Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1616/08-5/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 27 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, i ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie zgłoszenia żądania wystawienia faktury przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług, i ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie żądania wystawienia faktury przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w ramach swojej działalności dokonuje sprzedaży materiałów budowlanych i innych towarów w sklepach swojej sieci handlowej, która rejestrowana jest w całości przy użyciu kas fiskalnych. Rejestr sprzedaży z kas fiskalnych jest podstawą do rozliczenia podatku należnego w miesięcznych deklaracjach VAT-7. Nabywcami towaru handlowego mogą być zarówno osoby nie prowadzące działalności gospodarczej (nie zarejestrowani jako podatnicy VAT) jak i inne podmioty (podatnicy VAT). Po przedstawieniu oryginału paragonu w punkcie fakturowania na żądanie nabywcy wystawiana jest faktura VAT. Spółka wystawia faktury VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli żądanie zgłoszone zostało złożone do trzech miesięcy od daty sprzedaży z paragonu fiskalnego. Po przekroczeniu trzech miesięcy od daty sprzedaży dla osób fizycznych niebędących podatnikami VAT, Spółka odmawia klientom wystawienia faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka, nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT jeżeli zgłoszenie żądania wystawienia faktury nastąpiło po upływie trzech miesięcy od daty sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących podatnikami VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Spółka nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT (art. 106 ust. 4 Ustawy VAT). Dlatego też w tym przypadku nie obowiązuje termin określony w § 13 ust. 1 Rozporządzenia. Zgodnie z art. 106 ust. 4 Ustawy VAT obowiązek wystawienia faktury powstanie dopiero w momencie zgłoszenia wniosku przez kupującego.

W obowiązujących przepisach brak jest jednak terminu w jakim kupujący będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może domagać się od sprzedawcy wystawienia faktury. Dlatego też Spółka stosuje art. 87 § 1 i 3 ustawy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Zgodnie z art. 67 par. 4 ustawy Ordynacji podatkowej podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie jego wystawienia zostało zgłoszone po upływie trzech miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Dlatego Spółka twierdzi, że nie ma obowiązku wystawienia faktury osobie fizycznej niebędącej podatnikiem VAT, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone po upływie trzech miesięcy od daty sprzedaży, która jest równoznaczna z datą sprzedaży na paragonie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek wystawienia faktury reguluje art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą stanowiąc, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Wyjątek od ww. zasady obowiązku wystawiania faktur przez podatnika, wynika z art. 106 ust. 4 ustawy. Wskazuje on, iż podatnicy, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktur.

Korzystając z delegacji ustawowej określonej w art. 106 ust. 8. ustawy Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem określił w rozdziale 4 szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania. Stosownie do § 8. pkt 1. rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14, 15 i 15a.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca całą sprzedaż ewidencjonuje, przy zastosowaniu kas rejestrujących, zaś rejestr sprzedaży z kas, jest podstawą do rozliczenia podatku należnego w miesięcznych deklaracjach VAT-7. W przypadku gdy nabywca towaru będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, po upływie trzech miesięcy od daty sprzedaży, zwróci się do Wnioskodawcy przedstawiając stosowny paragon, o wystawienie faktury VAT, Wnioskodawca odmawia jej wystawienia.

W związku z tym, że w obowiązujących przepisach dotyczących podatku VAT brak jest określenia terminu w jakim nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może domagać się od sprzedawcy wystawienia faktury VAT (w myśl art. 106 ust. 4 ustawy), należy stosować art. 87 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 87 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania (§ 3. art. 87 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 87 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Zatem w świetle ww. przepisów należy stwierdzić, iż wystawienie faktury VAT na żądanie nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, na podstawie paragonu potwierdzającego dokonanie sprzedaży jest możliwe w każdym czasie, a sprzedawca ma prawo odmówić wystawienia tego dokumentu, dopiero po upływie trzech miesięcy (art. 87 § 4 ustawy Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym wystawienie faktury po upływie trzymiesięcznego terminu jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż Spółka nie ma obowiązku wystawienia faktury osobie fizycznej niebędącej podatnikiem VAT, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone po upływie trzech miesięcy od daty sprzedaży, należało uznać - za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl