IPPP1/443-1747/11-2/AS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1747/11-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2011 r. (data wpływu 16 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia, czy czynności polegające na drukowaniu i oprawianiu książek oznaczonych numerami ISBN stanowią dostawę towarów czy świadczenie usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia, czy czynności polegające na drukowaniu i oprawianiu książek oznaczonych numerami ISBN stanowią dostawę towarów czy świadczenie usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny

Wnioskodawca w zakresie swojej działalności wykonuje druk i oprawę książek oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów numerami ISBN, a także druk czasopism specjalistycznych oznaczonych numerami ISSN.Wnioskodawca wytwarza książki z własnych materiałów i surowców, wydawcy dostarczają wyłącznie treść w formie plików komputerowych. Wnioskodawca po wyprodukowaniu przenosi na nabywcę własność tych książek, zatem przekazuje mu prawo do rozporządzania nimi jak właściciel.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z dostawą towarów czy jest to świadczenie usług.

Zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, które przewidują zmianę w art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług dla książek oznaczonych numerami ISBN i czasopism specjalistycznych stosuje się stawkę 5% w zakresie tego podatku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy od towarów i usług dostawą towarów jest przeniesienie na nabywcę prawa rozporządzania towarami jak właściciel.Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy o podatku od towarów i usług towarami są między innymi rzeczy ruchome, zatem książki mieszczą się w tej kategorii.

Zgodnie z zaistniałym stanem faktycznym uznać należy, że druk książek z własnych materiałów i surowców stanowi wytworzenie nowej rzeczy ruchomej, bez znaczenia przy tym jest fakt, iż książki te zawierają treść dostarczoną przez nabywcę. W wyniku produkcji powstają rzeczy co do których prawo własności przysługuje Wnioskodawcy. Natomiast w wyniku transakcji sprzedaży Wnioskodawca przenosi na nabywcę własność tych rzeczy, a co za tym idzie prawo rozporządzania nimi jak właściciel. Bez znaczenia jest również kwestia praw autorskich, gdyż nie są one przedmiotem obrotu w niniejszym stanie faktycznym.

Podsumowując, w związku z tym, że Wnioskodawca produkuje nowe rzeczy ruchome z własnych materiałów, a następnie przenosi ich własność i posiadanie na nabywcę umożliwiając mu rozporządzenie rzeczami jak właściciel - w niniejszym stanie faktycznym mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności zdefiniowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 ww. ustawy.

I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym, na podstawie art. 2 pkt 6 tej ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl natomiast art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Mając na uwadze regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, w celu dokonania oceny, czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towaru w rozumieniu ustawy o VAT, kluczowe jest ustalenie czy w danym przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, tj. czy w wyniku danej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą.

Proces wydrukowania książki lub czasopisma w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu - jakim jest książka lub czasopismo. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki lub czasopisma są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, co do których drukarnia - aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel - musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.

Kiedy jest mowa o "przeniesieniu prawa do rozporządzania" nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

W tym przypadku niewątpliwie drukarnia wyzbywa się własności użytych do tej produkcji materiałów, surowców i komponentów (papier, farby, itp.), które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową książek lub czasopism. Przeniesienie własności tych towarów na wydawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku - art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czyli przeniesienia również ich posiadania na wydawcę, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym, następuje w takim przypadku przeniesienie przez drukarnię na wydawcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez drukarnię z jej materiałów majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu cyt. art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w zakresie swojej działalności gospodarczej wykonuje druk i oprawę książek oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów numerami ISBN, a także druk czasopism specjalistycznych oznaczonych numerami ISSN. Wnioskodawca wytwarza książki z własnych materiałów i surowców, wydawcy dostarczają wyłącznie treść w formie plików komputerowych. Po wydrukowaniu Wnioskodawca przenosi na nabywcę własność tych książek. W odniesieniu do powyższego, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii zakwalifikowania wykonywanych czynności jako dostawy towarów czy też świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza powyższego prowadzi do wniosku, iż w wyniku wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności wytworzone zostają, z materiału własnego, nowe produkty (książki i czasopisma), a następnie przeniesione zostaje na nabywcę (wydawcę) prawo do rozporządzania tymi produktami (towarami) jak właściciel. Taki charakter czynności przesądza na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, iż Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów, tj. dostawy publikacji - książek i czasopism - posiadających numer ISBN lub ISSN, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, iż Wnioskodawca wytwarzając książki i czasopisma z własnych materiałów, a następnie przenosząc prawo do rozporządzania takimi towarami jak właściciel na wydawcę, będzie dokonywał dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Dodać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla przedmiotowej dostawy towarów książek i czasopism specjalistycznych, albowiem nie było to przedmiotem zapytania. Pytanie postawione przez Wnioskodawcę we wniosku zawężało się jedynie do określenia czy czynności druku książek z własnych materiałów należy uznać za dostawę towarów czy też za świadczenie usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl