IPPP1/443-192/14-2/MPe

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-192/14-2/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 19 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem" Warsztaty Nauki Ikonopisania" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem"Warsztaty Nauki Ikonopisania".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni zrealizowała w 2013 r. mały projekt Warsztatów Nauki Ikonopisania - w ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 27.731,00 zł. Warunkiem przyznania pomocy było prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w związku z tym, w okresie realizacji warsztatów - czyli od 1 sierpnia 2013 r. do 30 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni miała aktywną działalność gospodarczą Warsztaty były nieodpłatne dla uczestników, Wnioskodawczyni zaangażowała pożyczone pieniądze od rodziny. Wnioskodawczyni nie uzyskała przychodów z tytułu realizacji Warsztatów Nauki Ikonopisania, nie prowadzi również od 1 grudnia 2013 r. działalności gospodarczej.

Aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych na realizację Warsztatów Ikonopisania Wnioskodawczyni musi potwierdzić, że Jej działalność w 2013 r. była zwolniona z podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni uzyskała zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezarejestrowaniu Jej działalności gospodarczej w zakresie podatku VAT. Uzyskane z Urzędu Skarbowego zaświadczenie, że Wnioskodawczyni prowadzącą działalność gospodarczą od 1 lutego 2011 r. pod nazwą Dom "J." nie zarejestrowała w zakresie podatku VAT nie jest wystarczające dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, który rozlicza projekt Warsztatów Ikonopisania zrealizowany za pożyczone pieniądze przez Wnioskodawczynię.

Ponieważ Wnioskodawczyni nie może odzyskać zapłaconego w fakturach podatku VAT, podatek ten jest kosztem kwalifikowanym. Urząd Marszałkowski wymaga uzyskania przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej wydanej przez upoważniony organ - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym dla Wnioskodawczyni.

W związku z przedstawionym opisem sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem"Warsztaty Nauki Ikonopisania".

Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą Dom "J. " nie uzyskała w całym ubiegłym roku podatkowym przychodów, których suma przekracza 150 tyś. zł, w związku z tym jest Ona podatnikiem, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004.54.535 z późn. zm.), który nie może odzyskać zapłaconego w poniesionych kosztach podatku VAT. W związku z powyższym podatek VAT jest dla Wnioskodawczyni kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zrealizowała w 2013 r. mały projekt Warsztatów Nauki Ikonopisania - w ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 27.731,00 zł. Warunkiem przyznania pomocy było prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w związku z tym, w okresie realizacji warsztatów - czyli od 1 sierpnia 2013 r. do 30 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni miała aktywną działalność gospodarczą pod nazwą Dom "J. ". Warsztaty były nieodpłatne dla uczestników i Wnioskodawczyni nie uzyskała przychodów z tytułu realizacji warsztatów. Wnioskodawczyni nie prowadzi również od 1 grudnia 2013 r. działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni uzyskała zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że Jej działalność gospodarcza od 1 lutego 2011 r. nie jest zarejestrowana w zakresie podatku VAT.

Z uwagi na opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy - związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie były wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z tym Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu Warsztatów Nauki Ikonopisania.

Jednocześnie Wnioskodawczyni nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni uznać należało za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania i oceny w zakresie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl