Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1589/08-2/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2008 r. (data wpływu 22 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Lokal mieszkalny został wybudowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w roku 1978. W dniu 10 listopada 1978 r. nastąpiło przyznanie i zasiedlenie przez rodziców wnioskodawcy lokalu mieszkalnego o statusie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W dniu 28 grudnia 1996 r. wnioskodawca przyjął spadek po ojcu w 1/2 części wkładu na spółdzielcze mieszkanie lokatorskie (postanowienie sądu 06.05.1997, sygn. akt I). W dniu 3 października 2003 r. wnioskodawca otrzymał spadek po mamie wraz z siostrą po 1/2 (postanowienie sądu z dnia 21 stycznia 2004 r., sygn. akt I). Siostra w dniu 2 sierpnia 2007 r. przekazała w formie darowizny na rzecz wnioskodawcy 3/8 wkładu do lokalu mieszkalnego. W dniu 12 września 2007 r. na podstawie uchwały zarządu SB wnioskodawcę przyjęto w poczet członków spółdzielni a w dniu 26 października 2007 r. podpisał umowę o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (bez wpłaty wkładu mieszkaniowego, który wnioskodawca otrzymał w spadku i darowiźnie). Obecnie wnioskodawca chciałby złożyć wniosek o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu i przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powstaje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu 12 września 2007 r. w wyniku spadku po zmarłych członkach rodziny oraz darowizny wkładu na lokal mieszkalny, który został wybudowany i po raz pierwszy zasiedlony w 1978 r....

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu przekształcenie przysługującego członkowi prawa w przypadku, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. Biorąc jednocześnie pod uwagę art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, który zwalnia z opodatkowania dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego (...) z wyjątkiem obiektów (...)" które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy" należy uznać, że zapis art. 153 ust. 2 ustawy mówiący o zasiedleniu dotyczy tych lokali, do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ustanowione po raz pierwszy przed 1 maja 2004 r. i przed tą datą i zostały zasiedlone. W analizowanym przypadku ustanowienie prawa nastąpiło wprawdzie po 1 maja 2004 r., ale w związku z tym, że było to kolejne ustanowienie tego prawa (pierwsze ustanowienie i zasiedlenie lokalu miało miejsce w 1978 r. tj. przed 1 maja 2004 r.). Do przekształcenia tego prawa ustanowionego po raz pierwszy przed 1 maja 2004 r. należy więc zastosować art. 153 ust. 2 ww. ustawy. Takie stanowisko potwierdzają: - Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2008 r. nr IBPP3/443-307/07/KO/KAN-3175/12/07/KAN-2676/03/08/KAN-2793/03/08 oraz z dnia 25.03.2008 nr IBPP3/443-175/08/AB/KAN-3105/12/07/KAN-2842/03/08. - Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 maja 2008 r. nr IP-992-443-506/08-2/BM, - Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 30.04,2008 r. nr ITPP1/443-111C/08/AJ.

W związku z powyższym wnioskodawca uważa, że przekształcenie posiadanego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności korzystać będzie z wyłączenia z opodatkowania na mocy art. 153 ust. 2 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Spółdzielcze prawa do lokalu zostały zatem zrównane (dla celów podatkowych) z prawem do rozporządzania tym lokalem jak właściciel.

W myśl postanowień art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Jednocześnie pod pojęciem pierwszego zasiedlenia, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Ze wskazanych powyżej regulacji prawnych wynika, iż przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego traktowane jest jak dostawa towarów, jednakże korzysta ze zwolnienia przedmiotowego ze względu na charakter lokalu będącego przedmiotem tej czynności.

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy ustawodawca postanowił, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do art. 153 ust. 2 cyt. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, iż wyłączeniu spod ustawy o podatku od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 tej ustawy, podlegają czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. Celem tego przepisu jest wyłączenie spod ustawy przekształcenia przysługującego członkowi spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienia w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, w odniesieniu do tych lokali, do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ustanowione po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. i zostały one zasiedlone przed tą datą.

W analizowanej sprawie ustanowienie po raz pierwszy spółdzielczego lokatorskiego prawa do omawianego lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło 1978 r., a więc przed dniem 1 maja 2004 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając wszystkie powołane wyżej unormowania należy stwierdzić, iż przekształcenie posiadanego spółdzielczego lokatorskiego prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo, a także ustanowienie na rzecz wnioskodawcy odrębnej własności tego lokalu - nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - na mocy art. 153 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl