IPPP1-443-233/10-2/EK - Obniżenie podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących kompleksową organizację szkoleń i kongresów połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-233/10-2/EK Obniżenie podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących kompleksową organizację szkoleń i kongresów połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2010 r. (data wpływu 26 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji kongresów, konferencji, warsztatów, zjazdów, szkoleń produktowych oraz szkoleń dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkoleń integracyjnych dla pracowników, szkoleń produktowych połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji kongresów, konferencji, warsztatów, zjazdów, szkoleń produktowych oraz szkoleń dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkoleń integracyjnych dla pracowników, szkoleń produktowych połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności firmy J. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest dystrybucja na terytorium Polski wyrobów higienicznych i kosmetycznych oraz soczewek kontaktowych marki J. W ofercie Spółki znajdują się wyroby i preparaty do pielęgnacji skóry zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych, jak również soczewki kontaktowe preparaty (płyny) do pielęgnacji tych soczewek. Dystrybucja powyższych wyrobów prowadzona jest przy wykorzystaniu dużych sieci handlowych oraz szeregu mniejszych sklepów i drogerii, którym J., za pośrednictwem sieci hurtowników dostarcza towary do dalszej odsprzedaży końcowym nabywcom. W przypadku soczewek kontaktowych i płynów do ich pielęgnacji dystrybucja prowadzona jest za pośrednictwem zakładów optycznych oraz gabinetów okulistycznych. J. jest również dystrybutorem wyrobów medycznych oraz specjalistycznych urządzeń i odczynników do wykonywania badań krwi, dostarczanych bezpośrednio do szpitali, laboratoriów i stacji krwiodawstwa.

Dążąc do zapewnienia możliwości jak najlepszego zapoznania się z ofertą firmy przez klientów finalnych (dystrybutorów, hurtowników, klientów indywidualnych), a także mając na uwadze stosowane w branży praktyki w zakresie sprzedaży oraz promocji i marketingu jak również w celu intensyfikacji przychodów ze sprzedaży, Spółka podejmuje szereg działań mających na celu zachęcenie klientów do nabywania produktów J. w ramach, których organizuje różnego rodzaju kongresy, konferencje, warsztaty, zjazdy oraz szkolenia produktowe. Podczas Wydarzeń prezentowane są produkty (narzędzia) Spółki, przedstawiane są szczegółowe informacje o sposobie ich użytkowania oraz zastosowania. W trakcie Wydarzenia przekazywana jest uczestnikom specjalistyczna wiedza na temat właściwości, możliwych zastosowań czy sposobu użycia. Wskazane wyżej Wydarzenia od strony merytorycznej (wykład, prezentacja) prowadzone są przez managerów, pracowników J. jak również przez osoby trzecie zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast całość Wydarzenia organizowana jest przez firmę zewnętrzną w ramach świadczenia usług. J. zawiera umowę z firmą świadczącą tego rodzaju usługi. W ramach umowy Spółka nabywa usługę polegającą na kompleksowej organizacji i koordynacji działań zapewniających prawidłowe przeprowadzenie Wydarzenia. W ramach kompleksowej usługi Zleceniobiorca zobowiązał się zapewnić:

*

transport dla uczestników Wydarzenia,

*

zakwaterowanie w hotelu,

*

miejsca parkingowe w hotelu,

*

wynajem sal konferencyjnych,

*

ubezpieczenie,

*

wyżywienie i napoje,

*

inne czynności związane z organizacją Wydarzenia (np.: prowadzenie korespondencji z uczestnikami, wysyłanie elektronicznych potwierdzeń rejestracyjnych bezpośrednio do uczestników, udostępnienie strony WWW, przygotowanie i prowadzenie recepcji, nagłośnienie, identyfikatory, konfekcjonowanie teczek, tłumaczenia).

Poza Wydarzeniami, o których mowa wyżej Spółka organizuje różnego rodzaju spotkania dla pracowników, m.in.:

*

szkolenia dla pracowników działu sprzedaży i marketingu są to szkolenia poszerzające wiedzę z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży, analizy sprzedaży czy metod zwiększenia efektywności działań marketingowych,

*

szkolenia integracyjne dla pracowników,

*

szkolenia produktowe połączone z elementami integracyjno-rozrywkowymi skierowane do przedstawicieli handlowych i pozostałych pracowników J.

Wskazane wyżej Wydarzenia od strony merytorycznej (wykład, prezentacja) prowadzone są przez managerów, pracowników jak również przez osoby trzecie zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast całość Wydarzenia organizowana jest przez firmę zewnętrzną w ramach świadczenia usług. J. zawiera umowę z firmą świadczącą tego rodzaju usługi. W ramach umowy Spółka nabywa usługę polegającą na kompleksowej organizacji i koordynacji szkolenia oraz spotkania integracyjnego. W ramach kompleksowej usługi Zleceniobiorca zobowiązał się zapewnić:

*

transport uczestników (np.: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, przejazd pociągiem lub autokarem),

*

zakwaterowanie w hotelu,

*

udział w programie szkoleniowo - integracyjnym, wynajem sal, sprzętu

*

ubezpieczenie,

*

opieka miejscowych przewodników podczas zwiedzania,

*

opiekę polskich pilotów,

*

wyżywienie i napoje.

Za wykonane usługi J. zostaje obciążone łączną fakturą VAT o treści "Organizacja kongresu/konferencji/warsztatu/zjazdu/szkolenia/spotkania integracyjnego zgodnie z umową, opodatkowaną 22 % podatkiem VAT. Do faktur tych czasami dołączana jest specyfikacja części składowych zakupionej usługi, z której wynika, jaki był koszt poszczególnych składowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Spółka ma prawo odliczyć w całości podatek VAT wykazany na fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia, czy też powinna analizować elementy składowe zakupionej usługi pod względem ustawy VAT i niektóre pozycje wyłączać z odliczenia (np. usługi gastronomiczne, hotele). Nabywana usługa opodatkowana jest stawką 22 %.

Spółka stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ma prawo pomniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wnioskodawca jest zdania, iż nabywając kompleksową usługę organizacji Wydarzenia nie należy wyodrębniać poszczególnych elementów składowych zakupionej usługi nawet, jeśli w skład jej wchodzą usługi gastronomiczne czy hotelowe, które to zakupione oddzielnie pozbawiają zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT podatnika możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. Takie stanowisko potwierdza również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2009 r. (sygn. ILPP2/443-978/08-3/MN) "Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest organizacja całego szkolenia, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi noclegowe, czy gastronomiczne.

Zatem w sytuacji otrzymania od podmiotu trzeciego - usługodawcy świadczącego usługę - faktury VAT za całościową organizację szkolenia, w której poszczególne elementy stanowią integralną część usługi, Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tej faktury, pod warunkiem, iż poniesione wydatki związane będą z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi".

Przyjęte przez Spółkę stanowisko znajduje również potwierdzenie m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2001 r., w Wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-349/96, jak również w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r. (sygn. IPPP1-443-1531/08-4/AK).

Mając na uwadze powyższe Spółka uważa, że wydatki poniesione w celu realizacji nabywanej usługi są jedynie elementem cenotwórczym zakupionej usługi a nie odrębną usługą więc nie powinny być wyodrębniane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z uregulowaniami art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

Z powyższego wynika, iż uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego związanego z dokonywanymi zakupami, uzależnione jest od powiązania tych zakupów z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zatem, prawo do obniżenia podatku należnego może być realizowane przez podatnika pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, tj. istnienia związku między zakupami i prowadzoną działalnością.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Uregulowania art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowią, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób (art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b).

Inne ograniczenia prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ustawodawca określił w art. 88 ust. 3a ustawy, gdzie wymienił nieprawidłowości w zakresie wystawionych faktur VAT (ich oryginałów, kopii, duplikatów i faktur korygujących) i dokumentów celnych, które stanowią o braku możliwości dokonania obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego z tak wystawionych dokumentów.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji wyrobów higienicznych i kosmetycznych oraz soczewek kontaktowych. Dystrybucja wskazanych wyrobów prowadzona jest przy wykorzystaniu dużych sieci handlowych oraz szeregu mniejszych sklepów i drogerii, którym Wnioskodawca, za pośrednictwem sieci hurtowników dostarcza towary do dalszej odsprzedaży końcowym nabywcom. W przypadku soczewek kontaktowych i płynów do ich pielęgnacji dystrybucja prowadzona jest za pośrednictwem zakładów optycznych oraz gabinetów okulistycznych. Spółka w celu intensyfikacji przychodów ze sprzedaży organizuje dla swoich klientów różnego rodzaju kongresy, konferencje, warsztaty, zjazdy oraz szkolenia produktowe, zwane dalej Wydarzeniami. Podczas tych Wydarzeń prezentowane są produkty Spółki, przedstawiane są szczegółowe informacje o sposobie ich użytkowania oraz zastosowania, przekazywana jest specjalistyczna wiedza na temat właściwości, możliwych zastosowań, sposobu użycia. Całość wydarzenia organizowana jest przez firmę zewnętrzną. Spółka zawiera umowę z firmą zewnętrzną, która świadczy na rzecz Spółki usługę, polegającą na kompleksowej organizacji i koordynacji działań zapewniających prawidłowe przeprowadzenie Wydarzenia. W ramach kompleksowej usługi Zleceniodawca zapewnia następujące świadczenia:

*

transport dla uczestników Wydarzenia,

*

zakwaterowanie w hotelu,

*

miejsca parkingowe w hotelu,

*

wynajem sal konferencyjnych,

*

ubezpieczenie,

*

wyżywienie i napoje,

*

inne czynności związane z organizacją Wydarzenia (np.: prowadzenie korespondencji z uczestnikami, wysyłanie elektronicznych potwierdzeń rejestracyjnych bezpośrednio do uczestników, udostępnienie strony WWW, przygotowanie i prowadzenie recepcji, nagłośnienie, identyfikatory, konfekcjonowanie teczek, tłumaczenia).

Oprócz Wydarzeń, o których mowa wyżej Spółka organizuje również różnego rodzaju spotkania dla pracowników m.in. szkolenia dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkolenia integracyjne, szkolenia produktowe połączone z elementami integracyjno-rozrywkowymi skierowane do przedstawicieli handlowych jak i pozostałych pracowników Spółki. Również w tym przypadku Spółka zawiera umowę z firmą zewnętrzną, która świadczy usługę na rzecz Spółki, polegającą na kompleksowej organizacji koordynacji szkolenia oraz spotkania integracyjnego. W ramach kompleksowej usługi Zleceniobiorca zapewnia następujące świadczenia:

*

transport uczestników (np.: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, przejazd pociągiem lub autokarem),

*

zakwaterowanie w hotelu,

*

udział w programie szkoleniowo-integracyjnym, wynajem sal, sprzętu

*

ubezpieczenie,

*

opieka miejscowych przewodników podczas zwiedzania,

*

opiekę polskich pilotów,

*

wyżywienie i napoje.

Za wykonywane usługi Spółka zostaje obciążona łączną fakturą VAT o treści "Organizacja kongresu/konferencji/warsztatu/zjazdu/szkolenia/spotkania integracyjnego", opodatkowaną 22 % podatkiem VAT. Do faktur czasami dołączona jest specyfikacja części składowych zakupionej usługi, z której wynika, jaki był koszt poszczególnych składowych.

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika więc, że nabywane przez Spółkę usługi organizacji i koordynacji działań zapewniających prawidłowe przeprowadzenie kongresu, konferencji, warsztatu, zjazdu, szkolenia produktowego bądź szkoleń dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkoleń integracyjnych, szkoleń produktowych połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi mających na celu m.in. jak najlepsze zapoznanie się z ofertą firmy, zachęcenie klientów do nabywania produktów Spółki oraz w celu intensyfikacji przychodów ze sprzedaży, jest niewątpliwie związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością; jest więc związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Spółka w stanie faktycznym wniosku wskazała ponadto, iż na podstawie umów o świadczenie usług, zawartych pomiędzy Spółką a firmą zewnętrzną, Spółka nabędzie kompleksową usługę organizacji i koordynacji działań zapewniających prawidłowe przeprowadzenie kongresu, konferencji, warsztatu, zjazdu, szkolenia produktowego bądź szkoleń dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkoleń integracyjnych, szkoleń produktowych połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi.

W celu ustalenia, czy podatnik świadczy na rzecz kontrahenta kilka odrębnych usług czy też jedną usługę należy określić cechy transakcji. Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej.

Zatem pojedyncza usługa jest traktowana jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Na podstawie powyższych uregulowań, należy stwierdzić, iż w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, nabycie przez Spółkę przedmiotowej usługi należy zaliczyć do usług złożonych, składających się z kombinacji różnych czynności. Można bowiem w powyższych okolicznościach mówić o jednym świadczeniu głównym - organizacji i koordynacji działań zapewniających prawidłowe przeprowadzenie kongresu, konferencji, warsztatu, zjazdu, szkolenia produktowego bądź szkoleń dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkoleń integracyjnych, szkoleń produktowych połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi, na które składają się inne świadczenia pomocnicze stanowiące elementy usługi kompleksowej, takie jak np. transport dla uczestników konferencji, zakwaterowanie w hotelu, wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i napoje. Dlatego też nabywane przez Wnioskodawcę usługi w zakresie organizacji i koordynacji działań zapewniających prawidłowe przeprowadzenie kongresu, konferencji, warsztatu, zjazdu, szkolenia produktowego bądź szkoleń dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkoleń integracyjnych, szkoleń produktowych połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi można uznać za usługę kompleksową, zaś inne czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze. Dodatkowo wykonanie usługi przez firmę zewnętrzną dokumentowane jest fakturą VAT.

Mając na uwadze przytoczone przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, stwierdzić należy, iż na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji i koordynacji działań zapewniających prawidłowe przeprowadzenie kongresu, konferencji, warsztatu, zjazdu, szkolenia produktowego bądź szkoleń dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkoleń integracyjnych, szkoleń produktowych połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi, gdyż nabywane przez Spółkę usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi przez nią wykonywanymi. Bez znaczenia dla możliwości dokonania odliczenia pozostaje fakt, iż faktura VAT dokumentująca zakup przedmiotowej usługi zawierać będzie specyfikacje części składowych zakupionej faktury.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl