Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-2162/08-2/PR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2008 r. (data wpływu 9 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest dostawcą opon przeznaczonych do różnych typów pojazdów: osobowych, dostawczych, terenowych, motocyklowych, a także opon do pojazdów ciężarowych, autobusów, pojazdów budowlanych i rolniczych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zawiera umowy z kontrahentem (w dalszej części zwanym "Kontrahentem"), który zobowiązuje się do korzystania ze Spółki jako dostawcy opon oraz do zlecania swoim dystrybutorom, którzy są niezależnymi od Kontrahenta podmiotami (w dalszej części zwanym "Dystrybutorami") korzystania ze Spółki jako dostawcy opon.

W umowach Spółka zobowiązuje się do zapłaty Kontrahentowi premii pieniężnej w związku ze sprzedażą opon Spółki zarówno Kontrahentowi jak i jego Dystrybutorom. Zgodnie z umowami kwota premii pieniężnej stanowi określony procent wartości sprzedaży opon Kontrahentowi i jego Dystrybutorom w danym okresie. Zgodnie z tymi umowami premia pieniężna należna jest jedynie Kontrahentowi.

Wartość procentowa premii różnicuje się w zależności od ilości sprzedanych towarów. Wypłacane premie pieniężne - przyjmują następujące formy:

1.

premia pieniężna wypłacana Kontrahentowi w postaci stałego procentu wartości sprzedaży towarów Spółki Kontrahentowi i/lub jego Dystrybutorom w danym okresie, niezależnie od przekroczenia jakichkolwiek progów sprzedaży i/lub

2.

premia pieniężna wypłacana Kontrahentom w przypadku przekroczenia określonych w umowie progów sprzedaży towarów Spółki Kontrahentowi i/lub jego Dystrybutorom w danym okresie.

W żadnym wypadku premia pieniężna nie jest przyporządkowana konkretnej dostawie, lecz dotyczy ogółu dostaw Kontrahentowi i/lub jego Dystrybutorom w danym okresie.

Wypłata Kontrahentowi premii pieniężnej może mieć miejsce w trakcie trwania okresu rozliczeniowego według ustalonej stałej stawki procentowej. W takim wypadku, po zakończeniu danego okresu między stronami umowy następuje ostateczne rozliczenie, w którym dokonywana jest korekta faktycznie należnej premii pieniężnej, stosownie do wysokości osiągniętych progów sprzedaży na rzecz Kontrahenta i/lub jego Dystrybutorów. W celu udokumentowania otrzymywanych kwot premii pieniężnej Kontrahent wystawia Spółce faktury VAT z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 22%.

Mając na uwadze wymienione wyżej okoliczności Spółka zwraca się o potwierdzenie poprawności jej stanowiska w zakresie niżej przedstawionych pytań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Spółka zwraca się o potwierdzenie, iż premia pieniężna, którą Spółka wypłaca Kontrahentowi w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego, stanowi wynagrodzenie za świadczone przez Kontrahenta usługi podlegające opodatkowaniu VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; w dalszej części zwaną "ustawą o VAT"), a w konsekwencji, iż Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych przez Spółkę od Kontrahenta faktur VAT dokumentujących takie premie pieniężne.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi pod warunkiem, że nie występują przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z regulacji ustawy o VAT wynika zatem, że:

* usługą jest każde świadczenie podatnika VAT, które nie spełnia kryteriów uznania za dostawę, w tym również każde świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu;

* świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT wówczas gdy jest wykonywane odpłatnie;

* podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona z VAT;

* podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług podlegających opodatkowaniu VAT, wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu;

* podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wskazanego na fakturze VAT dokumentującej przekazanie wynagrodzenia w postaci premii pieniężnej za określone zachowanie kontrahenta stanowiące świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Spółka stoi na stanowisku, że skutki podatkowe w zakresie opodatkowania VAT przyznawania premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co dana premia pieniężna została wypłacona, a w szczególności czy dotyczy ona konkretnej dostawy, czy odnosi się do wszystkich dostaw dokonanych w określonym czasie.

W przedmiotowym stanie faktycznym premia pieniężna wypłacana jest zależnie od dokonanej przez Spółkę sprzedaży opon Kontrahentowi i/lub Dystrybutorom w danym roku, przy czym, w przypadku osiągnięcia ściśle określonej wartości sprzedaży opon Spółki w danym okresie rozliczeniowym, Spółka jest zobowiązana do wypłacenia premii pieniężnej z zastosowaniem podwyższonej stawki procentowej, stosownie do wysokości osiągniętego progu sprzedaży. Przyznanie przez Spółkę premii pieniężnej nie jest zatem związane z konkretną dostawą dokonaną na rzecz Kontrahenta i/lub Dystrybutorów, lecz ze wszystkimi dostawami, jakie mają miejsce w danym okresie na ich rzecz.

Wypłacając premię Spółka ma na celu zintensyfikowanie i utrwalenie współpracy handlowej z Kontrahentem, a pośrednio również z jego Dystrybutorami. Premia pieniężna stanowi zachętę oraz motywację dla Kontrahenta do większej aktywności w zakresie sprzedaży towarów Spółki, poprzez dążenie do osiągania jak największych obrotów ze sprzedaży oraz do przekraczania określonych w umowie progów sprzedaży. Kwota należnej premii całkowicie zależy od aktywności, zachowania Kontrahenta (otrzyma on określony procent zrealizowanej w danym roku sprzedaży opon Spółki na rzecz Kontrahenta i Dystrybutorów, zaś aby uzyskać premię obliczoną według wyższej stawki procentowej Kontrahent musi zrealizować lub też zlecić Dystrybutorom zrealizowanie określonej wielkości sprzedaży produktów Spółki). Premia przyznawana jest zatem w zamian za określone świadczenie. Działania Kontrahenta mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. Na podstawie zawartych ze Spółką umów Kontrahent ma prawo żądać wypłaty premii pieniężnej od zrealizowanej sprzedaży oraz wypłaty premii pieniężnej z uwzględnieniem podwyższonych stawek procentowych, jeśli zrealizowane zostaną określone w umowach ilości sprzedaży.

Ponadto, Kontrahent, dążąc do zwiększenia sprzedaży opon Spółki w celu uzyskania jak największej korzyści z przewidzianej w umowie premii pieniężnej jednocześnie w rezultacie powstrzymuje się od dokonywania zakupów lub też zmniejsza ilość dokonywanych zakupów od innych producentów/dostawców stanowiących dla Spółki konkurencję. Zwiększony nacisk na sprzedaż towarów Spółki przyczynia się efektywnie również do reklamy tych produktów i samej Spółki, co również stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Spółka stoi na stanowisku, iż w przedstawionym stanie faktycznym, premia pieniężna przyznawana przez Spółkę ma charakter płatności wzajemnej, stanowiącej ekwiwalent za usługi polegające na określonym zachowaniu ze strony Kontrahenta (dokonanie oraz intensyfikacja zakupów towarów Spółki, zlecanie dokonywania zakupów towarów Spółki Dystrybutorom) jak również poboczne, przedstawione powyżej elementy składające się na całościową usługę świadczoną przez Kontrahenta na rzecz Spółki).

Podsumowując, wypłacona premia pieniężna w każdym przypadku zależy od określonego zachowania Kontrahenta, na które składa się szereg wyżej wymienionych elementów, których realizacja zobowiązuje Spółkę do wypłacenia premii pieniężnej. Świadczy to o istnieniu stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami oraz związku świadczonych przez Kontrahenta usług z wypłacanymi kwotami premii pieniężnej. Premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami Kontrahenta, a zatem ze świadczeniem przez niego usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z szerokim ujęciem definicji świadczenia usług w ustawie o VAT, świadczeniem usług jest bowiem każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Biorąc pod uwagę, iż kwota premii pieniężnej jest wypłacana przez Spółkę z tytułu świadczonych na jej rzecz usług podlegających opodatkowaniu VAT, Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących tego rodzaju transakcje na zasadach ogólnych.

Stanowisko Spółki jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministra Finansów, przedstawionym w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, np. w interpretacji indywidualnej:

* z dnia 29 maja 2008 r. (IPPP1-443-424/08-5/BS), w którym organ ten w sytuacji analogicznej do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wyraził stanowisko, iż "działania kontrahentów, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, czy też dokonywania częstych zakupów u jednego kontrahenta mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii. Wypłacana w ten sposób gratyfikacja pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą i nie ma charakteru dobrowolnego, jest bowiem uzależniona od określonego zachowania nabywcy. W tym wypadku wypłacona premia nie może być uznana za rabat, stanowi bowiem rodzaj wynagrodzenia dla dystrybutorów (hurtowników, sprzedawców) za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi. Zatem pomiędzy stronami będzie istniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy"

* z dnia 20 lutego 2008 r. (IP-PP2-443-692/07-2/SAP), w której organ podatkowy stwierdził, iż"Wypłata premii pieniężnej jest zapłatą za nabycie określonej ilości towarów, a w konsekwencji za powstrzymanie się od zakupów u innego dostawcy (konkurencji) oraz usługi dodatkowe (niezwiązane z nabyciem towarów) jak np. intensyfikację sprzedaży obejmującą m.in. reklamę zakupionych towarów prowadzoną we własnym interesie przez nabywcę, ale również powodujące wzmocnienie obecności danego wyrobu na rynku (nabywanego również przez innych kontrahentów) oraz szersze zaistnienie firmy producenta. Tak więc, wypłata premii pieniężnych związana jest z określonym zachowaniem nabywcy. (...) po uzyskaniu uprawnienia do wypłacenia premii pieniężnej, poprzez spełnienie przesłanek określonych w umowie, premia taka lub bonus nie ma charakteru dobrowolnego. Pozwala to na stwierdzenie, iż pomiędzy stronami transakcji istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy uznać za świadczenie usługi za wynagrodzeniem. Wobec czego w takim przypadku należy stwierdzić, iż premia (bonus) jest formą wynagrodzenia za wykonane czynności tj.: współpracę, realizowanie obrotu o określonej wielkości, wcześniejszą zapłatę."

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, np. w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2008 r. (ITPP2/443-425/08/AD), który zaprezentował podobne stanowisko, iż "kiedy premie pieniężne, które wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów określonej wartości w danym okresie rozliczeniowym i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacone premie związane są z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego takie premie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. (...) Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania nabywcy, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usług przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z tym uznać należy, że Wnioskodawcy, jako nabywcy przedmiotowej usługi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez kontrahenta za odpłatne świadczenie usług, w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że nie występują inne przesłanki ograniczające to prawo wynikające z art. 88 ustawy."

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, np. w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2008 r. (ILPP2/443-378/08-3/GZ), który uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym w przypadku wypłaty premii (bonusów), które są ustalane zwykle w dwóch formułach, jako tzw. bonus bezwarunkowy (stały procent od wartości zakupów zrealizowanych przez danego Odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym, należny bez względu na wielkość zakupów) lub bonus warunkowy (określony dodatkowy procent od zakupów dokonanych przez danego Odbiorcę w tymże okresie rozliczeniowym, należny w przypadku, gdy łączna wartość zakupów dokonanych przez Odbiorcę przekroczy ustalony pułap)"Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez Odbiorców w związku z otrzymaniem przez nich premii pieniężnych (bonusów), ponieważ premie (bonusy) te stanowią wynagrodzenie za świadczenie przez Odbiorców usług na rzecz Spółki".

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, np. w interpretacji indywidualnej z dnia 20 maja 2008 r. (IBPP1/443W-27/08/AW (KAN-59/0 1/08), w którym organ ten dokonał zmiany swojej pierwotnej decyzji przyznając, iż "błędnie utożsamił zrealizowane w danym okresie obroty z konkretną dostawą co doprowadziło do fałszywego wniosku, iż udzielany kontrahentom bonus bezwarunkowy jest w istocie rabatem rozliczanym fakturą korygującą, a nie świadczoną przez odbiorcę usługą". Organ ten uznał za słuszne stanowiska podatnika, iż" to polega bowiem na dokonywaniu u Wnioskodawcy zakupów, czyli świadczeniu usług i dlatego czynność ta winna być rozliczona fakturą VAT. Nie ma zatem powodu, dla którego należy traktować ten rodzaj udzielanych bonusów odmiennie niż ma to miejsce w przypadku udzielania bonusów warunkowych (uzależnionych od osiągnięcia określonego pułapu obrotów), skoro obu tych bonusów nie da się powiązać z konkretnymi dostawami."

Mając powyższe na uwadze, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl