Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-178/07-3/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie -23 sierpnia 2007 r.), uzupełnionego w dniu 22 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie (przesłany do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 4 września 2007 r.), uzupełniony w dniu 22 października 2007 r., ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pan rozpocząć produkcję wyrobu oznaczonego symbolem PKWiU 24.14.73-67.20 oraz kodem CN 2707 99 19. Wyrób będzie przeznaczony na cele opałowe. Produkcja będzie odbywać się w składzie podatkowym. Wyrób nie jest objęty wykazem towarów akcyzowych przedstawionym w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym. Do produkcji wyrobu używane będą wyroby akcyzowe, które zamierza Pan nabywać w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego. Wyrób nie może być zużyty w silnikach spalinowych, nie może być też traktowany jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych. Wynika to z jego właściwości fizykochemicznych.

W uzupełnieniu do wniosku podano, iż zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez Instytut Technologii Nafty w Krakowie:

1.

Zawartość siarki w oleju, o którym mowa wynosi 0,44% (m/m), czyli mieści się w zakresie określonym dla olejów opałowych ciężkich wg normy PN-C-96024 "Przetwory naftowe. Oleje opałowe", gat. C-1, C-2 i C-3. Nie spełnia jednak wymagań ww. normy w zakresie temperatury zapłonu (57 °C - norma: min 62 °C) i wyciągu odczynu wodnego (odczyn słabo kwaśny - norma: odczyn obojętny). W zakresie gęstości badany produkt nie spełnia dodatkowych wymagań dla gat. C-1 i C-2 (977,0 kg/m3 - norma odpowiednio: max 950 kg/m3 i max 970 kg/m3), natomiast w zakresie wartości opałowej dla gat. C-1 (spełnia jedynie dla gat. C-2 i C-3).

2.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów barwieniu podlegają oleje opałowe, których gęstość w temp. 15 °C jest niższa od 890 kg/m3 lub których 30% lub więcej destyluje w temperaturze 350 °C. Gęstość omawianego produktu w temp. 15 °C wynosi 961,9 kg/m3, więc nie spełnia pierwszego warunku. Zgodnie z opinią Instytutu przy temperaturze 350 °C nie zachodzi destylacja z uwagi na fakt, iż zakres procesu destylacji dla tego produktu kończy się przy 344 °C. W związku z powyższym nie spełnia on wymogu zawartego w rozporządzeniu, gdyż przy określonej temperaturze proces w ogóle nie zachodzi. Zatem, jeżeli przy temperaturze 350 °C proces destylacji nie zachodzi, gdyż jego zakres dla tego produktu nie obejmuje temperatury 350 °C, a jego gęstość znacznie przekracza 890 kg/m3, to produkt nie może być objęty wymogami prawnymi dotyczącymi barwienia.

Dodatkowo zgodnie z opinią Instytutu produkt jest barwy brunatno-szarej (barwa D 8,0 wg ASTM D 1500) i czerwona barwa barwnika jest niewidoczna na tle barwy produktu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy olej opałowy produkowany przez Pana i oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73-67.20 oraz kodem CN 2707 99 19 będzie wyrobem nieopodatkowanym podatkiem akcyzowym. Jeśli będzie podlegał ustawie o podatku akcyzowym, to jaka stawka podatku będzie obowiązywać przy jego produkcji.

2.

Czy produkcja wyrobu niepodlegającego przepisom ustawy o podatku akcyzowym może odbywać się na składzie podatkowym.

Zdaniem wnioskodawcy:

W art. 2 ustawy o podatku akcyzowym zdefiniowano pojęcia ustawowe, a w szczególności w pkt 1 określono, że za wyroby akcyzowe uważa się wyroby wymienione w załączniku nr 1 do ustawy. Jeśli produkt nie jest wymieniony w tym załączniku, to nie stosuje się do niego przepisów ustawy, gdyż nie jest wyrobem podlegającym przepisom ustawy. Nie dotyczy też produktu unormowanie określone w art. 62 ustawy, gdyż zapisy tej normy prawnej związane są z możliwością wykorzystania innych wyrobów akcyzowych opisanych w załączniku nr 1 do ustawy na cele opałowe. Chodzi w tym przepisie o wykorzystanie np. benzyny na cele opałowe po jej zabarwieniu i oznakowaniu. Podobnie ma się rzecz z innymi produktami, które mogą być zużyte na cele opałowe i są oczywiście wymienione w załączniku nr 1, gdyż inne wyroby jako nie będące wyrobami akcyzowymi, nie podlegają regulacji ustawy. Wobec zużycia do produkcji tych wyrobów (tj. wyrobów niepodlegających podatkowi akcyzowemu) innych wyrobów z zawieszonym podatkiem akcyzowym, nie ma żadnych przeszkód prawnych do wytwarzania wyrobu na składzie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) za wyroby akcyzowe uważa się-wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy; natomiast za wyroby akcyzowe zharmonizowane - paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku nr 1 pod poz. 9 (PKWiU ex 24.14.73 "Oleje i inne produkty destylacji smoły węglowej w wysokiej temperaturze: pak i koks pakowy, wyłącznie:") w pkt 7 mieszczą się: "oleje surowe pozostałe", PKWiU 24.14.73-67.20, CN 2707 99 19. Powyższe wyroby zostały także wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, poz. 7 pkt 7.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym - opodatkowaniu akcyzą podlegają produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Uwzględniając powyższe, wyrób oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73-67.20, CN 2707 99 19 jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym i jego produkcja (w celu ogólnego przeznaczenia) jest opodatkowana podatkiem akcyzowym wg stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.), tj. 1.882,00 zł/1.000 l (poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia).

Inna sytuacja wystąpi w przypadku przeznaczenia (sprzedaży) powyższego wyrobu na cele opałowe.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy - do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy. W myśl art. 62 ust. 2 - olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymi są oleje opałowe, w których zawartość siarki przekracza 3%.

Producentem olejów opałowych w rozumieniu ustawy jest również podmiot, który wytwarza oleje opałowe w drodze mieszania lub przeklasyfikowania komponentów paliwowych, a także który dokonuje rozlewu gazu płynnego oraz barwienia i znakowania olejów opałowych (art. 63 ust. 2 ustawy o akcyzie).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (poz. 2 załącznika nr 1) stawki akcyzy dla olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe (bez względu na symbol PKWiU) wynoszą:

a.

232,00 zł/1.000 l - dla olejów opałowych, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa niż 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem,

b.

60,00 zł/1.000 l - pozostałe z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe.

Przedmiotowy wyrób nie jest ciężkim olejem opałowym (zawartość siarki nie przekracza 3% - wynosi 0,44%).

Dla celów kontroli obrotów m.in. olejami opałowymi został wprowadzony obowiązek ich znakowania i barwienia. Na podstawie delegacji wynikającej z art. 66 ust. 2 ustawy o akcyzie wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815 z późn. zm.). Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia - dla celów kontroli obrotu, znakowaniu i barwieniu w sposób określony w ust. 4 podlegają oleje opałowe, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, bez względu na symbol PKWiU, sklasyfikowane w pozycji CN 2710 oraz oleje napędowe, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.15, objęte kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49 - przeznaczone na cele opałowe.

Gęstość wyrobu wynosi 961,9 kg/m3 - z uwagi zatem na ten parametr nie występuje obowiązek jego znakowania. Przedmiotowy wyrób spełnia warunek w zakresie destylacji, tj. w temperaturze 350 °C destyluje więcej niż 30% (destylacja kończy się w temp. 344 °C, w tej temperaturze destyluje zatem całość frakcji, pozostają ewentualnie zanieczyszczenia) - a nie jak określił Pan we wniosku, że w temperaturze 350 °C nie zachodzi proces destylacji.

Z uwagi jednak na sklasyfikowanie wyrobu w pozycji CN 2707 99 19 - nie podlega on obowiązkowi barwienia i znakowania.

Uwzględniając powyższe - stawka podatku akcyzowego dla przedmiotowego wyrobu, w przypadku stosowania go jako oleju opałowego wynosi 60,00 zł/1.000 l (poz. 2 lit. b) załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego).

Jednocześnie należy zauważyć, że dokonując sprzedaży przedmiotowego wyrobu z przeznaczeniem na cele opałowe winien Pan dołożyć należytej staranności w celu udokumentowania powyższego faktu. O przeznaczeniu może świadczyć np. rodzaj prowadzonej działalności przez nabywającego, czy też zakupiona ilość tego wyrobu. Zastosowanie obniżonej stawki podatku akcyzowego uzależnione jest od złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu na cele opałowe; w przeciwnym wypadku brak jest podstaw do jej zastosowania.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o akcyzie - produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Z uwagi na zakwalifikowanie ww. wyrobu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - jego produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl