IPPP1/443-269/12-2/AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-269/12-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2012 r. (data wpływu 26 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania na rzecz udziałowca całości majątku Spółki w związku z jej likwidacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania na rzecz udziałowca całości majątku Spółki w związku z jej likwidacją.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ulicy P. (Nieruchomość). Dla Nieruchomości wydana została decyzja Prezydenta miasta o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego wraz z garażem podziemnym i naziemnym, wjazdem, drogą odbarczającą, chodnikiem i elementami zagospodarowania terenu oraz infrastrukturą. Spółka nabyła Nieruchomość na podstawie umów sprzedaży zawartych w formie aktów notarialnych z dni 17 i 21 maja 1999 r. Jedynym właścicielem Spółki jest H. (dalej: Udziałowiec).

Spółka planowała zrealizować na Nieruchomości inwestycję w postaci wybudowania na Nieruchomości salonu dealerskiego i stacji serwisowej samochodów. W tym celu Spółka poniosła nakłady, głównie związane z opracowaniem projektu budowlanego. Jednakże, z uwagi na zmianę planów biznesowych, Spółka nie zamierza kontynuować inwestycji budowlanej na zakupionej Nieruchomości. W związku z tym, podjęta została decyzja o likwidacji Spółki w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Spółka oraz Udziałowiec poinstruują likwidatora, aby w celu uproszczenia postępowania likwidacyjnego nie dokonywał spieniężenia wszystkich składników majątkowych Spółki, lecz po ściągnięciu jej wierzytelności i uregulowaniu zobowiązań, wydał na rzecz Udziałowca aktywa w naturze, tj. Nieruchomość oraz inne składniki majątkowe składające się na przedsiębiorstwo Spółki.

A zatem, w ramach procedury likwidacyjnej Spółki, zakłada się, iż wszelki majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, składający się na przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę, nie zostanie upłynniony, lecz zostanie w całości przejęty przez Udziałowca - w ramach podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych.

W konsekwencji, w ramach procesu likwidacji Spółki, dojdzie do przeniesienia na Udziałowca własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, w tym wskazanej Nieruchomości oraz innych środków trwałych Spółki.

Przeniesienie własności przedsiębiorstwa Spółki, w tym Nieruchomości oraz innych składników majątkowych na Udziałowca w ramach podziału nieupłynnionego majątku Spółki dokonane zostanie w formie aktu notarialnego, który określać będzie wartość rynkową Nieruchomości oraz innych składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa na dzień przeniesienia.

Przenoszone do Udziałowca przedsiębiorstwo Spółki obejmie w szczególności:

* nazwę przedsiębiorstwa Spółki,

* prawo własności Nieruchomości wraz z dotyczącym jej projektem inwestycyjnym w toku,

* wszystkie inne środki trwałe będące własnością Spółki,

* prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę umów, w szczególności umowy dotyczącej korzystania z Nieruchomości przez kontrahenta Spółki, umowy najmu powierzchni biurowej, umowy dot. usługowego prowadzenia ksiąg Spółki,

* księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki,

* należności i środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydanie całości majątku Spółki na rzecz Udziałowca w związku z likwidacją Spółki (w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych) pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.

Stanowisko Spółki

Wydanie całości majątku Spółki na rzecz Udziałowca w związku z likwidacją Spółki stanowić będzie transakcję zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, pozostającą poza zakresem ustawy o VAT. Tym samym czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z powyższego wynika, że gdy przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo, niezależnie od tego w jakiej formie następuje zbycie, czynność taka nie podlega opodatkowaniu VAT (pozostaje poza zakresem ustawy o VAT).

Ze względu na fakt, że ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia "przedsiębiorstwo", w celu ustalenia znaczenia tego pojęcia należy sięgnąć do definicji zawartej w art. 551 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

* koncesje, licencje i zezwolenia;

* patenty i inne prawa własności przemysłowej;

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

* tajemnice przedsiębiorstwa;

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak wskazuje się w doktrynie prawa cywilnego, przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym to zespół składników materialnych i niematerialnych powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w taki sposób, aby przy ich użyciu możliwe było prowadzenie działalności gospodarczej określonego typu. Podkreśla się również, że dla uznania zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych za przedsiębiorstwo, nie jest konieczne, aby ów zorganizowany zespół prowadził czynnie działalność gospodarczą, ale aby był jedynie zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności tego typu. Wyliczenie składników przedsiębiorstwa zawarte w art. 551 Kodeksu cywilnego ma charakter przykładowy.

Zgodnie z art. 286 Kodeksu spółek handlowych, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w ramach likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie wcześniej niż przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, o ile umowa spółki nie zawiera innych zasad podziału majątku.

W ramach likwidacji Spółki, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, ze względu na fakt, że H. będzie jedynym wspólnikiem Spółki na dzień likwidacji, wszystkie organizacyjnie powiązane składniki majątkowe (aktywa), w szczególności elementy przedstawione w zdarzeniu przyszłym, składające się na funkcjonujące jako samodzielny podmiot gospodarczy przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę, zostaną w dniu dokonania podziału majątku w całości przejęte przez Udziałowca. Nie ulega więc zdaniem Spółki wątpliwości, że majątek przejęty przez Udziałowca w związku z likwidacją Spółki będzie w takim przypadku stanowił zespół składników majątkowych zdolny do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorstwo. W związku z powyższym, czynność ta będzie miała zdaniem Spółki za przedmiot przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, a tym samym również w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W literaturze podkreśla się również, że transakcję zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, stanowi jakiekolwiek działanie prowadzące do przeniesienia własności przedsiębiorstwa, niezależnie od tego jakiego rodzaju czynności prawne lub faktyczne prowadzą do przeniesienia własności przedsiębiorstwa oraz czy przeniesienie dokonywane jest na podstawie jednej czynności czy szeregu różnych czynności (co potwierdza również orzecznictwo - przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2006 r., I FSK 267/06).

Za transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT należy więc uznać również przejęcie przedsiębiorstwa spółki przez jedynego wspólnika w ramach podziału majątku likwidowanej spółki, niezależnie od tego, na podstawie jakich czynności prawnych i/lub faktycznych czynność ta się odbyła. Zatem przejęcie przez Udziałowca w ramach likwidacji Spółki całości składników majątku pozostałych po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, składających się na przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę, stanowić będzie transakcję zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i jako taka transakcja pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w interpretacjach podatkowych, m.in. w interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 19 października 2010 r. o sygn. IPPP1-443-792/10-4/AS, który stwierdził, że " (...) przeniesienie na własność jedynego udziałowca, w ramach likwidacji Spółki, wszystkich składników przedsiębiorstwa, należy uznać za zbycie przedsiębiorstwa. W konsekwencji i przekazanie całego majątku udziałowcowi w ramach likwidacji, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegało ustawie i nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. (...) Organ podziela stanowisko, iż wyłączenie niektórych składników nie uniemożliwia przyjęcia, że doszło do zbycia przedsiębiorstwa."

Powyższe stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w szeregu innych interpretacji organów podatkowych, przykładowo w:

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2011 r., sygn. IPPPl-443-848/11-2/PR;

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2011 r., sygn. IPPP2/443-20/11-2/KOM;

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. IPPP1/443-434/10-2/AP;

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. IBPP3/443-290/I0/KO;

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2009 r., sygn. IPPP3-443-916/09-2/JF.

W świetle przedstawionego stanowiska, Spółka uprzejmie prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl