Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-175/07-4/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SZPZOZ w W przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 11 września 2007 r.), uzupełnionego w dniu 24 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek (uzupełniony w dniu 24 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

SZPZOZ w W realizuje wniosek, złożony w dniu 28 lutego 2007 r. o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu p.n. "Program wyrównywania różnic między regionami" polegający na zakupie sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na terenie Zakładu Rehabilitacji SZPOZ w W. Powyższy Zakład świadczy usługi sklasyfikowane wg PKWiU - 85.14.13 - usługi świadczone przez fizykoterapeutów, inne osoby zajmujące się usługami paramedycznymi (łącznie z usługami homeopatycznymi i podobnymi), mieszczące się w grupie 85.1 - usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, które są zwolnione z VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w związku z art. 86 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do odliczania podatku VAT przy wystawianiu faktur na realizację ww. zadania.

Zdaniem wnioskodawcy w świetle art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 756) z późn. zmianami, usługi w zakresie ochrony zdrowia są zwolnione z VAT, a zatem w świetle art. 86 ust. 1 tejże ustawy, ponieważ usługa jest zwolniona nie występuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT).

Nabyty w ramach realizacji przedmiotowego wniosku sprzęt wykorzystywany będzie do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych przez Zakład Rehabilitacji SZPZOZ w W. Powyższe usługi, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.14.13 - usługi świadczone przez fizykoterapeutów, inne osoby zajmujące się usługami paramedycznymi (łącznie z usługami homeopatycznymi i podobnymi), są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku VAT (usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy).

Zatem SZPZOZ w W nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z faktem, iż będzie on służył czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl