IPPP1-443-342/09-4/JL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-342/09-4/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2009 r. (data wpływu 6 kwietnia 2009 r.) - uzupełnionym w dniu 15 czerwca 2009 r. na wezwanie wysłane w dniu 3 czerwca 2009 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielane kontrahentom premie pieniężne za wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta, a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielane premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji mięsa cielęcego i wołowego oraz jego sprzedaży. Zgodnie z podpisanymi umowami pomiędzy wnioskodawcą, a kontrahentami przewidziano udzielenie premii pieniężnych oraz bonusów przez wnioskodawcę. Premia jak i bonus nie są związane z konkretną dostawą na rzecz odbiorcy, lecz są wynikiem wszystkich dostaw wyrobów dokonanych w danym okresie. Niektórzy kontrahenci dokumentują te transakcje wystawiając dla naszej firmy faktury VAT, a inni noty księgowe.

Na podstawie zapisów zawartych w umowach o świadczenie usług dotyczących następujących odbiorców: M oraz S Spółka z o.o., P Sp. z o.o., premie i bonusy zostały zdefiniowane następująco:

1.

Premia pieniężna 1, 2 - wynagrodzenie należne zamawiającym za wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta, a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów Dostawcy, mierzone w oparciu o nabycie przez wszystkich Zamawiających określonej wartości towarów w określonym czasie rozliczane na zasadach określonych w Załącznikach do Umowy: nr 1.3 "Warunki handlowej płatności" nr 1.4 "Porozumienie o Warunkach Handlowych" oraz 3.1 "Zasady przyznawania premii pieniężnej 1" i/lub nr 3.2 "Zasady przyznawania premii pieniężnej 2" (M).

2.

Premia pieniężna okresowa - wynagrodzenie należne Zamawiającemu za wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta wykonywane przez poszczególnych Zamawiających, a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów Dostawcy, mierzone w oparciu o nabycie określonej wartości towarów w danym okresie rozliczane na zasadach określonych w Załącznikach do Umowy: nr 1.3 "Warunki handlowe i płatności oraz 1.4 "Porozumienie o Warunkach Handlowych". (M)

3.

Bonus z tytułu wartości obrotów w poprzednim roku kalendarzowym - bonus przyznawany Odbiorcom przez Dostawcę z uwagi na wartość dostaw towarów dokonanych przez Dostawcę na rzecz Odbiorców w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażony procentowo, liczony od wartości obrotów w roku bieżącym (S).

4.

Kupującemu przysługuje bonus w wysokości% od uzyskanego miesięcznego obrotu.

Ponadto w piśmie będącym uzupełnieniem do wniosku wnioskujący wyjaśnił, że premie pieniężne i bonusy wypłacane kontrahentom mają związek z ilością zakupionego towaru w określonym czasie, bowiem wartość tych premii zależy od wartości zakupionych łącznie produktów wnioskodawcy w określonym czasie. Im obroty są wyższe tym wartość premii jest większa. Kontrahenci mają wpływ na wysokość płaconych im premii. Premie te nie dotyczą zatem konkretnych dostaw.

Premia wypłacana jest z tytułu zakupu wszystkich towarów, a nie określonego asortymentu. Jej wielkość zależy od wartości uzyskanego obrotu np. w miesiącu bądź kwartale, czyli związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, który wpływa bezpośrednio na zachowanie konsumenta, powodując zwiększenie sprzedaży naszych produktów.

Wielkość obrotów, na podstawie których naliczana jest premia pieniężna przez kontrahentów uzgadniana jest raz w miesiącu pomiędzy firmami w formie pisemnej lub telefonicznej. Podstawą naliczenia jest uzyskany obrót wartościowy w określonym czasie. Im wyższy obrót " tym wyższa wartość premii i bonusów. Wartość premii stanowi iloczyn uzyskanych obrotów i procentu określonego w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanych faktur VAT wystawionych przez kontrahentów za ww. premie i bonusy od 1 stycznia 2009 r....

Zdaniem wnioskodawcy na podstawie art. 5ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Wyżej przedstawiony fakt powinien być traktowany jako odpłatne świadczenie usługi, ponieważ przyznawane premie i bonusy nie dotyczą konkretnej dostawy, tylko zależą od obrotów w określonym czasie, czyli związane są z określonymi zachowaniami konsumentów. W związku z powyższym Firma ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od kontrahentów faktur VAT dokumentujących udzielone premie i bonusy w 2009 r..

Ze względu na różnego rodzaju dotychczasowe niżej wymienione przykładowe interpretacje i wyroki, wnioskujący ma wątpliwości czy jego stanowisko w tej sprawie jest słuszne.

1.

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Rzeszowie z 12 marca 2008 r. IS. II/2- 443/219/07

2.

Wyrok WSA w Warszawie z 14 sierpnia 2008 r. sygn. III SA/Wa 410/08

3.

Wyrok WSA w Warszawie z 5 stycznia 2009 r., III SA/Wa 1451/08.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów rozumieniu art. 7 w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji

* świadczenie usług zgodne z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane według PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy.

Mając na uwadze ww. zapis kontrahenci wystawiający faktury VAT za premie i bonusy dokumentują te zachowania jako świadczenie usług, których zachowania nie zostały sklasyfikowane według PKWiU. Przedstawiony stan faktyczny powinien być traktowany jako odpłatne świadczenie usług, ponieważ wypłacona przez Spółkę gratyfikacja pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania kontrahentów i ich klientów, co powoduje, że między stronami istnieje relacja zobowiązaniowa.

Zatem w związku z zadanym pytaniem wnioskodawca uważa, że ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielane kontrahentom premie pieniężne za wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta, a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów Spółki uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone.

W praktyce występują sytuacje, w których premia pieniężna jest wypłacana z tytułu np. podejmowania wszelkich działań zmierzających do zwiększenia satysfakcji konsumenta (a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów).

W takim przypadku, gdzie premia wypłacana jest z tytułu podejmowania wszelkich działań zmierzających do zwiększenia satysfakcji konsumenta i w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca, zgodnie z umową, zobowiązał się do przyznania kontrahentom premii pieniężnych w danym okresie rozliczeniowym m.in. za wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta (a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów). Jej wielkość zależy od wartości uzyskanego obrotu np. w miesiącu bądź kwartale, czyli związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, który wpływa bezpośrednio na zachowanie konsumenta, powodując zwiększenie sprzedaży produktów wnioskodawcy.

Zatem mamy tu do czynienia z sytuacją, gdzie strony stosunku prawnego łączy umowa, na podstawie której kupujący zobowiązał się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zwiększenia satysfakcji konsumentów, a sprzedawca zobowiązał się do przyznania kupującemu wynagrodzenia (premii pieniężnej) z tytułu ww. świadczeń.

W przypadku premii wypłacanej kontrahentom za podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia satysfakcji konsumenta i w konsekwencji do zwiększenia popytu na towary Spółki - jej wypłacenie stanowi wynagrodzenie za wyświadczoną przez kontrahenta usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Strony łączy bowiem umowa, zgodnie z którą kontrahent - w celu otrzymania premii (wynagrodzenia) - podejmuje wszelkie dodatkowe działania, w wyniku których konsumenci chętniej nabywają produkty Spółki, w wyniku czego Spółka osiąga wymierne korzyści w postaci zwiększonych przychodów ze sprzedaży. Istnieje zatem w takiej sytuacji bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Z takiego stosunku prawnego wynika wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę (kontrahenta). Usługobiorcą jest dostawca (Spółka), który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której konsument decyduje się na zakup jego produktów, a nie produktów innego dostawcy. W tym przypadku kontrahent wykonuje czynności skłaniające konsumentów do zakupu produktów Spółki. Cel ten może być osiągany na różne sposoby (poprzez odpowiednią ekspozycję towarów, reklamę, promocje cenowe, polecanie produktów Spółki, itp.) i generalnie wszystkie działania dodatkowe zmierzające do zwiększenia satysfakcji klientów, wykonywane przez kontrahentów Spółki są usługami.

Otrzymanie premii pieniężnej za wykonywanie takich działań jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się kontrahenta w stosunku do sprzedawcy (wnioskodawcy). Zachowanie kontrahenta stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz Spółki. Jako zapłatę za wykonaną usługę kontrahent otrzymuje wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej. Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

Podsumowując, w świetle powyższego, zachowanie kontrahentów, zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta i w konsekwencji do zwiększenia popytu na towary Spółki, za które zgodnie z umową wypłacana jest premia pieniężna, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i opodatkować podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Otrzymanie takiej premii winno być udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT przez świadczącego usługę (kontrahenta) na rzecz nabywcy usług, tj. wnioskodawcy wypłacającego premię pieniężną.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej prawa do odliczenia przez wnioskodawcę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawianych przez kontrahentów (odbiorców świadczących usługi i otrzymujących przedmiotowe premie pieniężne), to obowiązuje zasada, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów tytułem zapłaty premii pieniężnych za działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta i w konsekwencji do zwiększenia popytu na towary Spółki od 1 stycznia 2009 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl