Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443/270/07-2/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania u nabywcy premii pieniężnych wypłacanych przez dostawcę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania u nabywcy premii pieniężnych wypłacanych przez dostawcę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik jako dealer samochodów otrzymuje premie pieniężne (bonusy), m.in. ilościowy z tytułu przekroczenia pewnego pułapu sprzedaży lub części. Premia jest wypłacana raz na kwartał i wynika z umowy dealerskiej, a została uszczegółowiona w dokumencie (BMW system premii).

Do tej pory zgodnie z urzędową interpretacją wydaną przez Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026, powyższe premie były dokumentowane przez Podatnika fakturą VAT.

Jednak zgodnie z orzeczeniem NSA z dnia 6 lutego 2007 r. I FKS 94/06 stanowisko w tej sprawie uległo zmianie. NSA uznał, że dokonanie przez nabywcę towarów określonej w umowie wielkości zakupów u danego sprzedawcy nie jest usługą i wypłacenie tego rodzaju premii jest neutralne z punktu widzenia podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy transakcja związana z otrzymaniem bonusu ilościowego (premii) jest obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT i należy udokumentować go fakturą VAT, czy jest to sprzedaż poza obrotem VAT i należy wystawić notę księgową.

Zdaniem wnioskodawcy otrzymana kwota premii pieniężnej nie powinna podlegać podatkowi VAT, gdyż przyznane Podatnikowi świadczenie pieniężne nie jest zapłatą za świadczenie przez Podatnika usługi. Dostawca towaru w zamian za przyznaną premię pieniężną nie uzyskuje żadnego świadczenia wzajemnego. Tym samym jedynym świadczeniem występującym w przedmiotowym stanie faktycznym są wypłacane Stronie przez dostawcę towarów środki pieniężne. W konsekwencji dokonanie przez Stronę zakupów towarów o określonej wielkości nie może być uznane za świadczenie odrębnej usługi, z tytułu której nabywcy przysługuje prawo do uzyskania premii pieniężnej.

W ocenie wnioskodawcy transakcja zakupu towarów, która jest opodatkowana podatkiem VAT u dostawcy, nie może jednocześnie stanowić usługi, od której wnioskodawca byłby zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Opodatkowanie zakupu określonej liczby towarów od dostawcy, prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tej samej transakcji. Podatnik wskazuje, iż sytuacja ta nie byłaby zgodna z ustawodawstwem unijnym, Konstytucją RP oraz ustawą o podatku od towarów i usług. Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołuje wyroki: NSA z dnia 6 lutego 2007 r. I FKS 94/06, WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r. III SA/Wa 4080/06, Trybunał Konstytucyjny z dnia 25 października 2004 r. SK 33/03 OTK-A 2004/9/94, NSA w składzie 7 sędziów z dnia 22 kwietnia 2002 r. FPS 2/02 ONSA 2002/4/136, Europejski Trybunał Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1989 r. sygn. 50/88, Europejski Trybunał Sprawiedliwości z dnia 3 października 1985 r. sygn. 249/84.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy.

Natomiast na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zgodnie z którym, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zatem w przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Z kolei w sytuacji, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że premie pieniężne wynikające z umowy zawartej między stronami, przysługują Podatnikowi z tytułu przekroczenia pewnego pułapu sprzedaży lub części.

W tym przypadku wskazać należy, że działania kontrahentów, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii. Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania nabywcy, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Takie działanie należy odpowiednio udokumentować, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). Sprzedażą, w myśl art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wymienione przepisy wskazują na prawidłowy sposób dokumentowania przez kontrahentów świadczonych usług.

Końcowo stwierdzić należy, iż powołane przez Pana ww wyroki są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl