Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-206/14-4/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 21 lutego 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 25 marca 2014 r. (data wpływu 28 marca 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 19 marca 2014 r. (skutecznie doręczone dnia 24 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi pośrednictwa pracy realizowanej w ramach projektu finansowanego w 100% ze środków publicznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi pośrednictwa pracy realizowanej w ramach projektu finansowanego w 100% ze środków publicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma M. jest podmiotem działającym w branży usług szkoleniowych i doradczych. Prowadzi jedno-osobową działalność gospodarczą w zakresie m.in. aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. M. jest płatnikiem VAT. Jest także wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, uprawnionych do prowadzenia szkoleń i doradztwa mających na celu aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projektodawca "Stowarzyszenie.........", zleca firmie "M. Marzena B." realizację pośrednictwa pracy w ramach projektu finansowanego w 100 procentach ze środków publicznych, pochodzących zarówno ze źródeł krajowych, jak również z funduszy Unii Europejskiej. Uczestnicy powyższego projektu ukończyli kursy zawodowe:

* pracownik administracyjno-biurowy

* pracownik ochrony

przed konsultacjami z zakresu pośrednictwa pracy (w ramach tego samego projektu). Ponadto po zakończonych konsultacjach pośrednictwa pracy odbędą staże zawodowe, także w ramach tego samego projektu.

M. jako zleceniobiorca zobowiązuje się w umowie zawartej ze "Stowarzyszeniem........" do opracowania i przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla 24 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Kompetentni pracownicy - integracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku 50+ z gmin B i O w powiecie" (poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Usługa pośrednictwa obejmuje indywidualne konsultacje dla uczestników powyższego projektu w zakresie monitorowania rynku pracy; przedstawiania uczestnikom projektu propozycji odbycia staży w charakterze pracownika ochrony lub administracyjno-biurowego, prowadzenia stałej współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników; przedstawiania pozyskanych ofert osobom poszukującym zatrudnienia na staż zawodowy; przyjmowania zgłoszeń od uczestników projektu, mających odbyć staż zawodowy, zawierających informacje o ich kwalifikacjach, zainteresowaniach i rodzaju poszukiwanej pracy; wspólnego przeszukiwania dostępnych źródeł, celem znalezienia oferty odpowiadającej wymaganiom uczestnika projektu; przyjmowania zgłoszeń podmiotów poszukujących pracowników, umieszczania wspólnie z uczestnikiem projektu ofert w dostępnych katalogach, portalach, instytucjach. Indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy mają na celu zapewnienie staży zawodowych finansowanych przez Unię Europejską, a po ich zakończeniu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Usługi realizowane przez Wnioskodawcę nie można prawdopodobnie zaliczyć bezpośrednio do usług kształcenia zawodowego - jest to usługa pośrednictwa pracy, mająca na celu pozyskanie pracodawców do zapewnienia staży zawodowych dla wszystkich uczestników projektu (finansowanych ze środków publicznych) oraz pozyskania zatrudnienia dla co najmniej 20% uczestników projektu. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w zakresie świadczonych usług, W ramach projektu "Kompetentni pracownicy - integracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku 50+ z gmin: B i O w powiecie" Wnioskodawca przeprowadził "Warsztaty wzmacniające motywację i postawy kreatywne" w terminie od 07.05.2013-02.07.2013 w wymiarze 72 godzin. Następnie uczestnicy projektu odbyli szkolenia zawodowe z zakresu pracownika ochrony fizycznej i obsługi biurowej bez udziału wnioskodawcy. Obecnie wnioskodawca w ramach tego samego projektu realizuje indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy, które mają na celu pozyskanie pracodawców do zapewnienia dla wszystkich uczestników projektu staży zawodowych (finansowanych w całości ze środków publicznych) oraz pozyskania zatrudnienia dla co najmniej 20% uczestników projektu. Stowarzyszenie.." jest beneficjentem środków publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w stanie faktycznym usługi świadczone przez M. Marzena B. są integralną częścią projektu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ocenie Wnioskodawcy usługi te podlegają zwolnieniu od podatku VAT, gdyż są finansowane w całości ze środków publicznych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym w myśl art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie zaś do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722), zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że aby usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a - c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Zapis "finansowana w całości ze środków publicznych" oraz "finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych" nie odnosi się do podmiotów dysponujących środkami, lecz rzeczywistego w kontekście ekonomicznym źródła finansowania środkami, które nie zostały uzyskane przez podmiot jako przychód z działalności gospodarczej.

Z treści art. 43 ust. 17 ustawy wynika, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29,31,32 i 33 lit. a lub,

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Stosownie do § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W myśl natomiast z § 3 ust. 9 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 9 lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 1170), "związek" to stosunek różnych elementów łączących się ze sobą, wpływających na siebie, oddziaływających na siebie; spójność, łączność, powiązanie.

Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują usług "ściśle związanych". Niemniej jednak, z art. 43 ust. 17 oraz § 3 ust. 9 ww. rozporządzenia, wynika, że nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za "ściśle związane" z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE) tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (wyrok w sprawie Horizon College C-434/05). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

Zgodnie z ww. regulacjami zwolnienia dotyczącego dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (przykładowo szkoleniowymi) mają zastosowanie, jeżeli:

* usługi te są wykonywane przez podmiot korzystający ze zwolnienia przy świadczeniu usługi podstawowej,

* usługi te są niezbędne do wykonania usługi podstawowej,

* ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem działającym w branży usług szkoleniowych i doradczych i jest płatnikiem VAT. Projektodawca "Stowarzyszenie....", zleca Wnioskodawcy realizację pośrednictwa pracy w ramach projektu finansowanego w 100 procentach ze środków publicznych, pochodzących zarówno ze źródeł krajowych, jak również z funduszy Unii Europejskiej. Uczestnicy powyższego projektu przed konsultacjami z zakresu pośrednictwa pracy (w ramach tego samego projektu) ukończyli kursy zawodowe-pracownik administracyjno-biurowy, pracownik ochrony. Ponadto po zakończonych konsultacjach pośrednictwa pracy od będą staże zawodowe, także w ramach tego samego projektu. Wnioskodawca zobowiązuje się w umowie zawartej ze "Stowarzyszeniem......" do opracowania i przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla 24 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Kompetentni pracownicy - integracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku 50+ z gmin B i O w powiecie" (poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Usługa pośrednictwa obejmuje indywidualne konsultacje dla uczestników powyższego projektu w zakresie monitorowania rynku pracy; przedstawiania uczestnikom projektu propozycji odbycia staży w charakterze pracownika ochrony lub administracyjno-biurowego, prowadzenia stałej współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników; przedstawiania pozyskanych ofert osobom poszukującym zatrudnienia na staż zawodowy; przyjmowania zgłoszeń od uczestników projektu, mających odbyć staż zawodowy, zawierających informacje o ich kwalifikacjach, zainteresowaniach i rodzaju poszukiwanej pracy; wspólnego przeszukiwania dostępnych źródeł, celem znalezienia oferty odpowiadającej wymaganiom uczestnika projektu; przyjmowania zgłoszeń podmiotów poszukujących pracowników, umieszczania wspólnie z uczestnikiem projektu ofert w dostępnych katalogach, portalach, instytucjach. Indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy mają na celu zapewnienie staży zawodowych finansowanych przez Unię Europejską, a po ich zakończeniu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wnioskodawca wskazał, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Usługi realizowane przez Wnioskodawcę nie można prawdopodobnie zaliczyć bezpośrednio do usług kształcenia zawodowego - jest to usługa pośrednictwa pracy, mająca na celu pozyskanie pracodawców do zapewnienia staży zawodowych dla wszystkich uczestników projektu (finansowanych ze środków publicznych) oraz pozyskania zatrudnienia dla co najmniej 20% uczestników projektu. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w zakresie świadczonych usług, W ramach opisanego projektu Wnioskodawca przeprowadził "Warsztaty wzmacniające motywację i postawy kreatywne" w terminie od 07.05.2013-02.07.2013 w wymiarze 72 godzin. Następnie uczestnicy projektu odbyli szkolenia zawodowe z zakresu pracownika ochrony fizycznej i obsługi biurowej bez udziału Wnioskodawcy. Obecnie wnioskodawca w ramach tego samego projektu realizuje indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy, które mają na celu pozyskanie pracodawców do zapewnienia dla wszystkich uczestników projektu staży zawodowych (finansowanych w całości ze środków publicznych) oraz pozyskania zatrudnienia dla co najmniej 20% uczestników projektu. Stowarzyszenie....." jest beneficjentem środków publicznych.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy świadczone przez niego usługi w ramach projektu finansowanego w całości ze środków publicznych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że w świetle art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), państwa członkowskie zwalniają kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy.

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Zatem, jak wyżej wskazano, aby dane usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie wskazanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być one uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a - c tego przepisu. Tym samym, dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest - w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania.

Kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE, zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia. Jak wskazał Wnioskodawca usługi świadczonej przez niego nie można bezpośrednio zaliczyć do usług kształcenia zawodowego. Usługa ta obejmuje indywidualne konsultacje dla uczestników opisanego projektu w zakresie monitorowania rynku pracy; przedstawiania uczestnikom projektu propozycji odbycia staży w charakterze pracownika ochrony lub administracyjno-biurowego, prowadzenia stałej współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników; przedstawiania pozyskanych ofert osobom poszukującym zatrudnienia na staż zawodowy; przyjmowania zgłoszeń od uczestników projektu, mających odbyć staż zawodowy, zawierających informacje o ich kwalifikacjach, zainteresowaniach i rodzaju poszukiwanej pracy; wspólnego przeszukiwania dostępnych źródeł, celem znalezienia oferty odpowiadającej wymaganiom uczestnika projektu; przyjmowania zgłoszeń podmiotów poszukujących pracowników, umieszczania wspólnie z uczestnikiem projektu ofert w dostępnych katalogach, portalach, instytucjach. Indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy mają na celu zapewnienie staży zawodowych finansowanych przez Unię Europejską, a po ich zakończeniu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674), pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

1.

udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2.

pozyskiwaniu ofert pracy;

2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

3.

udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

4.

informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

5.

inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

6.

współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

7.

informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Zatem, w ocenie Organu, pojęcia kształcenia zawodowego i pośrednictwa pracy są pojęciami różniącymi się od siebie, a kierując się zasadą możliwie ścisłej wykładni przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnień od podatku, należy stwierdzić, że tylko w przypadku usług kształcenia zawodowego (przekwalifikowania zawodowego) - przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek - możemy mówić o zwolnieniu od VAT.

Zatem świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na pośrednictwie pracy, nie można uznać za nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem oraz nie będzie to nauczanie mające na celu uzyskanie bądź uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, stąd też usługi te nie będą usługami w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego. Z uwagi na fakt, że usługi w zakresie pośrednictwa pracy nie stanowią usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, dlatego też nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy lit. c ustawy. W tym przypadku okoliczność, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę są finansowane w ramach projektu ze środków publicznych nie jest przesłanką wystarczającą do zastosowania zwolnienia z ww. przepisu.

Ponadto świadczonych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa pracy nie można uznać za usługi pomocnicze niezbędne do wykonania usługi podstawowej (usługi szkoleniowej), korzystającej ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, gdyż Wnioskodawca w opisanym projekcie nie świadczył tych usług-usług szkoleniowych. Tym samym do wykonywanych na rzecz zleceniodawcy usług pośrednictwa pracy wykonywanych w ramach opisanego projektu nie będą miały zastosowania regulacje zawarte w przepisach art. 43 ust. 17 i 17a ustawy, z uwagi na to, że Wnioskodawca nie spełnia warunków wskazanych w tych przepisach.

Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa pracy podlegają opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z 146a ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl