IPPP1/443-1772/11-2/IGo - Opodatkowanie VAT usług kształcenia i wychowania świadczonych przez jednostkę nie objętą systemem oświaty.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1772/11-2/IGo Opodatkowanie VAT usług kształcenia i wychowania świadczonych przez jednostkę nie objętą systemem oświaty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2011 r. (data wpływu 23 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Z..., w skrócie: "Z..." w myśl Statutu z dnia 1 i 2 kwietnia 1989 r. (z późn. zm.) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zarejestrowanym, prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Z... jest organizacją ideowo-wychowawczą, mającą na celu wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego oraz upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich (§ 5 Statutu). Zgodnie z § 6 Statutu, Z... realizuje swoje cele m.in. przez: prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wśród swoich członków metodą harcerską; kształcenie członków Związku, organizowanie działań społecznych obejmujących w szczególności zadania w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym tworzenie i utrzymywanie placówek szkoleniowych i wychowawczych.

Z... jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i prowadzi statutową działalność, m.in. w zakresie wychowania i kształcenia zarówno jako działalność nieodpłatną i działalność odpłatną, w rozumieniu art. 6-8 powołanej ustawy. Działalność odpłatna zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także zgodnie z § 40 ust. 2 lit. b) Statutu Z... służy wyłącznie realizacji celów statutowych, nie stanowi działalności gospodarczej, a zarazem stanowi świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, także nieodpłatna statutowa działalność Z... na rzecz swoich członków jest uznawana za odpłatne świadczenie usług.

Jako osoba prawna (stowarzyszenie), Z... jest jednostką organizacyjną - stosownie do treści art. 33 Kodeksu cywilnego, przy czym zgodnie z regulacjami Statutu, dzieli się na jednostki organizacyjne niższego rzędu: okręgi, chorągwie i namiestnictwa, hufce i związki drużyn oraz drużyny, gromady i kręgi będące podstawowymi samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi skupiającymi członków Związku. Biorąc pod uwagę wyposażenie Z... w osobowość prawną jako całego stowarzyszenia, dodać należy, że jednostki organizacyjne niższego rzędu, działają w ramach tej osobowości prawnej, a działalność poszczególnych jednostek traktowana jest jako działalność całego Z.

Wg własnych danych statystycznych, na dzień 31 grudnia 2010 r., Z... skupiał 16 686 członków zrzeszonych w 11 okręgach będących terenowymi (regionalnymi) jednostkami organizacyjnymi, w których łącznie, działało 897 drużyn, gromad i kręgów.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Ponadto, w myśl art. 39 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, dyrektor szkoły lub placówki, w szczególności stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Zasada zawarta w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisie art. 40 ust. 3 zd. drugie tej ustawy, zgodnie z którym w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział m.in. przedstawiciele organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Ponadto art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gwarantuje organizacjom harcerskim prawo działalności w szkole lub placówce.

Z..., jako Organizacja Harcerska jest stroną porozumienia zawartego w dniu 23 marca 2011 r. z Ministrem Edukacji Narodowej, w którym został uznany za ważnego partnera szkół i placówek oświatowych w wychowaniu dzieci i młodzieży, wzbogacającego proces wychowawczy polskiej szkoły. Na zasadzie równorzędności stron, Z... w tymże porozumieniu uznał szkoły i placówki oświatowe za ważnego partnera w wypełnianiu statutowych zadań Organizacji Harcerskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi w zakresie wychowania i kształcenia świadczone przez Z... mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jako usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi w zakresie wychowania i kształcenia świadczone przez Z... korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jako usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług. Za powyższym stanowiskiem przemawiają następujące argumenty:

1.

Z... jest organizacją harcerską, której statutowym celem jest działalność wychowawcza, o której mowa w art. 2a ust. 1, art. 39 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 3 oraz art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, co prowadzi do wniosku, że jest jednostką organizacyjną objętą systemem oświaty;

2.

sytuację prawną Z... w zakresie działalności wychowawczej regulują wprost przepisy ww. ustawy o systemie oświaty, jak również wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.);

3.

Z..., jako organizacja harcerska, w porozumieniu zawartym w dniu 23 marca 2011 r., został uznany przez Ministra Edukacji Narodowej za ważnego partnera szkół i placówek oświatowych w wychowaniu dzieci i młodzieży, a współpraca szkół i placówek oświatowych z organizacjami harcerskimi (w tym z Z...) stanowi istotne uzupełnienie ich działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Wnioskodawca wskazuje, że w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca posłużył się określeniem: "jednostki objęte systemem oświaty", a ponadto odwołał się nie tylko do ustawy o systemie oświaty, ale szerzej do "przepisów o systemie oświaty". Pozwala to na przyjęcie tezy, iż zakres podmiotowy wskazanego przepisu ustawy podatkowej jest szerszy, niż mogłoby to wynikać z wyliczenia zawartego w art. 2 ustawy o systemie oświaty. Ponadto zauważyć należy, że powołana ustawa nie zawiera definicji legalnej "systemu oświaty", a w doktrynie sformułowano pogląd, iż "systemu" nie należy utożsamiać li tylko z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie oświaty, ale że chodzi tu o skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych. Tak więc przez system oświaty należy rozumieć pewną grupę instytucji prawnych, które służą opiece i wychowaniu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy w społeczeństwie (M. Pilch, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2008, teza do art. 2). W ocenie wnioskodawcy uzasadnia to twierdzenie, że organizacje harcerskie, w tym Z... są jednostkami objętymi systemem oświaty. Nie pozostawia co do tego wątpliwości wykładnia gramatyczna wyrazu objąć, który należałoby rozumieć jako tożsamy z pojęciem "zawrzeć, skupić, zmieścić, włączyć" (M. Szymczak, Słownik języka polskiego PWN, t. II, Warszawa 1996, s. 392-393). Znajduje to także potwierdzenie w wykładni celowościowej - "wspieranie systemu oświaty" jako zadanie m.in. organizacji harcerskich w tym Z... to: "finansowa i organizacyjna pomoc podmiotom publicznoprawnym w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania szkół i placówek", ale także "bezpośrednia działalność wychowawcza" prowadzona przez te organizacje (tak: M. Pilch, Op. cit., teza do art. 2a). Wnioskodawca wskazuje również na uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1197 - IV kad.), który stał się podstawą nowelizacji ustawy oświatowej dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1304), w wyniku której wprowadzone do tej ustawy ww. przepisy art. 2a, art. 39 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 3 oraz art. 56 regulujące bezpośrednio sytuację prawną Związku jako organizacji harcerskiej. Intencją ustawodawcy było bowiem podkreślenie znaczenia organizacji harcerskich jako partnera realizacji procesu wychowawczego prowadzonego przez szkołę. Wszystko to uzasadnia twierdzenie, że Z... jako organizacja harcerska jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a w konsekwencji świadczone przez Z... usługi w zakresie kształcenia i wychowania korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy podatkowej

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Artykuł 15 ust. 1 i 2 ustawy stanowią, że - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a ust. 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodany do art. 43 ust. 1 ustawy punkt 26, regulujący zwolnienia od podatku usług edukacyjnych. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a), pierwszą i podstawową koniecznością jest to, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty, dalej, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienia nie mają zastosowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zarejestrowanym, prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Z... jest organizacją ideowo-wychowawczą, mającą na celu wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego oraz upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich (§ 5 Statutu). Zgodnie z § 6 Statutu, Z... realizuje swoje cele m.in. przez: prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wśród swoich członków metodą harcerską; kształcenie członków Związku, organizowanie działań społecznych obejmujących w szczególności zadania w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym tworzenie i utrzymywanie placówek szkoleniowych i wychowawczych. Z... jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i prowadzi statutową działalność, m.in. w zakresie wychowania i kształcenia zarówno jako działalność nieodpłatną i działalność odpłatną, w rozumieniu art. 6-8 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Ponadto, w myśl art. 39 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, dyrektor szkoły lub placówki, w szczególności stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Z..., jako Organizacja Harcerska jest stroną porozumienia zawartego w dniu 23 marca 2011 r. z Ministrem Edukacji Narodowej, w którym został uznany za ważnego partnera szkół i placówek oświatowych w wychowaniu dzieci i młodzieży, wzbogacającego proces wychowawczy polskiej szkoły. Na zasadzie równorzędności stron, Z... w tymże porozumieniu uznał szkoły i placówki oświatowe za ważnego partnera w wypełnianiu statutowych zadań Organizacji Harcerskiej.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy usługi w zakresie wychowania i kształcenia świadczone przez niego mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jako usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Katalog podmiotów objętych ustawą o systemie oświaty został wymieniony w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z którym system oświaty obejmuje:

1.

przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2.

szkoły:

a.

podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b.

gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c.

ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

d.

artystyczne;

3.

placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;3b) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

4.

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

5.

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

6.

(uchylony)

7.

placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

8.

(uchylony)

9.

zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10.

biblioteki pedagogiczne;

11.

kolegia pracowników służb społecznych.

Na mocy art. 2a ust. 1 ww. ustawy, system oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Ponadto art. 56 ust. 1 stanowi, iż w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Należy wskazać, iż ustawodawca w powyższym przepisie zestawił pojęcie "system oświaty obejmuje" z zamkniętym katalogiem podmiotów, które należą do niego, jako swoisty zbiór jednostek organizacyjnych.

Zdaniem tut. organu podatkowego, fakt, iż ustawa o systemie oświaty, określa także podstawę prawną działalności organizacji harcerskich i wskazuje zakres ich działania jako wspierających system oświaty w zakresie oświaty i wychowania, nie jest podstawą do uznania, iż celem ustawodawcy było zrównanie podmiotów (jednostek objętych systemem oświaty) zajmujących się stricte nauczaniem, wychowaniem i opieką, z jednostkami, mającymi za zadanie jedynie wspieranie edukacji.

O uznaniu Związku za jednostkę objętą systemem oświaty nie świadczą także inne, wskazane przez Podatnika, akty prawa tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.), a tym bardziej porozumienie zawarte w dniu 23 marca 2011 r. z Ministrem Edukacji Narodowej, w którym Wnioskodawca został uznany za ważnego partnera szkół i placówek oświatowych w wychowaniu dzieci i młodzieży, wzbogacającego proces wychowawczy polskiej szkoły.

Podkreślić należy, że w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, ustawodawca wyraźnie odniósł rozumienie "jednostek objętych systemem oświaty" do przepisów ustawy o systemie oświaty, a ta precyzyjnie określa w art. 2 katalog tych jednostek, i nie ma podstaw by ten katalog rozszerzać o podmioty wskazane w art. 2a ust. 1 tej ustawy. Gdyby ustawodawca chciał uznać organizacje harcerskie za jednostki objęte systemem oświaty, wprost wymienił by je w katalogu zawartym w art. 2 ustawy o oświacie.

Ponadto przepis nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem "wspierania systemu oświaty", o którym mowa w art. 2a ust. 1 ustawy o oświacie. Biorąc pod uwagę leksykalne znaczenie słowa "wspierać" można jednak sądzić, że chodzi o finansową oraz organizacyjną pomoc podmiotom publicznoprawnym (tzn. państwu i organom samorządu terytorialnego) w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania szkół i placówek wymienionych wyżej, w art. 2. Formy wspierania mogą być różne i wynikają pośrednio z poszczególnych przepisów ustawy. Może zatem chodzić o prowadzenie szkół i placówek publicznych lub niepublicznych, przedstawianie własnego stanowiska organizacji społecznych w toku procesu legislacyjnego lub w debacie publicznej, a także o bezpośrednią działalność wychowawczą (np. organizacji harcerskich) w szkołach i placówkach.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż jeżeli w ustawie o VAT ustawodawca nie zdefiniował ww. pojęcia, to należy mu nadać znaczenie, jakie wynika z ustawy o systemie oświaty, jako aktu merytorycznie regulującego kwestię oświaty. Skoro zatem ustawodawca w art. 2 ustawy o systemie oświaty zestawił zamknięty katalog podmiotów, zbieżnych pod względem przyznanych im zadań, wskazując, iż stanowią one elementy "systemu", to należy uznać, iż jego wolą było wyłącznie takie rozumienie omawianego pojęcia. Zaś w jego ramach nie mieszczą się jednostki Związku zrzeszone w 11 okręgach będących terenowymi (regionalnymi) jednostkami organizacyjnymi, w których łącznie, działa 897 drużyn, gromad i kręgów.

Mając na uwadze powyższe, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, jakoby usługi w zakresie wychowania i kształcenia świadczone przez niego mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jako usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty.

Nie jest tym, samym spełniona podstawowa przesłanka warunkująca zwolnienie od podatku VAT, co powoduje, iż stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl