IPPP1-443-215/08-2/MP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-215/08-2/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki..............., przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umowy pożyczki zaciągniętej od podatnika podatku od wartości dodanej w Finlandii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umowy pożyczki zaciągniętej od podatnika podatku od wartości dodanej w Finlandii.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka dokonała czynności cywilnoprawnej - zawarła umowę pożyczki ze spółką prawa fińskiego, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej w Finlandii. Udzielanie pożyczek jest usługą finansową sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 65.22 "usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym" - zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (jako wymienioną w załączniku nr 4 poz. 3).

Miejscem świadczenia usług finansowych na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 4 w związku z ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku VAT jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. Ponieważ nabywcą usługi jest pożyczkobiorca, miejscem jej świadczenia i opodatkowania dla podatku VAT jest Polska. Spółka zobowiązana jest na podstawie wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku VAT do udokumentowania importu usługi finansowej fakturą VAT ze stawką - "zwolniona" i wykazania jej w deklaracji VAT-7 w wysokości odsetek od pożyczki. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury VAT, nie później niż siódmego dnia od dnia upływu terminu płatności odsetek wynikających z umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

* czy dokonanie czynności cywilnoprawnej - umowy pożyczki zaciągniętej przez podatnika podatku VAT od podatnika podatku od wartości dodanej w Finlandii podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - jest usługą finansową zwolnioną z podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, umowa pożyczki, zaciągnięta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przez podatnika podatku VAT od podatnika podatku od wartości dodanej mającego siedzibę w innym kraju Wspólnoty jest usługą finansową zwolnioną z podatku od towarów i usług. Wystąpienie u pożyczkobiorcy obowiązku podatkowego w podatku VAT, polegającego na wystawieniu faktury i wykazaniu jako czynności zwolnionej importu usług finansowych, wyłącza ją z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 - (art. 8 ust. 3 ww. ustawy).

Uwzględniając powyższe czynność polegająca na udzielaniu pożyczki przez podatnika podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stale miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, w wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, jeżeli jak wskazała we wniosku Spółka, nabywana przez nią usługa należy do usług pośrednictwa finansowego, to w przypadku opisanym we wniosku, miejscem jej świadczenia będzie państwo, w którym siedzibę ma nabywca, a więc terytorium Polski. Dochodzi w tym przypadku do importu usług, zaś Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług z tego tytułu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku, pod pozycją 3 wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego Sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń społecznych w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Wnioskodawca klasyfikuje usługę pod symbolem PKWiU 65.22. - usługi udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym. Zgodnie z przytoczonym powyżej art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, w związku z pozycją nr 3 załącznika nr 4 do ustawy, należy uznać tę usługę za zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie podkreślić należy, że w sprawach klasyfikacji wyrobów i usług, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania ww. klasyfikacji. W przypadku wątpliwości w tym zakresie, należy zwrócić się o dokonanie prawidłowej klasyfikacji do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych.

Ponadto, tut. organ podatkowy informuje, iż w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl