IPPP1/443-219/12-2/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-219/12-2/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu 8 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego momentu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającego z wystawienia wewnętrznych faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego momentu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającego z wystawienia wewnętrznych faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W okresie od grudnia 2005 r. do marca 2011 r. S. sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką) dokonywała nieodpłatnych świadczeń na rzecz jej kontrahentów. Przekazywano m in.

* gadżety reklamowe,

* wyposażenie punktów sprzedaży partnerów handlowych,

* nagrody w konkursach,

* prezenty w postaci przekazywanych aktówek, obrazów, alkoholi, kwiatów, biletów, wejściówek do teatru, kina, basen i na inne imprezy (np. wycieczki).

Celem dokonywanych świadczeń było zwiększenie przychodów ze sprzedaży jak również wzmocnienie więzi z kontrahentami dokonującymi zakupów od Spółki.We wskazanym powyżej okresie Spółka naliczała podatek od towarów i usług z tytułu dokonywanych nieodpłatnych świadczeń. Powyższe czynności dokumentowane były na podstawie wystawianych przez Spółkę faktur wewnętrznych, a wykazane w fakturach kwoty podatku należnego były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w okresach rozliczeniowych, w których dokonywano przekazania towarów.

Ze względu na to, iż w powyższym okresie na Spółce nie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnych czynności dokonywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka w 2011 r. wystawiła wewnętrzne faktury korygujące dotyczące czynności dokonanych w okresie od grudnia 2005 r. do grudnia 2006 r. oraz od stycznia do marca 2011 r. Wewnętrzne faktury korygujące pomniejszyły podstawę opodatkowania oraz podatek należny wykazany pierwotnie w fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne świadczenia. Wewnętrzne faktury korygujące zostały wystawione w IV kwartale 2011 r. Spółka składa deklaracje na podatek od towarów i usług za okresy kwartalne. W związku z powyższym w deklaracji VAT-7 za IV kwartał 2011 r. Spółka pomniejszyła podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego o kwoty wynikające z opisanych powyżej wewnętrznych faktur korygujących.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka w prawidłowym momencie dokonała obniżenia podstawy opodatkowania wynikającego z wystawienia wewnętrznych faktur korygujących tj. czy prawidłowym było obniżenie podstawy opodatkowania w rozliczeniu za IV kwartał 2011 r.

W ocenie Spółki obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozliczeniu za IV kwartał 2011 r. było prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług czynności określone w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 tej ustawy są dokumentowane fakturami wewnętrznymi. Wystawione faktury mogą być skorygowane poprzez wystawienie faktury korygującej (§ 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług; Dz. U. Nr 68, poz. 360, zwane dalej "Rozporządzeniem Ministra Finansów"). Wprawdzie ustawodawca nie uregulował expressis verbis korygowania faktur wewnętrznych należy jednak przyjąć, iż powinny one być korygowane w analogiczny sposób jak inne rodzaje faktur.

W art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług wyrażona została ogólna zasada, iż podstawą opodatkowania jest obrót (ust. 1 tego artykułu). Zgodnie natomiast z art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenie podstawy opodatkowania może być dokonane pod warunkiem posiadania przez podatnika przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Ponadto ustawodawca wprost postanowił, iż powyższa regulacja znajduje również odpowiednie zastosowanie w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy o podatku od towarów i usług).

W świetle powyższych przepisów uzasadnione jest zatem stanowisko Spółki, iż kwota podatku należnego wynikająca z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących powinna być rozliczona, w deklaracji podatkowej składanej za IV kwartał 2011 r. Wewnętrzne faktury korygujące zostały bowiem wystawione w tym okresie. Warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania za dany okres rozliczeniowy jest wprawdzie otrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ale w przedstawionym stanie faktycznym istnieje tożsamość podmiotu "wystawiającego" oraz "odbierającego" korektę faktury wewnętrznej. Wobec powyższego należy zatem uznać, że moment wystawienia korekty faktury jest jednocześnie momentem jej otrzymania i nie jest konieczny w tym zakresie żaden szczególny rodzaj potwierdzenia tego faktu

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do ust. 7 powołanego artykułu, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Na podstawie § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;

3.

kwotę podwyższenia ceny bez podatku;

4.

kwotę podwyższenia podatku należnego.

Zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu, faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a), kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej. Przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 8 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących (§ 14 ust. 4 cyt. rozporządzenia).

W myśl § 24 ust. 1 powołanego rozporządzenia, przepisy § 5, 9-14, 16, 17, 21 i 22 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku:

1.

czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;

2.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku (§ 24 ust. 2 cyt. rozporządzenia).

Jak stanowi art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do ust. 4 ww. artykułu, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 ust. 4a ustawy o VAT).

Na mocy art. 29 ust. 4b ww. ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

1.

eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;

2.

dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3.

sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

4.

pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku.

Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy o VAT). Należy w tym miejscu zauważyć, iż w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej.

Tak więc w przypadku wystawienia korekty do faktury wewnętrznej (wystawionej w trybie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT), wystawca korekt faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, a to powoduje, że data wystawienia korekt faktur wewnętrznych jest jednocześnie datą potwierdzenia ich odbioru.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, iż Spółka w okresie od grudnia 2005 r. do marca 2011 r. dokonywała nieodpłatnych świadczeń na rzecz jej kontrahentów. Celem dokonywanych świadczeń było zwiększenie przychodów ze sprzedaży jak również wzmocnienie więzi z kontrahentami dokonującymi zakupów Spółki. Spółka naliczała podatek od towarów i usług z tytułu dokonywanych nieodpłatnych świadczeń, dokumentując je fakturami wewnętrznymi. Ze względu na to, iż w powyższym okresie na Spółce nie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnych czynności dokonywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka w 2011 r. wystawiła wewnętrzne faktury korygujące dotyczące czynności dokonanych w okresie od grudnia 2005 r. do grudnia 2006 r. oraz od stycznia do marca 2011 r. Wewnętrzne faktury korygujące pomniejszyły podstawę opodatkowania oraz podatek należny wykazany pierwotnie w fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne świadczenia. Wewnętrzne faktury korygujące Spółka wystawiła w IV kwartale 2011 r. Wnioskodawca składa deklaracje na podatek od towarów i usług za okresy kwartalne. W związku z powyższym w deklaracji VAT-7 za IV kwartał 2011 r. Spółka pomniejszyła podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego o kwoty wynikające z opisanych powyżej wewnętrznych faktur korygujących.

W świetle powołanych przepisów i w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że Spółka ma prawo do skorygowania wystawionej wcześniej faktury wewnętrznej VAT poprzez wystawienie wewnętrznej faktury korygującej VAT. W przypadku faktur wewnętrznych, gdzie wystawca jest równocześnie nabywcą, nie jest konieczne uzyskanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury, o którym mówi art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. Wniosek ten wynika z istoty faktur wewnętrznych, które zgodnie z § 24 ust. 2 ww. rozporządzenia można wystawić w jednym egzemplarzu. Wystawionej faktury wewnętrznej podatnik nie przekazuje kontrahentowi, tylko zachowuje wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku.

Wobec powyższego, Wnioskodawca wystawiając wewnętrzną fakturę korygującą jest równocześnie jej odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekty faktury wewnętrznej jest jednocześnie datą potwierdzenia odbioru.

Reasumując, należy stwierdzić, że wystawca wewnętrznej faktury korygującej mógł na jej podstawie dokonać obniżenia kwoty podatku należnego. Tym samym, w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających VAT (a dotyczących czynności dokonywanych w okresie XII 2005-XII 2006 r. i I-III 2011 r.), Spółka była uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawiono przedmiotowe faktury korygujące do faktur wewnętrznych, tj. za IV kwartał 2011 r.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, a w szczególności zasadność wystawienia faktur korygujących, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl