IPPP1/443-34/08-2/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-34/08-2/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2008 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania działalności Spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2008 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania działalności Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka wykonuje prace (na zlecenia lekarzy stomatologów i techników dentystycznych) polegające na naprawie będących w użytkowaniu protez szczękowych, jak również na podstawie wycisków wykonuje od podstaw protezy szczękowe w różnym zakresie, w oparciu o PKWiU 33.10.17, z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 7% (w 2007 r.).

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2008 r. wprowadziła symbol PKWiU ex 33.10.17 (zał. nr 3 do ustawy) w poz. 101.

Firma zatrudnia 30 techników dentystycznych, przy czym prezes firmy posiada tytuł technika dentystycznego - protetyka.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec powyższych faktów działalność Spółki podlegać będzie opodatkowaniu stawką podstawową, czy też będzie zwolniona w myśl znowelizowanej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy działalność ta jest zwolniona z podatku z uwagi na to, iż Spółka zatrudnia techników dentystycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 192, poz. 1382) - zwanej dalej ustawą, w art. 43 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 14 w brzmieniu:

14)

"świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych".

Artykuł 7 stanowi, iż ww. ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6 lit. b) i pkt 14 lit. b) oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zatrudnia techników dentystycznych, świadczących usługi naprawy będących w użytkowaniu protez szczękowych oraz wykonywania na podstawie wycisków nowych protez szczękowych. Jednakże wprowadzone dodanym ww. ustawą pkt 14 do art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez osoby fizyczne, które są dentystami lub technikami dentystycznymi i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. Zatem, w przypadku gdy powyższe usługi wykonują technicy dentystyczni zatrudnieni przez Spółkę, to Spółka w tym zakresie nie może stosować zwolnienia od podatku, i powinna swą działalność opodatkować na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu 22% stawki podatku.

Reasumując, po analizie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz przywołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, iż Spółka w zakresie wykonywanej działalności nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 10 ustawy. Nie może również opodatkować swej działalności preferencyjną, tj. 7%, stawką podatku, lecz winna jest stosować stawkę podstawową, tj. 22%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl