Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-168/07-3/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Strona jest właścicielką dwóch nieruchomości rolnych.

Samoistnej niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,047ha położonej w W. Działkę tą otrzymała jako darowizna od rodziców, oraz zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 2,64ha, którą otrzymała wraz z mężem jako darowiznę od rodziców. Z nieruchomości tej po śmierci męża zostały wydzielone 2 działki budowlane, które zostały sprzedane w 2003 r. Z pozostałej części wynajmowane jest 530 m2 niezabudowanego gruntu. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Świadczenie emerytalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i dochody uzyskiwane z wynajmu opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Wobec zmian zachodzących na terenie, na którym położona jest działka opisana jako pierwsza, strona zamierza ją sprzedać w najbliższym czasie w całości jako nieruchomość rolną w jednorazowej transakcji.

W dniu 11 października 2007 r. do BKIP w Płocku wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku ORD-IN. W piśmie sprecyzowano, że na przedmiotowych działkach prowadzona jest przez wnioskodawcę działalność rolnicza. Dodatkowo, strona stwierdziła, że znajdujący się w analogicznej sytuacji sąsiedzi uzyskali od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo, odpowiedź, w której uznano, że ich pogląd na temat nieobowiązywania VAT przy ewentualnej sprzedaży wydzielonej działki jest prawidłowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zbycie położonej w W nieruchomości rolnej, nie objętej aktualnie Planem zagospodarowania Przestrzennego zaś w Studium do Planu, przewidzianej pod zabudowę jednorodzinną, podlega opodatkowaniu VAT.

Zdaniem wnioskodawcy na podstawie zwolnienia przedmiotowego i z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zamierzona sprzedaż nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez pojęcie towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu zdarzenia wynika, że strona jest rolnikiem prowadzącym działalność, a zatem jest podatnikiem w świetle art. 15 ustawy. Wnioskodawca został właścicielem działki jako gruntu rolnego i uprawia tą działkę w ramach gospodarstwa rolnego. Jest więc rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy, czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącym usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Sprzedaje grunt bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością rolniczą, a nie grunt z majątku osobistego nie związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się, między innymi, dla podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika również, iż przedmiotowy grunt jest przeznaczony w studium zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Studium zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie jest ono prawem, jest jednak zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnych z wyznaczonymi kierunkami. Jako uchwała rady gminy stanowi podstawę do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka w studium zagospodarowania przestrzennego jest terenem przeznaczonym pod zabudowę.

Zatem dostawa chociażby jednej działki przeznaczonej pod zabudowę, przez osobę spełniającą kryterium podatnika, w rozumieniu art. 15 ustawy, (w tym przypadku rolnika ryczałtowego), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, gdyż zwolniona jest jedynie dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Odpowiedź urzędu skarbowego na zapytanie innego podatnika, jest odpowiedzią w indywidualnej sprawie i nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl