Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-222/07-2/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S w L, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

S w L jest jednostką realizującą zadania dydaktyczne i badawcze dla potrzeb Akademii Medycznej w L w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. S jest podatnikiem podatku VAT-czynnym, któremu przysługuje prawo do odliczenia części naliczonego podatku VAT. Podatek do odliczenia liczony jest proporcjonalnie do wysokości udziału sprzedaży opodatkowanej w całości sprzedaży jednostki, za rok 2007 r. wskaźnik wynosi 5%. Od 8 sierpnia 2006 r. S realizuje projekt: "Modernizacja i wyposażenie bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii w S w L", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie projektu wynosi 75% wartości całkowitej, 25% pokrywane jest ze środków własnych. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną z Urzędem Wojewódzkim nr X/06. Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na dzień 30 października 2007 r. Realizowany projekt związany jest z prowadzeniem działalności medycznej, a w przyszłości ze sprzedażą usług medycznych, które podlegają zwolnionej stawce podatku VAT. Uwzględniony w wartości projektu podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowany. Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy podatnik ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości w odniesieniu do realizowanego projektu: "Modernizacja i wyposażenie bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii w S w L".

Zdaniem wnioskodawcy w związku z realizacją projektu: "Modernizacja i wyposażenie bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii w S w L", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT (zgodnie z: art. 43 pkt 1 i art. 86 pkt 1, załącznik nr 4 poz. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn zmianami).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi wymienione w załączniki nr 4 do przedmiotowej ustawy. W pozycji nr 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług wymienione są usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prowadzona przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w L inwestycja w ramach projektu "Modernizacja i wyposażenie bloku operacyjnego Kliniki Neurochirurgii w S w L" będzie wykorzystana do prowadzenia działalności medycznej, sprzedaży usług medycznych. Zgodnie z powołanym wyżej art. 43 ust. 1 pkt usługi medyczne są umieszczone w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług w poz. nr 9 i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, który musi spełnić podatnik aby dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony jest związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną. Z uwagi na to że przedmiotowa inwestycja będzie służyć czynnościom, które są zwolnione od podatku od towarów i usług odliczenie podatku naliczonego związanego z tą inwestycją nie będzie przysługiwało.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl