Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-180/07-4/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko "A" sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie działalności prowadzonej w składzie podatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie działalności prowadzonej w składzie podatkowym. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 15 października 2007 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

"A" Sp. z o.o. (dalej: Spółka) planuje rozpocząć produkcję środków czystości, obejmującą m.in. płyny do prania, płyny do mycia podłóg oraz płyny do mycia i utrzymania czystości łazienek i kuchni. Do produkcji tych wyrobów Spółka będzie wykorzystywała alkohol etylowy skażony, którego udział w gotowych produktach może wynosić powyżej 1,2% objętości. Wyroby te, oznaczone symbolami PKWiU 24.51.20 i 24.51.32 zostały wymienione wśród wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w poz. 26 i 27 załącznika nr 2 ustawy o podatku akcyzowym. Jednakże, stosownie do postanowień § 2a rozporządzania Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 849 z późn. zm. - dalej jako: "rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy") do tych wyrobów nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy. Natomiast alkohol etylowy skażony, który Spółka zamierza wykorzystywać do produkcji środków czystości podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego na mocy § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.- dalej jako: "rozporządzenie w sprawie zwolnień").

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny, Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie jej stanowiska polegającego na tym, że produkcja środków czystości zawierających w swoim składzie alkohol etylowy skażony środkami dopuszczalnymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie odrębnych przepisów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Zdaniem wnioskodawcy:

Produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza skałdem akcyzowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym przez skład podatkowy należy rozumieć miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Natomiast w myśl art. 30 ust. 1 tej ustawy w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Z powyższych przepisów wynika, że instytucja składu podatkowego umożliwia zastosowanie zawieszenia poboru akcyzy do produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Co do zasady zatem, dzięki możliwości zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, instytucja ta umożliwia podatnikom przesunięcie w czasie momentu zapłaty akcyzy, a jednocześnie poprzez sformalizowanie zasad jego funkcjonowania gwarantuje władzom podatkowym odpowiedni poziom kontroli nad produkcją lub magazynowaniem wyrobów objętych z reguły wysokimi stawkami akcyzy. Dlatego też, w ocenie Spółki, nieuzasadnionym jest produkowanie w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych, w stosunku do których nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy.

Środki czystości jako wyroby akcyzowe niepodlegające procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zdaniem Spółki, że zgodnie z § 2a rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy, procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub produkcji paliw silnikowych lub opałowych i objętych jednocześnie stawką 0 podatku akcyzowego.

Spółka wyjaśnia, że:

a.

środki czystości zawierające w swoim składzie alkohol etylowy zostały wymienione w poz. 28 i poz. 29 załącznika do rozporządzenia w sprawie procedury;

b.

wskazane wyżej środki nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 87, poz. 825 z późn zm.); w konsekwencji na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia i zgodnie z treścią poz. 29 tego załącznika, stwierdzić należy, że wyroby te są objęte 0 stawką podatku akcyzowego oraz

c.

środki czystości, które będą wytwarzane przez Spółkę będą zużywane do celów innych niż napędowe, opałowe lub produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że środki czystości zawierające w swym składzie alkohol etylowy należą do grupy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji brak jest uzasadnienia, aby wyroby te były produkowane w składzie podatkowym.

Zwolnienie skażonego alkoholu etylowego od podatku akcyzowego.

Do produkcji środków czystości Spółka planuje wykorzystać alkohol etylowy skażony środkami dopuszczalnymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie odrębnych przepisów. Spółka stwierdza, że po spełnieniu warunków określonych w § 18 rozporządzenia w sprawie zwolnień, Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego w stosunku do nabywanego przez nią skażonego alkoholu etylowego. Z konstrukcji cytowanego przepisu zdaniem Spółki jednoznacznie wynika, że Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku również, gdy nie będzie posiadała zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.), podmiot nabywający wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zobowiązany jest jedynie do potwierdzenia ich odbioru na administracyjnym dokumencie towarzyszącym i odesłania karty 3 tego dokumentu prowadzącemu skład podatkowy. W momencie odesłania tej karty zostaje też zakończona procedura zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów. Mając na uwadze powyższe Spółka stwierdza, że skażony alkohol etylowy, który będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności, będzie miał status wyrobu akcyzowego zharmonizowanego, w stosunku do którego procedura zawieszenia akcyzy uległa zakończeniu. Dalsze wykorzystane alkoholu etylowego przez Spółkę będzie podlegało warunkom określonym w przepisach regulującym zwolnienia od podatku akcyzowego i nie będzie musiało mieć miejsca składzie podatkowym.

Podsumowanie.

Zdaniem Spółki produkcja wyrobów akcyzowych, w stosunku do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy, wówczas gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Takie stanowisko zajął m.in. Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów w piśmie z dnia 6 grudnia 2004 r. nr PA-VI-03/109.8/04/1640. W tym kontekście Spółka wskazuje także na rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Celnej w Krakowie nr 35-WPA-9116-106/05 z dnia 30 maja 2005 r., w którym organ ten uznał, że produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliw silnikowych) z komponentów, które nie podlegają procedurze zawieszenia poboru akcyzy może odbywać się poza składem podatkowym. Wskazane wyżej rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Celnej w Krakowie dotyczyło stanu faktycznego innego niż będący przedmiotem niniejszego wniosku, to nie ulega wątpliwości, że organ podatkowy w jednoznaczny sposób zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się poza składem podatkowym. Warunkiem jest jedynie okoliczność nieopodlegania surowców i wyrobu finalnego procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Ta okoliczność występuje, co zostało wykazane powyżej, zarówno w przypadku skażonego alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji środków czystości, jak i samych środków czystości wytwarzanych przez Spółkę.

Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska, co do braku konieczności produkcji środków czystości zawierających w swoim składzie skażony alkohol etylowy środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie odrębnych przepisów w składzie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn zm.), wyroby akcyzowe zharmonizowane to: paliwa silnikowe, oleje opałowe gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do przedmiotowej ustawy. W pozycji nr 26 i nr 27 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym wymienione są odpowiednio:

* substancje organiczne powierzchniowo czynne (poza mydłem), zawierające w swym składzie alkohol etylowy (symbol PKWiU ex 24.51.20, kod CN ex 3402) - organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, nawet niezawierające mydła, inne niż te objęte pozycją 3401, zawierające w swym składzie alkohol etylowy,

* środki piorące i środki czyszczące, zawierające w swym składzie alkohol etylowy, (symbol PKWiU ex 24.51.32, kod CN ex 3402) - organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, nawet niezawierające mydła, inne niż te objęte pozycją 3401, zawierające w swym składzie alkohol etylowy.

Co do zasady zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Skład podatkowy, zgodnie z art. 2 pkt 12 wyżej powoływanej ustawy o podatku akcyzowym to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami.

W myśl § 2a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 2b ust. 1. W załączniku do ww. rozporządzenia, w którym zawarto pełny wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy, umieszczono również w poz. 28 substancje organiczne powierzchniowo czynne (poza mydłem), zawierające w swym składzie alkohol etylowy (symbol PKWiU ex 24.51.20, kod CN ex 3402), w poz. nr 29 środki piorące i środki czyszczące, zawierające w swym składzie alkohol etylowy (symbol PKWiU ex 24.51.32, kod CN ex 3402). Zgodnie z § 2a ust. 2 ww. rozporządzenia w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w ust. 1, produkowanych i przemieszczanych na terytorium kraju, do których stosuje się stawkę podatku akcyzowego inną niż stawka 0, z wyjątkiem wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, nie stosuje się ust. 1.

Substancje organiczne powierzchniowo czynne (poza mydłem), zawierające w swym składzie alkohol etylowy (symbol PKWiU ex 24.51.20, kod CN ex 3402) oraz środki piorące i środki czyszczące, zawierające w swym składzie alkohol etylowy, (symbol PKWiU ex 24.51.32, kod CN ex 3402) nie są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzania Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn zm.), dlatego też zgodnie z poz. 29 przedmiotowego załącznika do wyrobów tych stosowana jest stawka podatku w wysokości 0%.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn zm.) zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów odrębnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z 2002 r. Nr 166, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808) i wykorzystywany do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Aby można było skorzystać z wyżej wymienionego zwolnienia należy spełnić warunki określone w § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego:

1.

podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający alkohol etylowy, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupiony alkohol zostanie zużyty do celów, o których mowa w ust. 1;

2.

podmiot uprawniony do zwolnienia, wykorzystujący wyprodukowany w zakresie swojej działalności gospodarczej alkohol etylowy do celów, o których mowa w ust. 1, będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o ilości i sposobie wykorzystania zwolnionego alkoholu etylowego;

3.

podmiot uprawniony posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór alkoholu etylowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

4.

nabycie alkoholu etylowego nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

5.

podmiot korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania wyrobów zwolnionych.

2a. Warunki określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do zwolnień, o których mowa w ust. 1a i 1b.

2b. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się do organów wojskowych.

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn zm.) procedura zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy, zostaje zakończona w momencie zwrotu administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę upoważnionego do nabycia zwolnionych od akcyzy wyrobów.

W związku z faktem, iż w stosunku do ww. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w poz. 28 i 29 załącznika do rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy wówczas, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, a stawka podatku akcyzowego dla tych wyrobów jest zerowa, należy uznać, że w takim przypadku produkcja tych wyrobów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl