Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-184/14-2/ISZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla świadczonych usług zakwaterowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla świadczonych usług zakwaterowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także "Wynajmujący") jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania.

Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,78 m2 położonego. dla którego prowadzona jest księga wieczysta, przez Sąd Rejonowy, Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych.

Przedmiotowy lokal znajduje się na pierwszym piętrze i wyposażony jest w salon z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, łazienkę, hall oraz taras. Do lokalu przynależy także garaż podziemny.

Lokal mieszkalny został w pełni wyposażony i ma zabezpieczone dostarczanie następujących mediów i usług:

* energii elektrycznej

* ciepłej i zimnej wody

* odprowadzanie ścieków.

Wnioskodawca planuje wynajmować przedmiotowy lokal w celach mieszkaniowych. Będzie to jednak najem krótkoterminowy tj., nie przekraczający jednorazowo 60 dni.

Zgodnie z postanowieniami umowy najmu, za wynajem najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu na rzecz Wynajmującego. Czynsz jest płatny przez najemcę w dwóch ratach. Pierwsza, w wysokości kwoty pierwszej raty, płatna jest przy rezerwacji lokalu. Kwota drugiej raty płatna jest najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem okresu najmu. Płatność kwoty pierwszej raty i kwoty drugiej raty będą dokonane gotówką bądź na rachunek bankowy wynajmującego, a za datę płatności w przypadku przelewu bankowego uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Wynajmującego.

Opłaty za media i usługi są zawarte w czynszu.

Lokal zostanie wydany Najemcy, pod warunkiem dokonania zapłaty całości czynszu w terminach przewidzianych w umowie najmu, w pierwszym dniu okresu.

Na podstawie umowy najmu najemca zobowiązany jest do:

* używania lokalu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem i bez zgody Wynajmującego nie może czynić zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem;

* nie oddawać przedmiotowego lokalu w podnajem osobom trzecim;

* nie przekraczać limitu pięciu osób nocujących w lokalu;

* przestrzegać zakaz przebywania zwierząt w lokalu;

* przestrzegać zakaz palenia tytoniu w lokalu;

* utrzymywać lokal w należytym porządku i dbać o eksploatację lokalu oraz urządzeń znajdujących się w nim zgodnie z przeznaczeniem;

* przestrzegać regulaminów obowiązujących w kompleksie Willa Cztery Żywioły oraz zasad dobrosąsiedzkich;

* pozostawić lokal po okresie najmu w stanie identycznym z tym, w którym najemca zastał lokal w dniu przejęcia lokalu, tj. sprzątnięty;

* zwrócić lokal Wynajmującemu albo osobą każdorazowo przez niego wskazaną najpóżniej w dniu zakończenia okresu najmu. Zabronione jest pozostawienie kluczy u ochrony albo w innym miejscu bądź przekazanie lokalu przez inną niż najemca osobę;

* uzgodnić i podpisać protokół przekazania lokalu przy przejęciu lokalu oraz protokół odbioru lokalu. W protokołach zostaną spisane wszystkie elementy wyposażenia lokalu, które są przekazywane najemcy w dniu rozpoczęcia okresu najmu oraz ewentualne zniszczenia i braki w wyposażeniu na koniec okresu najmu;

* zwrócić Wynajmującemu koszty zniszczeń w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

Umowy najmu będą zawierane na czas określony, równy z okresem najmu. Po upływie okresu najmu umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy najem lokalu w okolicznościach wskazanych powyżej będzie opodatkowany stawką VAT 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, najem krótkoterminowy należy klasyfikować według PKWiU do grupowania 55, jako usługi w zakresie zakwaterowania, wówczas podlegają one opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 163 załącznika Nr 3 do tej ustawy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a ww. ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Wskazać należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 1, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT ustawodawca zwolnił od podatku świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości, po pierwsze o charakterze mieszkalnym, po drugie na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spotnienia przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym, zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę jak i od podmiotu nabywającego tę usługę. Nie odnosi się również do czasu wynajmowania nieruchomości oraz klasyfikacji statystycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cel świadczonej usługi. Realizacja celu wynajmu następuje poprzez wykorzystanie lokalu przez najemcę. W tym miejscu należy zauważyć, że wynajem nieruchomości od usług związanych z zakwaterowaniem odróżnia zwykle:

* zakres świadczeń dodatkowych (w przypadku zakwaterowania zwykle zapewniany jest opierunek oraz podstawowe wyposażenie wynajmowanego lokalu);

* długość okresu, na który do używania oddawany jest budynek bądź lokal (zwykle krótszy przy usługach związanych z zakwaterowaniem);

* zmienność w czasie poszczególnych używających lokalu (większa w przypadku usług związanych z zakwaterowaniem, mniejsza w przypadku najmu).

Zatem celem innym niż mieszkaniowy jest np. cel krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym. Takie cele realizowane są m.in. przez hotele, pensjonaty, pokoje czy mieszkania do wynajęcia dla turystów bądź biznesmenów. Cel mieszkaniowy nie jest związany z chwilowym pobytem, ale z zamieszkaniem, więc stałym interesem życiowym osoby wynajmującej lokal mieszkalny

Podsumowując, gdy najemcą nie jest podróżny (turysta), biznesmen czy osoba przebywająca służbowo na danym terenie (rejonie) a cel wynajęcia nieruchomości mieszkalnej będzie związany ze stałym interesem życiowym, wówczas w takim przypadku podmiot świadczący na własny rachunek usługę wynajmu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy korzysta ze zwolnienia podatkowego. W innych przypadkach usługa najmu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie art. 43 ust. 20 ustawy o VAT wyłącza ze zwolnienia przewidzianego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 36 tej ustawy świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, objętych PKWiU 55. Usługi te, jako wymienione w poz. 163 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 tej ustawy.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi najmu krótkotrwałego lokalu mieszkalnego mieszczą się w grupowaniu 55 PKWiU, czyli w usługach związanych z zakwaterowaniem.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 1461, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 100 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f nin. ustawy, stawka podatku wynosi 8%.

W pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., według stawki 8%, wymienione zostały usługi w grupowaniu PKWiU 55 "Usługi związane z zakwaterowaniem".

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przywołany wyżej stan prawny Wnioskodawca uważa, że najem krótkoterminowy należy klasyfikować według PKWiU do grupowania 55 jako usługi w zakresie zakwaterowania, i wówczas podlegają one opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 163 załącznika Nr 3 do tej ustawy.

Powyższe stanowisko wnioskodawcy zostało potwierdzone przez organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lutego 2012 r., sygn. IBPP2/443-1204/11/BW:

"W przedmiotowej sprawie, świadczone przez Wnioskodawcę usługi wynajmu lokalu mieszkalnego studentom na okres od września do czerwca roku następnego, zostały przez niego uznane za usługi w zakresie zakwaterowania, mieszczące się w grupowaniu 55 PKWiU.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz przywołany wyżej stan prawny należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy usługi, których dotyczy zapytanie Wnioskodawcy, faktycznie należy klasyfikować według PKWiU do grupowania 55 jako usługi w zakresie zakwaterowania, wówczas podlegają one opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 163 załącznika Nr 3 do tej ustawy."

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. ILPP2/443-459/11-5/MN:

"Zatem, na podstawie powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że usługi najmu lokali w celu krótkotrwałego zamieszkania, sklasyfikowane według PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 55.2 "usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania" - będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki obniżonej do wysokości 8%."

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. IPPP3/443-172/11-4/IB:

"Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie od właścicieli samodzielne lokale mieszkalne (apartamenty) i będzie je odpłatnie udostępniał osobom trzecim w celu zapewnienia pobytu podróżnym (turystom), osobom przebywającym służbowo (zawodowo) na terenie miasta, a także pozostałym osobom celem zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych na krótszy lub dłuższy okres. Tak budynki mieszkalne, jak i znajdujące się w nich apartamenty zostały zaprojektowane, wybudowane i wyposażane w celu umożliwienia ich odpłatnego udostępniania. <...> W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Należy jednak zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 20 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

W pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%, wymienione zostały usługi w grupowaniu PKWiU 55 "usługi związane z zakwaterowaniem".

Z powyższego wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Jednak ze zwolnienia tego ustawodawca wyłączył usługi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 55 "usługi związane z zakwaterowaniem". Usługi te, jako wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl