Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-217/07-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007 r. (data wpływu 17 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie składu podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie składu podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W naszej firmie odbywa się produkcja mieszanek bitumicznych w składach podatkowych na podstawie Decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Siedlcach to jest:

* PLx - Baza w L

* PLx - Baza w O

* PLx - Baza w S

P Sp. z o.o. otrzymało pozytywną decyzję zwalniającą nas z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z tytułu prowadzenia ww. składów podatkowych i korzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy od dnia 9 lipca 2007 r. do dnia 8 lipca 2009 r.

Aktualnie w związku z planowanym otwarciem dwóch nowych wytwórni mas bitumicznych tj.

WMB w P (woj. Warmińsko - mazurskie)

WMB w N. (woj. Mazowieckie)

Przedsiębiorstwo dołączyło do wniosku pismo Ministerstwa Finansów Nr PA-VI-03/109.8/04/1640 z dnia 6 grudnia 2004 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy produkcja mieszanek bitumicznych opartych na naturalnym asfalcie, na bitumie naftowym, smole mineralnej, paku smołowym (symbol PKWiU 26.82.13) wytwarzanych przez podatnika, w świetle obowiązujących przepisów musi odbywać się w składzie podatkowym.

Czy w związku z planowanym otwarciem ww. 2 nowych wytwórni mas bitumicznych, istnieje potrzeba występowania z nowymi wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie nowych składów podatkowych. Jeżeli produkcja nie musi odbywać się w składzie podatkowym i nie jest konieczne uzyskanie statusu składu podatkowego dla planowanych w przyszłości wytwórni co z 3 istniejącymi składami podatkowymi.

Zdaniem wnioskodawcy w związku z faktem, iż w stosunku do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci mieszanek bitumicznych nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy wówczas gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, należy uznać, że w takim przypadku produkcja tych wyrobów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) wyroby akcyzowe zharmonizowane to paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. W poz. 19 załącznika nr 2 do ustawy ujęte są: mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub mineralnym paku smołowym (np. masy uszczelniające, fluksy) o symbolu PKWiU 26.82.13, symbolu CN 2715 00 00.

Produkcja, przetwarzanie lub magazynowanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinny odbywać się - co do zasady - w składzie podatkowym.

W myśl art. 2 pkt 12 skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Na podstawie art. 30 ust. 2 ww. ustawy produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 pkt 1 pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym.

Zgodnie z § 2a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 2b ust. 1. W poz. 23 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia ujęte są mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub mineralnym paku smołowym o symbolu PKWiU 26.82.13, symbolu CN 2715 00 00.

Z uwagi na fakt, iż produkcja mieszanek bitumicznych, a więc wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyszczególnionych w poz. 23 załącznika do rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, została wyłączona ze stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy wobec czego winna odbywać się poza składem podatkowym.

W związku z planowanym otwarciem nowych wytwórni mas bitumicznych nie istnieje potrzeba występowania z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych.

Zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wydaje w formie decyzji właściwy organ celny. Również właściwe organy celne w formie decyzji administracyjnej odmawiają wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub cofają zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Powyższe sytuacje regulują przepisy artykułów od 30 do 36 ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisy § 3 do § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.). Art. 35 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że "właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego również na wniosek podatnika". Jeżeli więc decyzje zezwalające na prowadzenie składów podatkowych wymagają weryfikacji, to w tej sprawie należy wystąpić do właściwego organu celnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl