Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-235/10-4/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku (data wpływu 15 stycznia 2010 r.) - uzupełnionym w dniu 9 kwietnia 2010 r. na wezwanie wysłane w dniu 26 marca 2010 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatkowych w okresie zawieszenia działalności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatkowych w okresie zawieszenia działalności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zawiesić działalność gospodarczą Zakładu prowadzonego w formie spółki cywilnej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W zakładzie znajdują się samochody, gotowe wyroby (towary handlowe) oraz zbędne oprzyrządowanie odlewnicze tj. płyty modelowe, rdzennice, itp. Część wyrobów została wyprodukowana na zamówienie konkretnych klientów i nie będzie odebrana przed zawieszeniem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w okresie zawieszenia działalności spółki, sprzedając incydentalnie towar handlowy, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym i rozliczając podatek wg art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy o podatku VAT, spółka zachowa prawo do zwolnienia z obowiązku składania deklaracji wynikającego z art. 99 ust. 7a ustawy o podatku VAT w dalszym okresie zawieszenia.

Zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo zbycia towarów handlowych wyprodukowanych na zamówienie i przed zawieszeniem działalności gospodarczej, gdyż w ten sposób zrealizowany będzie cel zawieszenia działalności jako pomocy dla przedsiębiorcy, który zawiesił działalność. Z tego też względu wprowadzono zmiany do ustawy o podatku VAT polegające na tym, że zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podmiotów, które zawiesiły działalność na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie dotyczy okresów rozliczeniowych, za które podatnik obowiązany jest do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 powołanej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, to zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W myśl art. 106 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast zgodnie z art. 106 ust. 4 podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

W myśl art. 99 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Natomiast zgodnie z art. 99 ust. 7a cyt. ustawy w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Ust. 7b stanowi natomiast, że zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy:

1.

podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97;

2.

podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3.

podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;

4.

okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

5.

okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095 z zm.) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14a ust. 3), natomiast zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu przedsiębiorca:

1.

ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2.

ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3.

ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4.

ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5.

wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6.

ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7.

może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) nie definiują pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej. Podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej prowadzi tą działalność do chwili jej likwidacji. Na gruncie ustaw podatkowych osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą traktowana jest nadal, jako osoba fizyczna prowadząca tę działalność, do chwili jej likwidacji. Podatnik, który "zawiesza" prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas pozostaje nadal podatnikiem podatku od towarów i usług i dlatego spoczywają na nim określone obowiązki podatkowe wynikające z art. 99 ustawy, tzn. jest on obowiązany składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe. Wyjątek od tej zasady stanowi cyt. art. 99 ust. 7a, który stanowi, iż w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy. Jednocześnie w myśl powołanych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności. W myśl jednak art. 14a ust. 4 tej ustawy przedsiębiorca ma pewne uprawnienia i obowiązki, które mają związek z działalnością prowadzoną przed datą zawieszenia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zawiesić działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W zakładzie Wnioskodawcy znajdują się samochody, gotowe wyroby (towary handlowe) oraz zbędne oprzyrządowanie odlewnicze tj. płyty modelowe, rdzennice, itp. Część wyrobów została wyprodukowana na zamówienie konkretnych klientów i nie będzie odebrana przed zawieszeniem.

Odnosząc przedstawione wyżej przepisy do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że podatnik, który zawiesił na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej prowadzoną przez siebie działalność może w okresie zawieszenia działalności m.in. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Podatnik ten może również wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Ma również prawo przyjmować należności oraz obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Podsumowując należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca może sprzedać w okresie zawieszenia działalności wyprodukowane towary handlowe lecz dotyczy to tylko towarów zamówionych i wyprodukowanych przed datą zawieszenia działalności (przepis art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakazuje bowiem, w okresie zawieszenia działalności, osiągania bieżących przychodów z prowadzonej działalności). W ten sposób Spółka wywiąże się z wcześniejszych, umówionych z kontrahentami świadczeń. Ponadto Spółka może w okresie zawieszenia działalności zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Powyższe czynności - choć dokonane w okresie zawieszenia działalności - będą czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna sprzedaż i dokonanymi przez podatnika tego podatku. Dokonując w okresie zawieszenia działalności tych czynności, Spółka utraci prawo do zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatkowych określonego w art. 99 ust. 7a ustawy o VAT lecz dotyczy to tylko tych okresów, za które Spółka będzie obowiązana do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania tych czynności. Wynika to z art. 99 ust. 7b pkt 5 tej ustawy. W pozostałych okresach zawieszenia działalności, w których Spółka nie wykona żadnych czynności opodatkowanych, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych będzie obowiązywać w dalszym ciągu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl