Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 sierpnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-21/07-2/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Handlowo -Usługowej, ul. Rynek 11, 05-082 Babice Stare, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2007 r. (data wpływu 23 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 10 października 1972 r. Spółdzielnia nabyła własność działki, która jest uregulowana w KW nr X prowadzonej przez Sąd Rejonowy P. Na części tej działki Spółdzielnia wybudowała budowlę stanowiącą parking. Budowla ta została wprowadzona do ewidencji środków trwałych Spółdzielni w dniu 31 grudnia 1992 r. i Spółdzielnia jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tej budowli. Aktualnie, Spółdzielnia sprzedała część przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy, przy czym część ta została wydzielona jako odrębna działka i stała się odrębnym przedmiotem własności nabywcy. Na działce będącej przedmiotem sprzedaży znajduje się część budowli, to jest opisanego wyżej parkingu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy sprzedaż części parkingu pod drogę publiczną jest zwolniona z VAT, czy podlega jako sprzedaż działki opodatkowaniu stawką 22%.

Zdaniem Spółdzielni sprzedaż wyżej wymienionej działki i znajdującej się na niej budowli powinna korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wybudowanie obiektu nastąpiło przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, a także nie było żadnej modernizacji tej budowli i związanych z tym odliczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Za towary używane zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług uważa się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1.

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;

2.

użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że działka wraz z posadowioną na niej budowlą stanowi własność Spółdzielni Handlowo-Usługowej. Działka został nabyta przez Spółdzielnię w dniu 10 października 1972 r. Budowla (parking) znajdująca się na przedmiotowej działce, została oddana do użytku w 1992 r. (w dniu 31 grudnia 1992 r. została wpisana do ewidencji środków trwałych), a więc przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn zm.). Co jednoznacznie pokazuje, że Spółdzielni w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. W trakcie użytkowania nieruchomości Spółdzielnia nie dokonywała żadnych modernizacji budowli (nie dokonywała odliczeń podatku naliczonego). Budowla była wykorzystywana przez Spółdzielnię przez okres ponad 5 lat.

W związku powyższym sprzedaż przedmiotowej budowli jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 powoływanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jeżeli przedmiotem dostawy jest budynek lub budowla to transakcja będzie opodatkowana według zasad właściwych dla dostawy budynku lub budowli.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl