IPPP1-443-1740/08-2/JB - Jakie jest miejsce świadczenia usług badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1740/08-2/JB Jakie jest miejsce świadczenia usług badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2008 r. (data wpływu 17 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. z siedzibą w X ("Spółka") świadczy usługi w zakresie transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Spółka świadczy usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości w Polsce na rzecz spółek komandytowo - akcyjnych, które nabywają i następnie wynajmują nieruchomości położone w różnych częściach Polski.

Akcjonariuszem spółek komandytowo - akcyjnych jest Fundusz A, którego administratorem jest Towarzystwo Funduszy AA

Doradcą Funduszu jest spółka Y z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Y jest podmiotem zarejestrowanym dla celów podatku VAT w Wielkiej Brytanii.

Spółka podpisała z Y umowę o świadczenie usług. Na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest do świadczenia następujących usług na rzecz Y:

1.

Bieżące monitorowanie oraz sporządzanie raportów dotyczących wyników finansowych osiąganych przez wskazane przez Y spółki komandytowo - akcyjne nabywające nieruchomości w Polsce i osiągające dochody z tytułu najmu nieruchomości, w tym opinii dotyczących bieżących przychodów osiąganych przez te podmioty i perspektyw ich przyszłych przychodów z prowadzonej działalności;

2.

Gromadzenie danych, dostarczanie informacji i wszelkiej niezbędnej dokumentacji, wraz z opinią dotyczącą przychodów osiągniętych przez spółki komandytowo - akcyjne (nabywające nieruchomości w Polsce i osiągające dochody z tytułu najmu nieruchomości) wskazane przez Y w danym roku obrotowym, jak również perspektyw ich przyszłych przychodów z prowadzonej działalności, w celu umożliwienia audytorom zarządcy Funduszu zatwierdzenie końca roku obrotowego w zakresie działalności poszczególnych spółek komandytowo - akcyjnych;

3.

Bieżące monitorowanie oraz sporządzanie raportów dotyczących ogólnego rynku nieruchomości w Polsce, w tym przeprowadzenie analizy rynku nieruchomości w Polsce i jego poszczególnych segmentów pod kątem potrzeb potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych, z uwzględnieniem tendencji oraz prognoz długoterminowych;

4.

Usługi doradczo - strategiczne polegające na bieżącym monitorowaniu oraz analizie ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce (w tym przygotowywanie raportów), z uwzględnieniem czynników gospodarczych mających bezpośredni wpływ na polski rynek nieruchomości a także na doradztwie w zakresie ogólnej strategii działalności poszczególnych spółek komandytowo - akcyjnych w celu maksymalizowania dochodów z ich działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka zwraca się o potwierdzenie, iż w przedmiotowym stanie faktycznym zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) miejsce świadczenia (opodatkowania) usług, które Spółka świadczy na rzecz Y na podstawie Umowy jest miejsce, gdzie nabywca usługi - Y - posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, tj. w Wielkiej Brytanii, co oznacza, iż w konsekwencji, to Y będzie zobowiązany do naliczenia oraz rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu świadczenia usług na podstawie Umowy w Wielkiej Brytanii, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Wielkiej Brytanii.

Zdaniem wnioskodawcy, usługi świadczone na podstawie Umowy na rzecz Y stanowią usługi niematerialne, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, tj. usługi (...) badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1).

Z przyjętą przez Spółkę klasyfikacją statystyczną przedmiotowych usług zgodził się Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, który w piśmie z dnia ... wydanym w odpowiedzi na wniosek Spółki, potwierdził, iż:

*

"monitorowanie oraz sporządzanie raportów dotyczących wyników finansowych osiąganych przez wskazane przez zleceniodawcę spółki inwestujące na rynku nieruchomości;

*

gromadzenie danych, dostarczanie informacji oraz opinii na temat przychodów osiągniętych przez spółki wskazane przez zleceniodawcę;

*

bieżące monitorowanie i analiza sytuacji gospodarczej oraz doradztwo w zakresie ogólnej strategii działalności spółek wskazanych przez zleceniodawcę" a więc usługi, o których mowa w pkt 1, 2 i 4 opisanego stanu faktycznego, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.14.1 "Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania", natomiast "monitorowanie oraz sporządzanie raportów dotyczących rynku nieruchomości, przeprowadzanie analizy rynku pod kątem potrzeb potencjalnych inwestorów", a więc usługi wymienione w pkt 3 opisanego stanu faktycznego, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.13.11-00.00 "Usługi badania rynku".

W świetle art. 27 ust. 1 ustawy o VAT zasadą jest, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania.

Przepis ten wskazuje zatem, iż ogólną zasadą jest, iż usługi są opodatkowane w kraju, w którym świadczący usługę ma siedzibę, w której usługa ta jest wykonywana.

Od powyższej reguły określania miejsca opodatkowania usług transgranicznych ustanowiono szereg wyjątków, określających inne niż wynikające z zasady ogólnej miejsce opodatkowania usług z uwagi na ich charakter.

Szczególny sposób określania miejsca opodatkowania przewidziano, między innymi, dla usług niematerialnych enumeratywnie wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT, w sytuacji, gdy są one świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - co ma miejsce w przedmiotowym stanie faktycznym.

Jeżeli przedmiotem świadczenia dla tych podmiotów są usługi badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1) miejscem świadczenia tych usług (tj. miejscem ich opodatkowania) jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W konsekwencji, usługi świadczone przez Spółkę na podstawie Umowy na rzecz Y mającego siedzibę i będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii, a do naliczenia podatku i jego rozliczenia zobowiązany będzie Y, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Wielkiej Brytanii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Zaznaczyć należy, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi, w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług podatnik może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do uprawnionego organu statystycznego - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Minister Finansów nie jest upoważniony do wydawania opinii w tym zakresie.

W związku z powyższym interpretacji udzielono w oparciu o wskazane we wniosku grupowanie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl