IPPP1-443-226/10-2/JL

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-226/10-2/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2010 r. (data wpływu 25 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej przy sprzedaży do dnia 31 grudnia 2010 r. lokali mieszkalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej przy sprzedaży do dnia 31 grudnia 2010 r. lokali mieszkalnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości znajdującej się we W, składającej się z działki zabudowanej budynkiem wielopiętrowym - zabytkową kamienicą. Nieruchomość została nabyta przez Spółkę w 2007 r. od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Dostawa ta zwolniona była z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w ówczesnym brzmieniu. W momencie zakupu na parterze budynku znajdował się lokal użytkowy o powierzchni 1567,35 m 2 wynajmowany na prowadzenie działalności handlowej oraz pozostałe pomieszczenia na kolejnych kondygnacjach. Przy zakupie dokonano wyceny wartości lokalu użytkowego oraz wartości pozostałych pomieszczeń (w pomieszczeniach tych przed nabyciem nieruchomości przez Spółkę znajdowały się biura). Nieruchomość została wprowadzona do rejestru środków trwałych Spółki, gdyż lokal użytkowy był wynajmowany podmiotowi zewnętrznemu przez cały okres gdy Spółka była jego właścicielem. W 2009 r. ustanowiono odrębną własność lokalu użytkowego i założono dla niego odrębną księgę wieczystą. W grudniu 2009 r. Spółka zbyła lokal użytkowy. Na pozostałą część nieruchomości Spółka ponosi nakłady inwestycyjne od 2007 r.. Spółka dokonuje adaptacji pozostałych pomieszczeń w wyniku czego powstanie kilka lokali mieszkalnych, które - po ich wydzieleniu jako odrębnych nieruchomości - Spółka zamierza zbyć. Nakłady ponoszone na część kamienicy, która na skutek adaptacji będzie mieć charakter mieszkalny osiągną wartość przekraczającą 30% wartości początkowej części mieszkaniowej budynku tj. wartości nieruchomości bez uwzględniania części wartości początkowej przypadającej na lokal użytkowy. Lokal użytkowy nie był ulepszany przez Spółkę. Wyżej wymienione nakłady są księgowane jako nakłady na część mieszkalną nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych po ich wyodrębnieniu jako samodzielnych nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu VAT według 7% stawki podatku przy założeniu, że lokale zostaną zbyte do 31 grudnia 2010 r. natomiast jeżeli zostaną zbyte po tej dacie, według stawek 7% i 22% zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 2 -12c ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż lokali mieszkalnych po ich wyodrębnieniu podlegać będzie opodatkowaniu 7% stawką VAT przy założeniu, że zostaną zbyte do 31 grudnia 2010 r., natomiast jeżeli zostaną zbyte po tej dacie to zastosowanie znajdzie stawka 7% i 22% w stosunku do nadwyżki powierzchni użytkowej ponad 150 m #178; zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 2-12c ustawy o podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Dostawa lokali mieszkalnych jako czynność opodatkowana VAT.

Od 1 stycznia 2009 r. ustawodawca wprowadził do VATU generalną zasadę zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części (a wiec również lokali) z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), w świetle art. 43 ust. 7a nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zatem w odniesieniu do dostawy budynków (ich części) lub budowli od 1 stycznia 2009 r. wprowadzono do VATU dwa zwolnienia podatkowe. Pierwsze z nich dotyczy dostawy budynków innych niż w ramach pierwszego zasiedlenia lub krótko po nim. Drugie z tych zwolnień obejmuje dostawę innych budynków (ich części) lub budowli niż obiekty objęte pierwszym ze zwolnień. W ocenie Spółki, w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku, dostawa lokali mieszkalnych po ich wyodrębnieniu nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przytoczonych przepisów VATU. Przede wszystkim wskazać należy, że dostawa, którą zamierza dokonać Spółka nie spełnia warunków zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 2 ust. 14 VATU. Zgodnie bowiem z powołanymi przepisami nie stosuje się zwolnienia z opodatkowania dostawy dokonywanej w ramach pierwszego zasiedlenia. Jak wynika z cytowanych przepisów przez pierwsze zasiedlenie rozumie się również się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym może mieć miejsce na skutek przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka trwałego. Zgodnie z utrwalonym poglądem w tym zakresie przyjmuje się, że adaptacją jest przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania w innym celu niż ten, do którego był przystosowany lub wykorzystywany, jak również nadanie mu nowych cech użytkowych. Ulepszenia wprowadzone przez Spółkę w części mieszkalnej nieruchomości uznać zatem należy za mające charakter adaptacji, gdyż z pomieszczeń o przeznaczeniu biurowym powstają lokale mieszkalne. Jako że Spółka ponosi wyłącznie nakłady na adaptację części mieszkalnej nieruchomości ich wartość powinna być rozpatrywana jedynie w odniesieniu do tej części. Konsekwencje podatkowe dostawy, którą zamierza dokonać Spółka należy rozpatrywać zatem w kontekście każdego z lokali, których odrębna własność zostanie wydzielona.

Wobec powyższego wartość nakładów poniesionych na adaptację części mieszkalnej nieruchomości musi być odniesiona proporcjonalnie do wartości początkowej każdego z wyodrębnionych lokali (wartość ta odpowiadać będzie proporcjonalnej części wartości początkowej części mieszkalnej nieruchomości). A zatem zdaniem Spółki ocena czy w opisanej sytuacji dochodzi do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 VATU na skutek przeprowadzenia adaptacji budynku należy oceniać odnosząc współczynnik 30% wartości początkowej do jego części mieszkalnej, z której wyodrębnione będą poszczególne lokale. Wobec powyższego dostawa wyodrębnionych lokali stanowić będzie zarazem dokonywaną w ramach pierwszego zasiedlenia - gdyż nakłady poniesione na adaptację każdego z lokali mieszkalnych osiągną 30% wartości początkowej części budynku przypadającej na poszczególny lokal. W tym miejscu należy podkreślić, że przedstawione przez Spółkę stanowisko wynika z gramatycznej wykładni przepisów VATU. Zaznaczyć należy że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części.

Również definicja pierwszego zasiedlenia zawarta w art. 2 pkt 14 VATU odnosi się do budynków, budowli lub ich części. Z cytowanych przepisów wynika, że dla celów podatku od towarów i usług lokal (cześć budynku) oraz budynek stanowią odrębne towary. Zatem kwestie opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokalu należy rozpatrywać odrębnie (powyższy pogląd podziela Minister Finansów w interpretacji wydanej 18 września 2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP3/443-481/09/IK). W interpretacji tej wskazano, że wartość dokonywanych przez podatnika nakładów na ulepszenie nieruchomości należy odnosić do przedmiotu dostawy. Uznać należy, że skoro w art. 2 pkt 14 VATU mowa jest o ulepszeniu budynków, budowli lub ich części, logiczną konsekwencją takiego zapisu jest uznanie, że kryterium wysokości poniesionych nakładów należy odnosić do będącej przedmiotem dostawy części budynku (którą niewątpliwe jest lokal mieszkalny), a nie do wartości początkowej całego budynku, gdyż nie cały budynek podlega zbyciu. A zatem, skoro dostawa przez Spółkę poszczególnych części budynku - będących lokalami mieszkalnymi - będzie wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (z uwagi na osiągnięcie wartości nakładów w wysokości 30% wartości początkowej przedmiotu dostawy) zwolnienie z VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 nie będzie mieć zastosowania i dostawa powinna być opodatkowana podatkiem VAT.

Rozważyć należy zatem, czy dostawa lokali mieszkalnych będzie mogła podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Przepis ten odnosi się do sytuacji nie objętych zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU, a zatem m.in. do dostawy w ramach pierwszego zasiedlenia. Warunkami zastosowania zwolnienia jest:

a.

brak prawa do odliczenia VAT przy nabyciu/wybudowaniu budynków, budowli lub ich części oraz

b.

brak poniesienia wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lub poniesienie takich wydatków ale w wysokości niższej niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Pierwszy z warunków wskazanych w powyższym przepisie jest w omawianym stanie faktycznym spełniony - jak wskazano powyżej Spółka nabyła nieruchomość jako zwolnioną z VAT - nie przysługiwało jej zatem prawo do odliczenia podatku przy nabyciu tego obiektu. Druga z wymienionych przesłanek nie jest jednakże w omawianym przypadku spełniona, gdyż wydatki na ulepszenie budynków budowli lub ich części przekroczą 30% wartości początkowej tych obiektów - zatem odpowiednio budynków, budowli lub ich części. Jak wynika z gramatycznej wykładni powyższego przepisu wydatki na ulepszenie mają odnosić się do będących przedmiotem dostawy budynków lub ich części, a poziom 30% wartości początkowej odnosi się do "tych obiektów" czyli odpowiednio również do części budynków. Wobec powyższego jeśli wydatki na ulepszenie części mieszkaniowej nieruchomości stanowić będą co najmniej 30% wartości początkowej lokali mieszkalnych (stanowiących część budynku), zwolnienie z VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a nie będzie mieć zastosowania.

Rozważyć należy jeszcze zastosowanie w niniejszej sprawie przepisu art. 43 ust. 7a. Zgodnie z jego brzmieniem jeżeli podatnik dokonał nakładów na ulepszenie nieruchomości, ale wykorzystywał ją w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, jej dostawa podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania niezależnie od wysokości poniesionych nakładów. Jako że Spółka nabyła nieruchomość w 2007 r. i nadal ponosi wydatki na ulepszenie jej części mieszkalnej przepis art. 43 ust. 7a nie będzie mieć w niniejszej sprawie zastosowania. Analogicznie wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2009 r. znak: IBPP1/443-278/09/AS (wydanej w imieniu MF przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach) "sprzedaż nieruchomości mieszkalnej, w stosunku do której nakłady modernizacyjne poniesione w 2009 r. przekroczą 30%, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.), gdyż dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ani ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawca ponosił wydatki na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i będą one wyższe niż 30% wartości początkowej nieruchomości". (...).

Podsumowując, jako że dostawa lokali mieszkalnych dokonywana przez Spółkę nie będzie podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie przepisów VATU, Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania dostawy lokali według stawki VAT obowiązującej w momencie dostawy.

Stawka właściwa dla opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych.

W ocenie Spółki dostawa lokali mieszkalnych powinna być opodatkowana 7% stawką VAT na mocy § 37 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego do VATU z 24 grudnia 2009 r. w związku z art. 41 ust. 12-12c VATU. Przepisy te przewidują stosowanie 7% stawki VAT w odniesieniu do dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 do 31 grudnia 2010 r. Zatem, zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami dostawa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach sklasyfikowanych według PKOB jako mieszkalne, a także niemieszkalne podlega opodatkowaniu 7% stawką VAT. Nie ma wobec powyższego znaczenia jaki charakter ma budynek nabyty przez Spółkę zgodnie z regułami klasyfikacyjnymi PKOB. Dostawa wyodrębnionych lokali podlegać będzie opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT bądź jako dostawa części obiektów budownictwa mieszkaniowego bądź jako lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku niemieszkalnym. W przypadku zbycia lokali mieszkalnych po dniu 31 grudnia 2010 r. dostawa poszczególnych lokali będzie opodatkowana według stawki 7% i 22%, z tym że stawka 22% VAT znajdzie zastosowanie wyłącznie do części podstawy opodatkowania odpowiadającej nadwyżce powierzchni użytkowej ponad 150 m2; zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 2-12c ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie stawki podatku właściwej przy sprzedaży do dnia 31 grudnia 2010 r. lokali mieszkalnych, uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga kwestię prawidłowej stawki podatku VAT przy sprzedaży wymienionych we wniosku lokali mieszkalnych do dnia 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z cyt. wyżej przepisów wynika, że dla celów podatku od towarów i usług lokal (część budynku) oraz budynek stanowią odrębne towary. Zatem kwestie opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokalu należy rozpatrywać odrębnie niezależnie od nakładów poniesionych na ulepszenie samego budynku, w którym ten lokal się znajduje. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części (a więc również lokali) z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Istotą pierwszego zasiedlenia jest więc również oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie wystąpi więc również wówczas gdy budynek, lokal zastanie oddany do użytkowania osobie trzeciej na podstawie np. umowy najmu. Z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dnia dostawy nie minęły co najmniej dwa lata.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że nakłady ponoszone przez Spółkę na część mieszkalną kamienicy osiągną wartość przekraczającą 30% wartości początkowej części mieszkaniowej budynku tj. wartości nieruchomości bez uwzględniania części wartości początkowej przypadającej na lokal użytkowy. Zatem na podstawie prezentowanych powyżej przepisów stwierdzić należy, iż dostawa wyodrębnionych lokali stanowić będzie dostawę dokonywaną w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż nakłady poniesione na adaptację każdego z lokali mieszkalnych osiągną 30% wartości początkowej części budynku przypadającej na poszczególny lokal. Sprzedając wymienione lokale Spółka nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższy przepis przewiduje zatem zwolnienie od podatku VAT dostawy budowli lub ich części pod warunkiem jednoczesnego spełnienia przesłanek określonych w punktach a) i b). Warunkiem zastosowania zwolnienia jest zatem (po pierwsze) brak prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu/wybudowaniu budynków, budowli lub ich części oraz (po drugie) brak poniesienia wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lub poniesienie takich wydatków ale w wysokości niższej niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Jednocześnie w myśl art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Ponieważ Spółka ponosi wydatki na ulepszenie przedmiotowych lokali i wydatki te przekroczą 30% wartości początkowej tych lokali - nie została spełniona jedna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy (przesłanka z punktu b), a więc również zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie będzie miało w badanej sprawie zastosowania. Ponadto zastosowania nie znajdzie również przepis art. 43 ust. 7a ustawy, gdyż Spółka nabyła nieruchomość w 2007 r. i poniesie wydatki na ulepszenie jej części mieszkalnej, a lokale mieszkalne mają być sprzedane do 31 grudnia 2010 r. Z uwagi na powyższe, stwierdzić należy, że dostawa lokali mieszkalnych dokonywana przez Spółkę nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku VAT zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania dostawy lokali według stawki VAT obowiązującej w momencie dostawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. W myśl tego zastrzeżenia, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

Stosownie do art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż preferencyjna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7% ma zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, objętym społecznym programem mieszkaniowym. Należy mieć jednak na uwadze wyłączenia, jakich dokonał ustawodawca w ww. przepisach dotyczących lokali użytkowych oraz powierzchni lokali mieszkalnych. Według powyższych przepisów bowiem, 7% stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży m.in. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m 2. Zgodnie jednak z treścią § 37 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy. Powyższy przepis pozwala zatem na stosowanie obniżonej stawki VAT m.in. przy sprzedaży lokali mieszkalnych, które nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy, a więc umożliwia stosowanie stawki VAT 7% przy sprzedaży lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 (jednak tylko do dnia 31 grudnia 2010 r.).

Podsumowując, na podstawie przedstawionych przepisów, przy założeniu, że lokale, o których mowa we wniosku zostaną sprzedane do dnia 31 grudnia 2010 r. należy stwierdzić, iż dostawa przedmiotowych lokali mieszkalnych, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% - na podstawie przepisów art. 41 ust. 12 cyt. ustawy oraz § 37 pkt 2 cyt. rozporządzenia.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii należało uznać za prawidłowe.

Kwestia opodatkowania dostawy lokali po dniu 31 grudnia 2010 r. zostanie rozstrzygnięta w odrębnym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl