Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-263/10-5/IGo
Opodatkowanie nabywania praw do utworów, udzielania zezwoleń (licencji) na korzystanie z utworów oraz otrzymywania opłat (tantiem) od organizacji zbiorowego zarządzania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.), uzupełnione pismem z dnia 15 kwietnia 2010 r. (data wpływu 20 kwietnia 2010 r.), na wezwanie tut. organu z dnia 2 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

*

w części udzielania innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów, których jest twórcą oraz w części dot. pobierania w imieniu własnym i na swoją rzecz opłat z tytułu przekazania praw do własnych utworów - jest prawidłowe,

*

w części odpłatnego udzielania innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów wcześniej nabytych od twórców oraz pobierania opłat z tytułu przekazania praw do utworów innych twórców - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług udzielania zezwoleń (licencji) oraz pobierania opłat od organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu przekazywania praw do utworów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na:

1.

nabywaniu od twórców utworów praw autorskich do tych utworów;

2.

odpłatnym udzielaniu innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów, które zostały poprzednio nabyte od twórców;

3.

odpłatnym udzielaniu innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów, których twórcą jest podatnik;

4.

powierzaniu i oddawaniu w zarząd organizacjom zbiorowego zarządzania należących do podatnika praw do utworów oraz pobieranie od tych organizacji w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu własnym, ale na rzecz twórców opłat (tantiem) uzyskanych przez te organizacje za korzystanie przez osoby trzecie z utworów powierzonych tym organizacjom.

Jak podaje Wnioskodawca owa działalność mieści się w zakresie oznaczonym symbolem 90.02.19.1 (zgodnie z PKWiU wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. Dz. U. Nr 207, poz. 1293): "usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej". Działalność ta stosownie do kluczy powiązań odpowiada według PKWiU wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) symbolowi 92.31.22 czyli "usługom świadczonym przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Ponieważ na potrzeby stosowania przepisów podatkowych nadal obowiązującą jest PKWiU, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) Wnioskodawca stosując klucze przejścia utwierdził się w przekonaniu, że według tej klasyfikacji usługi świadczone przez podatnika odpowiadają również symbolowi 92.31.22 czyli "usługom świadczonym przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów".

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wyjaśnia, ponadto że pobieranie w imieniu własnym i na swoją rzecz opłat od organizacji zbiorowego zarządzania pobieranych przez te organizacje od innych podmiotów dotyczy zarówno przekazania praw do własnych utworów Wnioskodawcy jak i do utworów wcześniej nabytych przez Wnioskodawcę od innych twórców. Ponadto podaje, iż zakres pytania w części "pobieranie w imieniu własnym na rzecz osób trzecich" odnosi się do dwóch rodzajów sytuacji:

1.

wnioskodawca będzie przekazywał tantiemy w wysokości pobranej od organizacji zbiorowego zarządzania,

2.

wnioskodawca będzie pobierał od osób trzecich prowizję od przekazanych tantiem należnych od organizacji zbiorowego zarządzania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwolnione od podatku od towarów i usług są następujące czynności podatnika:

1.

odpłatne udzielanie innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów wcześniej nabytych od twórców,

2.

odpłatne udzielanie innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów, których jest twórcą,

3.

pobieranie w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu własnym na rzecz osób trzecich opłat (tantiem) od organizacji zbiorowego zarządzania pobieranych przez te organizacje od innych podmiotów z tytułu korzystania przez te podmioty z utworów powierzonych przez podatnika.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług w poz. 11 stanowi, iż zwolnione z obowiązku zapłaty podatku VAT są "usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

1.

usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi promocyjnymi,

2.

usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm video, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3.

usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4.

wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33., 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5.

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6.

działalności agencji informacyjnych,

7.

usług wydawniczych,

8.

usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12".

Czynności nabywania praw do utworów jak i udzielania zezwoleń (licencji) na korzystanie z utworów oraz otrzymywania opłat (tantiem) od organizacji zbiorowego zarządzania (np - Stowarzyszenia Autorów ZAiKS) z tytułu korzystania przez osoby trzecie z utworów mieszczą się w pojęciu usług związanych z kulturą, objętych symbolem PKWiU 92. Ponadto w ww. załączniku nr 4 w poz. 11 ustawodawca dodatkowo wskazał, iż w pojęciu usług związanych z kulturą mieszczą się usługi twórców i artystów wykonawców wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji, co tym bardziej potwierdza, iż czynności podatnika dotyczące utworów są usługami w zakresie kultury. Ponadto usługi, które zamierza wykonywać podatnik nie są wymienione w wyłączeniach wymienionych w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazuje, iż skoro ustawa o podatku od towarów i usług dla usług, które zamierza świadczyć, stawia jedynie ogólny wymóg związku z kulturą, podatnik pozostaje na stanowisku, że zwolnione od podatku od towarów i usług są następujące czynności:

1.

odpłatne udzielanie innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów wcześniej nabytych od innych twórców,

2.

odpłatne udzielanie innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utwór, których jest twórcą,

3.

pobieranie w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu własnym na rzecz osób trzecich opłat (tantiem) od organizacji zbiorowego zarządzania pobieranych przez te organizacje od podmiotów trzecich z tytułu korzystania przez te podmioty z utworów powierzonych przez podatnika.

W uzupełnieniu Wnioskodawca dodatkowo podnosi, iż w przypadku gdy Wnioskodawca będzie przekazywał twórcy tantiemy w wysokości pobranej od organizacji zbiorowego zarządzania (bez obniżenia kwoty tantiem o prowizję), czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu ze względu na brzmienie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podstawę opodatkowania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami inwestycyjnymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze stanowi dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 3 ("W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.").

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części udzielania innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów, których jest twórcą oraz w części dot. pobierania w imieniu własnym i na swoją rzecz opłat z tytułu przekazania praw do własnych utworów i nieprawidłowe w części odpłatnego udzielania innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów wcześniej nabytych od twórców oraz pobierania opłat z tytułu przekazania praw do utworów innych twórców.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy o VAT).

Co do zasady towary i usługi są opodatkowane, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawką podatku 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 do ustawy o VAT pod poz. 11 symbol PKWiU ex 92 ustawodawca zwolnił od podatku usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

1.

usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2.

usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3.

usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4.

wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5.

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 5a. usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b. wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6.

działalności agencji informacyjnych,

7.

usług wydawniczych,

8.

usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżenie poz. 12.

Należy wyjaśnić, iż oznaczenie w załączniku danej grupy "ex" oznacza, że stawka podatku lub zwolnienie od podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku od towarów i usług tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

W opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca podaje, iż zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na:

1.

nabywaniu od twórców utworów praw autorskich do tych utworów;

2.

odpłatnym udzielaniu innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów, które zostały poprzednio nabyte od twórców;

3.

odpłatnym udzielaniu innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów, których twórcą jest podatnik;

4.

powierzaniu i oddawaniu w zarząd organizacjom zbiorowego zarządzania należących do podatnika praw do utworów oraz pobieranie od tych organizacji w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu własnym, ale na rzecz twórców opłat (tantiem) uzyskanych przez tę organizacje za korzystanie przez osoby trzecie z utworów powierzonych tym organizacjom.

Jak wskazuje Wnioskodawca, usługi świadczone przez niego w ramach prowadzonej działalności mieszczą się w zakresie oznaczonym symbolem 90.02.19.1 (zgodnie z PKWiU wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. Dz. U. Nr 207, poz. 1293): "usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej". Dalej Wnioskodawca podaje, że działalność ta stosownie do kluczy powiązań odpowiada według PKWiU wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) symbolowi 92.31.22 czyli "usługom świadczonym przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". W konsekwencji powyższego Wnioskodawca stwierdza, że skoro na potrzeby stosowania przepisów podatkowych nadal obowiązującą jest PKWiU, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) podatnik stosując klucze przejścia utwierdził się w przekonaniu, że według tej klasyfikacji usługi świadczone przez podatnika odpowiadają również symbolowi 92.31.22 czyli "usługom świadczonym przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów".

W myśl przepisu art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utworów). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Zatem, aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać następujące cechy:

*

mieć źródło w pracy człowieka (twórcy),

*

stanowić przejaw działalności twórczej,

*

posiadać indywidualny charakter.

Twórcą w rozumieniu ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Natomiast użyte w art. 1 analizowanej ustawy określenie: przejaw działalności twórczej oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta jest spełniona, gdy mamy do czynienia z subiektywnym nowym wytworem intelektu. Tylko w razie spełnienia tych przesłanek przysługują twórcy zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe, w szczególności zaś wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Cecha indywidualności przejawia się w samym procesie twórczym i oznacza oryginalność, niepowtarzalność. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

W stosunku do zadanego przez Wnioskodawcę pytania nr 2 i wskazanej części pytania nr 3, analizując opisane zdarzenie przyszłe w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na odpłatnym udzielaniu innym podmiotom zezwoleń (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów, których jest twórcą oraz pobieranie w imieniu własnym i na swoją rzecz opłat (tantiem) od organizacji zbiorowego zarządzania pobieranych przez te organizacje od innych podmiotów z tytułu korzystania przez te podmioty z utworów, powierzonych przez podatnika, których jest twórcą o ile - jak wskazuje Wnioskodawca - są one zaklasyfikowane do PKWiU 92.31.22 oraz związane są z kulturą, objęte są zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując, w powyżej wskazanym zakresie, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać odpłatnego udzielania innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących mu praw do utworów wcześniej nabytych od twórców oraz pobierać w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu własnym na rzecz osób trzecich opłaty (tantiemy) od organizacji zbiorowego zarządzania pobieranych przez te organizacje od innych podmiotów z tytułu korzystania przez te podmioty z utworów, powierzonych przez podatnika, nabytych wcześniej od innych twórców. Usługi tych twórców zostały sklasyfikowane w grupowaniu 92.31.22-00.00 i w konsekwencji korzystały ze zwolnienia od podatku.

W odniesieniu do powyższego zakresu, należy zauważyć, iż Wnioskodawca nie będzie posiadał statusu twórcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca będzie bowiem dysponował prawami autorskimi do utworów nabytych od twórców, co nie jest równoznaczne z tym, że w wyniku ich nabycia uzyskał również miano twórcy tego utworu. Twórcą utworu nadal pozostaje ten, kto w okolicznościach określonych w art. 1 ust. 1 utwór stworzył. Podkreślić należy, że na gruncie ustawy o prawach autorskich w drodze zawartych umów można przenieść przysługujące twórcy, majątkowe prawa autorskie. Nie jest natomiast skuteczne umowne wyłączenie lub ograniczenie istnienia statusu twórcy. Zatem planowane przez Wnioskodawcę czynności nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zwolnienie bowiem przewidziano wyłącznie w odniesieniu do usług sklasyfikowanych w PKWiU ex 92 stanowiących usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (...). Tym samym powyższą czynność należy opodatkować na zasadach ogólnych, a stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii ustalania podstawy opodatkowania z tytułu pobieranych tantiem, gdyż zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania. Jedynie w piśmie uzupełniającym wniosek Wnioskodawca podnosi tę kwestię. Należy również zauważyć, że w przypadku chęci uzyskania interpretacji na powyższy temat, należy wystąpić z nowym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, przedstawiając wyczerpująco okoliczności stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, pytanie oraz własne stanowisko w tym zakresie.

Należy zaznaczyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Zainteresowanego w opisanym zdarzeniu przyszłym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl