odpłatnego świadczenia usług, ponieważ:

* stanowi świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów;

* otrzymany przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie przedmiotowego wkładu niepieniężnego pakiet akcji Spółki IP jest specyficzną formą odpłatności / wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o VAT, można mu bowiem przypisać określoną wartość ekonomiczną, wyrażalną w pieniądzu.

Wnioskodawca wskazuje, że w przedmiocie "odpłatności" wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości; dalej: ETS), m.in. w następujących wyrokach:

* z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93, R.J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden,

* z dnia 5 lutego 1981 r. w sprawie C-154/80, Staatssecretaris van Financien przeciwko Cooperative Aadappelenhewaarplaats GA,

* z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86, Apple and Pear Development Council przeciwko Commissioners of Customs and Excise.

Podsumowując wnioski wynikające z orzecznictwa ETS, Spółka pragnie wskazać, że o dokonaniu danej czynności za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy:

* istnieje ścisły związek między wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami;

* związek ten musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie;

* wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wnoszonych P. do Spółki IP spełnia powyższe warunki, przez co można przypisać mu przymiot odpłatności.

W szczególności w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego:

* pomiędzy Wnioskodawcą (jako akcjonariuszem Spółki IP) a Spółką IP, do której Wnioskodawca wniesie wkład niepieniężny, zaistnieje stosunek prawny;

* świadczenie w postaci przedmiotowego wkładu będzie miało bezpośredni związek z otrzymanym wynagrodzeniem w formie pakietu akcji w Spółce IP (dojdzie do świadczenia wzajemnego pomiędzy Spółką a Spółką IP);

* wynagrodzenie (w postaci pakietu akcji Spółki IP) otrzymane w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego ma określoną wartość ekonomiczną, wyrażalną w pieniądzu.

W świetle powyższego, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja polegająca na przeniesieniu Wnoszonych P. w formie wkładu niepieniężnego za wynagrodzeniem w postaci pakietu akcji Spółki IP, stanowić będzie odpłatne świadczenie usług o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji przedmiotowa transakcja będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu VAT.

W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego transakcji nie będzie zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i które to czynności są wyłączone z zakresu opodatkowania VAT. Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za taką kwalifikacją przedmiotu transakcji.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa dla celów tej ustawy. Powszechnie akceptowane w doktrynie prawa podatkowego (np. Tomasz Michalik, VAT 2009, s. 93) jest podejście, zgodnie z którym dla celów podatku VAT pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.). W myśl tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

* koncesje, licencje i zezwolenia,

* patenty i inne prawa własności przemysłowej,

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

* tajemnice przedsiębiorstwa,

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, w myśl art. 552 k.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, zbycie przedsiębiorstwa (wyłączone z zakresu ustawy o VAT) w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 k.c. elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. W przeciwnym razie, jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną przeniesione na nabywcę, wniesienia takiego nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, transakcji nie będzie towarzyszył transfer szeregu kluczowych składników, składających się na powyższą definicję przedsiębiorstwa i przesądzających o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Z perspektywy Spółki przedmiotem wkładu będą tylko niektóre składniki należące do majątku tego przedsiębiorstwa, tj. Wnoszone P. W szczególności, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż w związku z transakcją nie dojdzie do przejęcia przez Spółkę IP ksiąg rachunkowych, jak również należności wynikających z obecnie obowiązujących umów związanych z licencjonowaniem Wnoszonych P. Przedmiotem transakcji nie będą również żadne należności i zobowiązania Wnioskodawcy niezwiązane z Wnoszonymi P. ani np. posiadane przez Spółkę środki trwałe.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiot transakcji nie wyczerpuje bowiem przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego, która jest również przyjmowana na gruncie ustawy o VAT.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja nie może także zostać zakwalifikowana jako zbycie ZCP. Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez ZCP rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP są:

* istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych;

* zespół tych składników powinien być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;

* zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP.

Ponadto wymagane jest, aby ZCP mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez ZCP można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym, ZCP tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Podsumowując, z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem planowanej transakcji będą Wnoszone P, a więc jedynie niektóre elementy przedsiębiorstwa Spółki, które nie powinny być uznawane za zorganizowany zespół składników.

W szczególności, Wnoszone P. nie są w jakikolwiek sposób wyodrębnione organizacyjnie w ramach majątku Spółki na bazie wewnętrznego, sformalizowanego aktu (statutu, regulaminu czy innego aktu o podobnym charakterze) w postaci odrębnej jednostki organizacyjnej, działu lub wydziału. W wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego nie dojdzie do przejścia kadry pracowniczej w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), która byłaby odpowiedzialna za obsługę Wnoszonych P. W konsekwencji, nie zostaną spełnione warunki do uznania Wnoszonych P., będących przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki IP za wyodrębnione finansowo i organizacyjnie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. (sygn. ILPP1/443-605/10-6/AW),

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 stycznia 2010 r. (sygn. IBPP2/443-886/09/ICz),

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 listopada 2009 r. (sygn. ILPP1/443-1074/09-2/BP).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Wnoszone P., będące przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki IP nie będą stanowiły przedsiębiorstwa ani ZCP, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Wnoszonych P. podlegać będzie opodatkowaniu VAT i Spółka zobowiązana będzie do opodatkowania tej transakcji, jako odpłatnego świadczenia usług, według standardowej 23% stawki VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl