Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 lutego 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-2228/08-4/JB
Brak prawa do odliczenia i zwrotu VAT w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2008 r. (data wpływu 29 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku należnego w związku z realizacją projektu pt. "Twoja firma krok po kroku" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku należnego w związku z realizacją projektu pt. "Twoja firma krok po kroku". Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 lutego 2009 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 28 stycznia 2009 r. znak: IPPP1-443-2228/08-2/JB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. jest spółką utworzoną w 2004 r. przez Samorząd Województwa, które jest jej 100% udziałowcem. Głównym przedmiotem działalności Sp. z o.o. jest udzielanie pożyczek dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, mikro i małych przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa. Zgodnie z KRS przedmiotem działalności Spółki są: pozostałe formy udzielania kredytów, w szczególności pożyczek pieniężnych przedsiębiorcom oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a także organizacja i prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie Polski, ze szczególnym ukierunkowaniem na region (Spółka zrealizowała obecnie dwa projekty finansowane ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, których realizacja trwała: od 30 czerwca 2008 r. w ramach Projektu I i do 30 października 2008 r. w ramach Projektu II.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu pod tytułem "Twoja firma krok po kroku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Celem głównym projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw zakładanych w regionie przez osoby fizyczne dzięki aktywnemu stymulowaniu nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnieniu im pomocy w dostępie do istniejących instrumentów wsparcia. Podstawowym założeniem działań podejmowanych w ramach projektu będzie wyposażenie osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą w kompleksową wiedzę z zakresu prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa (szkolenia, doradztwo i granty).

Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku od towarów i usług, jednak projekt "Twoja firma krok po kroku" nie będzie realizowany w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż, a transze dotacji dla Spółki przekazywane będą na podstawie "wniosku beneficjenta o płatność".

Planowana dotacja służyć będzie sfinansowaniu tzw. wydatków kwalifikowanych, tj. dotacji, wsparcia pomostowego, kosztów organizacji szkoleń i promocji; kosztów personelu, kosztów lokalu, materiałów biurowych, promocji projektu i innych. Część z ww. wydatków objęta jest podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 10 lutego 2009 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż projekt "Twoja firma krok po kroku" realizowany będzie na podstawie umowy z Instytucją Wdrażającą (Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w W.), która zawarta zostanie po dniu 1 maja 2004 r. Na wyodrębnionym rachunku bankowym otwartym na potrzeby realizacji projektu ulokowane zostaną środki pochodzące z dotacji składającej się ze współfinansowania Unii Europejskiej oraz środków publicznych krajowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Spółce przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

Zdaniem wnioskodawcy, realizując projekt "Twoja firma krok po kroku" nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu i sfinansowania z dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają bezpośredni i bezsporny związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym, przez dostawę towarów, co do zasady, rozumie się, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1, generalnie rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Odliczeniu zatem podlega w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Ustawa wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie realizował projekt pt. "Twoja firma krok po kroku" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Podstawowym założeniem działań podejmowanych w ramach projektu będzie wyposażenie osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą w kompleksową wiedzę z zakresu prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa (szkolenia, doradztwo i granty). Projekt nie będzie realizowany w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż, a transze dotacji dla Wnioskodawcy będą przekazywane na podstawie ʼwniosku beneficjenta o płatnośćʼ. Zakupione podczas realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym Spółce nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Z okoliczności wskazanych przez Wnioskodawcę wynika, iż środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego nie stanowią środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów, toteż Spółce nie przysługuje również zwrot podatku naliczonego na podstawie § 22 przywołanego rozporządzenia.

Reasumując, Sp. z o.o. nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Twoja firma krok po kroku". Spółce nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl