Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-167/07-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociągowej-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Mieszkańcy gminy podpisali z gminą umowy cywilnoprawne, z których wynika, że częściowo pokryją koszty budowy przyłączy do sieci wodociągowej na terenie gminy. Mieszkańcy podpisując umowę uczestnictwa w budowie przyłącza wyrazili chęć przyłączenia nieruchomości do sieci i zobowiązani są do dokonywania określonych w umowie wpłat a w związku z tym partycypują w kosztach budowy wodociągu dokonując powyższych wpłat na konto gminy. Gmina nie zobowiązuje się do żadnych nieodpłatnych czy też odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług, gdyż wybudowana sieć wodociągową po zakończeniu budowy przekaże na rzecz swojej jednostki organizacyjnej jaką jest Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej (jednostka budżetowa).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach budowy wodociągu należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego 7% podatek VAT.

Zdaniem wnioskodawcy nie występuje tutaj świadczenie usług opodatkowanych 7% podatkiem VAT. Mieszkańcy gminy partycypując w kosztach budowy wodociągu dokonają dobrowolnych wpłat na konto gminy. Gmina nie zobowiązuje się do żadnych nieodpłatnych czy też odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług. Wybudowana przez firmę wyłonioną w drodze przetargu sieć wodociągowa pozostanie własnością gminy. Nie występuje tutaj przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej na rzecz mieszkańców gminy. Nie wystąpi zatem odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ustawy o VAT. Nie wystąpi również odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, o którym mowa w art. 8 ponieważ gmina nie jest zobowiązana do świadczenia wzajemnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Natomiast § 8 ust. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W tym stanie prawnym stwierdzić należy, że wnoszone przez mieszkańców na rzecz Gminy opłaty nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, wnoszone przez mieszkańców dobrowolne opłaty na rzecz Gminy nie stanowią należności Gminy w związku z wykonywaniem na rzecz jej mieszkańców czynności podlegających opodatkowaniu w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz są współfinansowaniem przez mieszkańców gminy inwestycji realizowanej przez Gminę w ramach wykonywania zadań własnych.

W art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wymieniono jako zadania własne Gminy m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Dokonywane przez mieszkańców wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach ogólnych budowy wodociągu, mające na celu pomoc Gminie w zmniejszeniu kosztów inwestycji mają charakter darowizny rozumianej jako dobrowolne i bezpłatne przysporzenie na rzecz innej jednostki. Wybudowana sieć wodociągowa pozostanie własnością Gminy i po zakończeniu budowy zostanie przekazana na rzecz swojej jednostki budżetowej. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że przekazywane Gminie przez mieszkańców wpłaty pieniężne stanowiące współfinansowanie budowy wodociągu, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl