IPPP1-443-19/10-4/MP - Możliwość opodatkowania podatkiem VAT współpracy spółki oraz stowarzyszenia w ramach programu partnerskiego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-19/10-4/MP Możliwość opodatkowania podatkiem VAT współpracy spółki oraz stowarzyszenia w ramach programu partnerskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2009 r. (data wpływu 6 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 16 lutego 2010 r. na wezwanie tut. organu z dnia 9 lutego 2010 r. (doręczone w dniu 15 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wspólnego przedsięwzięcia w ramach programu partnerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 stycznia 2010 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wspólnego przedsięwzięcia w ramach programu partnerskiego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniony został w dniu 16 lutego 2010 r. (data wpływu 18 lutego 2010 r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

C. Sp. z o.o. ("Spółka") jest spółką należącą do grupy kapitałowej C. US. C. US jest firmą biotechnologiczną zajmującą się prowadzeniem prac badawczych zmierzających do opracowania nowych substancji leczniczych, w szczególności w zakresie schorzeń układu nerwowego, leczenia bólu czy chorób nowotworowych. C. US prowadzi również badania kliniczne opracowywanych leków.

Spółka prowadzi w Polsce działania zgodne z zakresem działalności grupy C. US, w tym związane z chłoniakiem, będącym chorobą nowotworową. Spółka zamierza podjąć współpracę z partnerem społecznym - Stowarzyszeniem P. G. B. C. ("Stowarzyszenie"). Stowarzyszenie gromadzi wybitnych lekarzy, specjalistów chorób nowotworowych, zajmujących się chłoniakiem.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki szczególnie przez:

1)

opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków,

2)

ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków,

3)

prowadzenie wieloośrodkowych badan klinicznych,

4)

udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki,

5)

inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych w celu poprawy opieki nad chorymi na chłoniaki w Polsce,

6)

inicjowanie organizację i wspieranie współpracy między krajowymi ośrodkami hematologicznymi i onkologicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na chłoniaki

7)

wymianę doświadczeń z podmiotami związanymi z problematyką chłoniaków, w tym w ramach współpracy międzynarodowej.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

1)

działalność informacyjną edukacyjną i popularyzatorską,

2)

organizowanie sympozjów, konferencji i spotkań naukowych,

3)

prowadzenie baz danych dotyczących zachorowań na chłoniaki,

4)

finansowanie badań klinicznych w dziedzinie chłoniaków w ramach posiadanych środków

5)

współpracę z organizacjami i instytucjami których działalność i kompetencje mogą mieć wpływ na jakość opieki nad chorymi na chłoniaki oraz skuteczność diagnostyki i leczenia.

Spółka i Stowarzyszenie postanowiły wspólnie realizować projekt polegający na zbieraniu i analizie danych dotyczących leczenia chłoniaka i pacjentów dotkniętych tą chorobą. Zasady współdziałania partnerzy opiszą w umowie o współpracy dotyczącej bazy danych. Spółka jest właścicielem programu komputerowego służącego do tworzenia bazy danych pacjentów chorych na tę chorobę. Z kolei członkowie Stowarzyszenia są lekarzami bezpośrednio zaangażowanymi w leczenie chorych na chłoniaka. Wspólne działanie Spółki i Stowarzyszenia pozwoli na gromadzenie i opracowywanie w bazie danych informacji na temat chłoniaka i jego leczenia w Polsce. Spółka i Stowarzyszenie będą podejmowały stosowne aktywności w celu osiągnięcia powyższego celu. Każdy z partnerów będzie mógł, w stosownym zakresie, korzystać z efektów wspólnych działań.

W ramach współpracy i w celu prowadzenia wspólnego projektu Stowarzyszenie i jego członkowie będą mieli, poprzez Internet, dostęp do bazy danych. Członkowie Stowarzyszenia będą wprowadzali do bazy informacje i dane dotyczące leczenia chorych na chłoniaka. Spółka upoważni Stowarzyszenie do korzystania z oprogramowania wyłącznie w celu realizacji wspólnego projektu. Korzystając z oprogramowania Stowarzyszenie i jego członkowie będą mogli opracowywać te dane i wykorzystywać je w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Informacje wynikające z utrzymywanej bazy danych będą też mogły być wykorzystywane przez członków Stowarzyszenia w publikacjach naukowych. Wprowadzanie i utrzymywanie danych w bazie będzie dokonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności o ochronie danych osobowych). W razie zakończenia współpracy w ramach wspólnego projektu, Stowarzyszenie będzie mogło usunąć z bazy dane osobowe pacjentów.

Ograniczony dostęp do bazy danych będzie miała także Spółka. Spółka będzie mogła generować raporty statystyczne określonych typów, lecz nie będzie miała wglądu w pełne dane, w tym dane osobowe pacjentów. Spółka może wykorzystywać dane (raporty) generowane z bazy danych dla własnych celów badawczych i komercyjnych.

Każdy z partnerów projektu ponosi koszty i ciężary związane z własnym zaangażowaniem we wspólne przedsięwzięcie. Wspólne przedsięwzięcie partnerów nie będzie bezpośrednio generowało żadnych przychodów (choć udział w nim jest korzystny dla każdej ze stron). Nie będą także dokonywane żadne rozliczenia finansowe pomiędzy Spółką a Stowarzyszeniem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy współdziałanie Spółki ze Stowarzyszeniem w okolicznościach opisanych powyżej powoduje jakiekolwiek konsekwencje podatkowe dla Spółki... W szczególności, czy opisana w stanie faktycznym współpraca Spółki ze Stowarzyszeniem P. G. B. C. jest dla Spółki neutralna podatkowo w zakresie podatku od towarów i usług, tj. nie powoduje obowiązku wykazania podatku należnego VAT... Czy współpraca ze wspomnianym Stowarzyszeniem nie powinna być uznawana za świadczenie usług przez Spółkę...

Współdziałanie Spółki ze Stowarzyszeniem w okolicznościach opisanych powyżej nie powoduje dla Spółki żadnych konsekwencji podatkowych. W szczególności nie dochodzi tu do wzajemnego świadczenia usług pomiędzy Spółką a Stowarzyszeniem.

Współdziałanie Spółki ze Stowarzyszeniem ma charakter wspólnej akcji mającej na celu (i) zwiększenie ilości i jakości informacji na temat leczenia chorych na chłoniaka, a także (ii) usystematyzowanie i lepszą wymianę tych danych. Zamiarem partnerów jest poprawienie efektywności działań podejmowanych przez każdego z nich w ramach własnych celów statutowych i gospodarczych. W przypadku Spółki celem tym jest prowadzenie badań nad rozwojem leków zwalczających chłoniaka, a także produkcja i sprzedaż takich leków. W przypadku Stowarzyszenia głównym celem jest zwiększenie skuteczności leczenia chorych na chłoniaka. Dzięki współpracy ze Spółką Stowarzyszenie ma w szczególności wypełniać takie cele statutowe jak (i) organizowanie i wspieranie współpracy między krajowymi ośrodkami hematologicznymi i onkologicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na chłoniaki, (ii) wymiana doświadczeń z podmiotami związanymi z problematyką chłoniaków oraz (iii) prowadzenie baz danych dotyczących zachorowań na chłoniaki.

Działania Spółki i Stowarzyszenia mają charakter wspólnego przedsięwzięcia (współpracy), w celu osiągnięcia wspólnego dla nich celu, z którego uzyskują w stosownych proporcjach oczekiwane przez nich korzyści. Celem kooperacji (współpracy, współdziałania) jest uzyskanie poprzez oddzielne, lecz skoordynowane i wspólne działania partnerów, określonego rezultatu, o korzystnym dla nich wymiarze.

Działań takich dla celów podatkowych nie można oceniać jednostkowo, lecz z uwzględnieniem ich charakteru jako działania złożonego i wspólnego, tworzącego w aspekcie gospodarczym jedną całość. Końcowym efektem współpracy jest wspólne zgromadzenie i opracowanie jak największej ilości informacji potrzebnych w działalności każdego z partnerów. Pomiędzy partnerami nie dochodzi do wzajemnego świadczenia usług. W przedsięwzięciu takim nie chodzi o wzajemną wymianę świadczeń pomiędzy uczestnikami działań kooperacyjnych, gdyż nie z tych działań osiągają bezpośrednią i jasno zindywidualizowaną korzyść. W osiągnięciu wspólnego celu podjętej współpracy nakierowanej na stworzenie bazy danych każdy z partnerów upatruje swojej własnej korzyści. W ramach podejmowanych działań obydwa współpracujące podmioty przyczyniają się do osiągnięcia założonego celu, nie świadczą jednak w ten sposób wzajemnych usług.

W konsekwencji, Spółka ani Stowarzyszenie nie uzyskują przychodów w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.p. O osiąganiu przychodów w związku z realizacją opisanego wspólnego przedsięwzięcia można by mówić, gdyby partnerzy udostępniali komercyjnie bazę danych innym podmiotom. W takiej sytuacji zgodnie z art. 5 u.p.d.o.p., przychody ze wspólnego przedsięwzięcia łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału (w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe). Jednak Spółka i Stowarzyszenie nie przewidują możliwości komercyjnego udostępniania bazy danych innym podmiotom (ani w ogóle udostępniania bazy danych innym osobom trzecim), w związku z czym kwestia podziału ewentualnych przychodów nie jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy Spółka a Stowarzyszeniem. Spółka może osiągać przychody z działalności związanej z lekami zwalczającymi chłoniaka (do czego pośrednio może przyczyniać się opisana współpraca ze Stowarzyszeniem), ale nie są to przychody generowane na skutek świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Stowarzyszenia.

Na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług działania podejmowane przez Spółkę i Stowarzyszenie w ramach powyższej współpracy nie mogą być kwalifikowane jako wzajemne świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Stanowisko takie potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2008 r. sygn. I FSK 291/08, dotyczący współdziałania stron w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Konsekwentnie, czynności dokonywane przez Spółkę i Stowarzyszenie w ramach umowy o współpracę dotyczącej przedmiotowej bazy danych nie podlegają opodatkowaniu VAT i nie powinny być dokumentowane fakturami VAT.

Reasumując, fakt współdziałania Spółki i Stowarzyszenia w sposób opisany powyżej nie rodzi po stronie współpracujących partnerów skutków podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Przez dostawę towarów, jak wskazują przepisy art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Zatem przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Ponadto z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, iż każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentami i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają postaci wynagrodzenia, zatem, należy uznać, że zobowiązanie usługobiorcy może mieć postać świadczenia nie tylko w formie określonej sumy pieniędzy, ale także świadczenia innej usługi (usługi wzajemnej). Aby dana czynność (świadczenie) podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Spółka (Wnioskodawca) zamierza podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem P. G. B. C. Celem wspólnie realizowanego projektu jest zbieranie i analiza danych dotyczących leczenia chłoniaka i pacjentów dotkniętych tą chorobą. Spółka jest właścicielem programu komputerowego służącego do tworzenia bazy danych pacjentów chorych na tę chorobę. Z kolei członkowie Stowarzyszenia są lekarzami bezpośrednio zaangażowanymi w leczenie chorych na chłoniaka. Wspólne działanie Spółki i Stowarzyszenia pozwoli na gromadzenie i opracowywanie w bazie danych informacji na temat chłoniaka i jego leczenia w Polsce.

Każdy z partnerów będzie mógł w stosownym zakresie korzystać z efektów wspólnych działań. W ramach współpracy członkowie Stowarzyszenia będą wprowadzali do bazy danych informacje i dane dotyczące leczenia chorych na chłoniaka, będą również mogli opracowywać te dane i wykorzystywać je w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz w publikacjach naukowych. Spółka natomiast będzie mogła generować raporty statystyczne z bazy danych dla własnych celów badawczych i komercyjnych (prowadzenie badań nad rozwojem leków zwalczających chłoniaka, produkcja i sprzedaż takich leków).

Wspólne przedsięwzięcie partnerów nie będzie bezpośrednio generowało żadnych przychodów (choć udział w nim jest korzystny dla każdej ze stron). Nie będą także dokonywane żadne rozliczenia finansowe pomiędzy Spółką a Stowarzyszeniem.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, iż relacji pomiędzy Spółką a Stowarzyszeniem nie można traktować jako świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym doszukiwać się ekwiwalentności tych świadczeń. Celem realizowanego projektu nie jest bowiem wzajemna wymiana świadczeń pomiędzy uczestnikami działań lecz stworzenie wspólnego dobra, jakim jest baza danych na temat leczenia chłoniaka, wykorzystywana w działalności każdego z partnerów. Jednakże pomimo tego, iż obie strony uczestniczą w organizacji wspólnego dobra, nie można mówić o wzajemności świadczenia usług.

Zatem, czynności podejmowane przez Spółkę i Stowarzyszenie w ramach umowy o współpracę dotyczącej przedmiotowej bazy danych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl