IPPP1/443-1571/11-2/AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1571/11-2/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2011 r. (data wpływu 28 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zaliczek pobranych na poczet wykonania usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zaliczek pobranych na poczet wykonania usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej: "Spółka" lub "X"), jest jedną z największych spółek medialnych w Polsce. W ramach prowadzonej działalności, Spółka świadczy na rzecz swoich kontrahentów różnego rodzaju usługi obejmujące udostępnianie produktów reklamowych na antenach programów telewizyjnych X, np. organizacja emisji reklam, lokowanie produktów, sponsoring, telesprzedaż, sprzedaż interaktywna. Wskazane wyżej usługi są wykonywane przez dedykowany w tym celu segment sprzedaży i marketingu Spółki (dalej: "Segment S" albo "Segment") na podstawie okresowych zleceń (obejmujących najczęściej okres jednego miesiąca) zawieranych przez Spółkę z kontrahentami, rozliczanych każdorazowo na początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi były wykonywane. W powyższym zakresie Spółka wystawia faktury VAT za usługi wykonane na podstawie zleceń, rozpoznaje na ich podstawie obrót oraz podatek od towarów i usług (dalej: VAT). Spółka otrzymuje również zaliczki na poczet wykonanych usług i dokumentuje je za pomocą faktur zaliczkowych. W praktyce zdarzają się także sytuacje, że kwota zaliczki jest równa całości wynagrodzenia należnego Spółce za wykonanie usługi.

Obecnie Spółka rozważa zmianę struktury organizacyjnej. W ramach rozważanej reorganizacji, segment, spełniający definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej: "Ustawa o VAT"), zostanie wniesiony przez X w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka Y") w zamian za jej udziały. Przedmiotem wkładu będzie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) umożliwiający prowadzenie / kontynuowanie działalności segmentu sprzedaży i marketingu w ramach Spółki Y.

Na mocy umowy przenoszącej na Spółkę aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze skutkiem na określoną godzinę w dniu, w którym będzie dokonana transakcja (dalej: "data aportu"), do Spółki Y zostaną wniesione w szczególności prawa i obowiązki (wierzytelności / długi oraz należności / zobowiązania) wynikające z umów zawartych w związku z działalnością (funkcjami) segmentu sprzedaży i marketingu, w tym prawa i obowiązki wynikające ze zleceń na wykonanie usług (w wyniku aportu dojdzie do przeniesienia zleceń na Spółkę Y, natomiast ich treść nie ulegnie zmianie). Przedmiotowa transakcja aportu będzie obejmowała również zlecenia na usługi, które zostaną częściowo lub w całości przedpłacone przez kontrahentów na rzecz Spółki, a Spółka wystawi faktury VAT dokumentujące otrzymane przedpłaty, ale realizacja zleceń nastąpi w całości przez Spółkę Y, która - w przypadku przedpłat częściowych - wystawi faktury VAT ostateczne po wykonaniu usług.

W konsekwencji może wystąpić sytuacja, w której Spółka podpisze umowę na wykonanie usługi i otrzyma zaliczkę w wysokości całości lub części należnego jej z tego tytułu wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone fakturą, natomiast wykonanie usługi nastąpi po dacie aportu i zostanie zrealizowane w całości przez Spółkę Y.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przeniesienia praw i obowiązków z zawartych przez Spółkę umów na świadczenie usług na Spółkę Y, w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy usługi te zostaną wykonane w całości przez Spółkę Y, pobrane przez Spółkę zaliczki na poczet wykonania usług podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy

Spółka stoi na stanowisku, że w analizowanej sytuacji zaliczki pobrane przez nią na poczet wykonania usług będą opodatkowane podatkiem VAT, bez względu na fakt, iż usługi zostaną wykonane w całości przez Spółkę Y.

Zasady regulujące moment powstania obowiązku podatkowego są zawarte w art. 19 ustawy o VAT, w którym w ust. 1 stwierdza się, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 10 i art. 21 ust. 1.

Natomiast ust. 11 cytowanego artykułu stanowi, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zgodnie z dyspozycją art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 3 przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wykonywanej usługi (lub dostawy towarów) podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT (tzw. faktura zaliczkowa).

Regulacje dotyczące wystawiania faktur są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) (dalej jako: "Rozporządzenie").

Paragraf 10 ust. 1 tego Rozporządzenia przewiduje, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy.

Zgodnie z ust. 3, fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9 (§ 10 ust. 6 Rozporządzenia).

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że pobranie zaliczki, przedpłaty przed wykonaniem usługi lub w trakcie jej wykonywania powoduje powstanie obowiązku podatkowego, a obrót taki należy udokumentować fakturą VAT.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie podpisywać umowy na świadczenie usług i pobierać z tego tytułu zaliczki. Tym samym na dzień zawarcia każdej umowy Spółka zostanie zobowiązana do wyświadczenia przedmiotowej usługi, która stanowić dla niej będzie czynność opodatkowaną podatkiem VAT. W momencie otrzymania zaliczki po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy, a zastosowanie znajdą przepisy dotyczące dokumentowania zaliczek zawarte w ustawie o VAT i Rozporządzeniu. Spółka będzie więc zobowiązana do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki w ciągu 7 dni od otrzymania należności.

Następnie w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających m.in. z zawartych umów na świadczenie usług na Spółkę Y. Umowa zawarta przez Spółkę zostanie wykonana ostatecznie przez Spółkę Y. W przypadku, gdy kwota zaliczki otrzymanej przez Spółkę będzie obejmować całą cenę brutto usługi, Spółka Y nie będzie miała obowiązku wystawiania faktury dokumentującej wykonanie usługi (zgodnie z § 10 ust. 6 Rozporządzenia). Usługa zostanie zrealizowana bowiem przez Spółkę Y.

Natomiast w przypadku, gdy kwota zaliczki będzie obejmować jedynie część kwoty brutto, wówczas wynagrodzenie pozostałe do zapłaty będzie należne Spółce Y po wykonaniu usługi. Fakturę dokumentującą wykonanie usługi, z uwzględnieniem zaliczki pobranej przez Spółkę powinna wystawić w takim przypadku Spółka Y.

W świetle powyższego Spółka stoi na stanowisku, że jako podmiot zawierający umowy i zobowiązany do ich realizacji oraz otrzymujący zaliczki, to na niej będzie spoczywał obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek. Tym samym pobrane zaliczki na poczet wykonania usług będą opodatkowane podatkiem VAT. Czynność wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie miała w tym przypadku wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. W szczególności, Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia faktur korygujących w związku z przejściem umów na wykonanie usługi przez inny podmiot, tj. Spółkę Y.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada dotycząca powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług sformułowana została w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do ust. 4 powołanego artykułu, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi (art. 19 ust. 5 ww. ustawy).

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższe przepisy formułują zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast jeżeli dostawa towarów lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone wystawioną fakturą obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, ale nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od tych ogólnych zasad ustawodawca określił szereg wyjątków ustalających w sposób odmienny moment powstania obowiązku podatkowego, uzależniony np. od rodzaju transakcji, otrzymania zapłaty itp.

W art. 19 ust. 11 cyt ustawy postanowiono, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W przedmiotowej sprawie należy mieć na względzie treść przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3 cyt. ustawy).

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, szczegółowe zasady dotyczące faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Na mocy § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Jak stanowi § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę) (§ 10 ust. 3).

Stosownie do § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

3.

datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 3 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot otrzymanych wcześniej części należności brutto;

4.

stawkę podatku;

5.

kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

ZB * SP

k.

p. = ---

100 + SP

gdzie:

k.

p. - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,

SP - oznacza stawkę podatku;

6.

dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;

7.

datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1-3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9 (§ 10 ust. 6).

W myśl § 10 ust. 7 cyt. rozporządzenia, przepisy § 5 ust. 6 i 7 oraz § 7 stosuje się odpowiednio do faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że pobranie zaliczki, przedpłaty przed wykonaniem usługi lub w trakcie jej wykonywania stanowi obrót, który należy udokumentować fakturą VAT. Zwrócić należy uwagę, iż przepisy ustawy o VAT nie posługują się pojęciami "faktura zwykła" czy też "faktura zaliczkowa". Zarówno bowiem faktura wystawiona na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, jak również faktura wystawiona zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy i § 10 ust. 1 rozporządzenia, jest fakturą VAT.

Z przedstawionego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich kontrahentów różnego rodzaju usługi obejmujące udostępnianie produktów reklamowych na antenach programów telewizyjnych, np. organizacja emisji reklam, lokowanie produktów, sponsoring, telesprzedaż, sprzedaż interaktywna. Usługi te wykonywane są przez dedykowany w tym celu segment sprzedaży i marketingu Spółki na podstawie okresowych zleceń zawieranych przez Spółkę z kontrahentami. W powyższym zakresie Spółka wystawia faktury VAT za usługi wykonane na podstawie zleceń, rozpoznaje na ich podstawie obrót oraz podatek od towarów i usług. Spółka otrzymuje również zaliczki na poczet wykonanych usług i dokumentuje je za pomocą faktur zaliczkowych. W praktyce zdarzają się także sytuacje, że kwota zaliczki jest równa całości wynagrodzenia należnego Spółce za wykonanie usługi. Obecnie Spółka rozważa zmianę struktury organizacyjnej. W ramach rozważanej reorganizacji, segment, spełniający definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zostanie wniesiony w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Y) w zamian za jej udziały. Do Spółki Y zostaną wniesione w szczególności prawa i obowiązki (wierzytelności / długi oraz należności / zobowiązania) wynikające z umów zawartych w związku z działalnością (funkcjami) segmentu sprzedaży i marketingu, w tym prawa i obowiązki wynikające ze zleceń na wykonanie usług (w wyniku aportu dojdzie do przeniesienia zleceń na Spółkę Y, natomiast ich treść nie ulegnie zmianie). Transakcja aportu będzie obejmowała również zlecenia na usługi, które zostaną częściowo lub w całości przedpłacone przez kontrahentów na rzecz Spółki, a Spółka wystawi faktury VAT dokumentujące otrzymane przedpłaty, ale realizacja zleceń nastąpi w całości przez Spółkę Y, która - w przypadku przedpłat częściowych - wystawi faktury VAT ostateczne po wykonaniu usług. W konsekwencji może wystąpić sytuacja, w której Wnioskodawca podpisze umowę na wykonanie usługi i otrzyma zaliczkę w wysokości całości lub części należnego jej z tego tytułu wynagrodzenia, co zostanie potwierdzone fakturą, natomiast wykonanie usługi nastąpi po dacie aportu i zostanie zrealizowane w całości przez Spółkę Y.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do opodatkowania podatkiem VAT pobranych przez Spółkę zaliczek na poczet wykonania usług, w sytuacji gdy usługi te zostaną wykonane przez Spółkę Y.

Odnosząc przedstawioną przez Wnioskodawcę sytuację do powołanych przepisów mających zastosowanie w sprawie zauważyć należy, iż w sytuacji, gdy Spółka - przed dokonaniem aportu segmentu sprzedaży i marketingu - otrzymała zaliczki na poczet wykonania usług i udokumentowała je za pomocą faktur zaliczkowych, to obowiązek podatkowy powstał zgodnie z cyt. art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania tej należności. Przy czym w momencie otrzymania zaliczek, obejmujących część kwoty brutto lub całą cenę brutto, to Wnioskodawca jest stroną umowy zobowiązaną do wykonania usługi. Zatem to na Spółce będzie spoczywał obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek. Czynność wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie miała w tym przypadku wpływu na powstanie obowiązku podatkowego, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia faktur korygujących w związku z przejściem umów na wykonanie usługi przez inny podmiot, tj. na Spółkę Y.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Końcowo informuje się, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zaliczek pobranych przez Wnioskodawcę na poczet wykonania usług i nie rozstrzyga w kwestii opodatkowania czynności wykonywanych przez Spółkę Y po dokonaniu aportu segmentu sprzedaży i marketingu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl