Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-197/07-3/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X. przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania rurociągu c.w i cyrkulacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania rurociągu c.w i cyrkulacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zawarła umowę ze X o przyłączenie do miejskiej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego. W umowie Spółka zadeklarowała dostarczanie ciepła do budynku mieszkalnego od dnia 1 października 2007 r. Spółka zobowiązała się wybudować z własnych środków rurociągi c. w. i cyrkulacji. Po wybudowaniu rurociągu c. w. i cyrkulacji, Spółka nieodpłatnie przekaże go na majątek X.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne przekazanie inwestycji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie rurociągu c. w. i cyrkulacji nie może być uznane na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za odpłatne świadczenie usług, ponieważ jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przedmiotowa czynność zdaniem Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co zdaniem Spółki nie wpływa na prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z tą inwestycją, gdyż jest ona związana z opodatkowaną działalnością podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego zapisu wynika, że nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów uznaje się za odpłatne świadczenie usług, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki wynikające z wyżej powołanego przepisu:

* nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

* podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Przez świadczenie usług nie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka, zawarła umowę ze X na dostarczanie ciepła do budynku mieszkalnego. W ramach przedmiotowej umowy Spółka zobowiązała się wybudować z własnych środków rurociągi c. w. i cyrkulacji, które następnie nieodpłatnie zostaną przekazane X. Budowa rurociągów c. w. i cyrkulacji ma na celu zwiększenie sprzedaży dokonywanej przez Spółkę, jest związana z działalnością Spółki (dostarczenie ciepła).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz stanowiska własnego Spółki, wynika, że przedmiotowa inwestycja jest związana bezpośrednio z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Nie pozbawia to jednak Spółki prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów. Jednak dla zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi istnieć bezpośredni związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Wystarczy, że są one niezbędne do prowadzenia działalności podstawowej, która jest opodatkowania.

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego związanego z przedmiotową inwestycją.

Oznacza to, iż pomimo spełnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z prowadzoną inwestycją, nie została spełniona druga z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług, ponieważ przekazywana nieodpłatnie inwestycja związana jest z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

Wobec tego, że jeden z warunków, o których mowa wyżej (przekazane na cele nie związane z działalnością przedsiębiorstwa) nie został spełniony, nieodpłatne przekazanie rurociągów c. w. i cyrkulacji X nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl