Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1568/11-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2011 r. (data wpływu 28 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: ",Spółka" lub "H") otrzyma tytułem wkładu niepieniężnego zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), stanowiący łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej: "ustawa o VAT").

Decyzja Spółki o przyjęciu przedmiotowego wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma na celu kontynuowanie przez Spółkę części działalności poprzedniego właściciela (dalej: "Zbywca"), wchodzącego w skład jednej z największych grup medialnych w Polsce. Należy bowiem wskazać, iż na mocy umowy przenoszącej na Spółkę aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze skutkiem na określoną godzinę w dniu, w którym będzie dokonana transakcja (dalej: data aportu albo moment aportu), Spółka otrzyma w szczególności prawa i obowiązki (wierzytelności/długi oraz należności/zobowiązania) wynikające z umów zawartych przed datą aportu przez Zbywcę w związku z działalnością (funkcjami) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W szczególności, na Spółkę przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające ze zleceń (umów) na wykonanie usług udostępniania produktów reklamowych na antenach programów telewizyjnych Zbywcy, np. organizacja emisji reklam, lokowanie produktów, sponsoring, telesprzedaż, sprzedaż interaktywna (dalej: "Usługi"). W wyniku aportu dojdzie zatem do przeniesienia na H zleceń z tytułu Usług, które zostaną zrealizowane już przez Spółkę po dacie aportu, przy czym treść zleceń nie ulegnie zmianie.

W związku z zawartymi zleceniami (umowami) na wykonanie Usług, Zbywca może pobrać zaliczki stanowiące część lub całość należnego wynagrodzenia. W praktyce może dojść do sytuacji, w której zaliczka na poczet wykonania Usług zostanie pobrana przez Zbywcę, podczas gdy Usługi wynikające z umowy (przeniesionej na Spółkę na mocy umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zostaną wykonane przez Spółkę.

W związku z powyższym, Spółka ma pytania dotyczące zasad rozliczania VAT takich umów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w przypadku przeniesienia na Spółkę praw i obowiązków z zawartych przez Zbywcę zleceń (umów) na świadczenie Usług, w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy usługi te zostaną wykonane przez Spółkę, lecz Zbywca pobrał zaliczkę stanowiącą całość wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, na Spółce ciąży obowiązek podatkowy w związku z wykonaną usługą.

2.

Czy w przypadku przeniesienia na Spółkę praw i obowiązków z zawartych przez Zbywcę zleceń (umów) na świadczenie Usług w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy Usługi te zostaną wykonane przez Spółkę, lecz Zbywca pobrał zaliczkę na poczet części wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, na Spółce ciąży obowiązek podatkowy w związku z wykonaną usługą jedynie w zakresie wynagrodzenia należnego Spółce.

3.

W przypadku, gdy Zbywca pobrał zaliczkę na poczet Usług, które zostaną zrealizowane przez Spółkę w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z umów na świadczenie Usług, a zaliczka ta stanowi całe wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia Usługi, wówczas na H nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych usług. Podatek z tytułu tej Usługi zostanie rozliczony w całości przez Zbywcę.

4.

W przypadku, gdy Zbywca pobrał zaliczkę na poczet Usług, które zostaną zrealizowane przez Spółkę w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z umów na świadczenie usług, a zaliczka ta stanowi jedynie część wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia danej usługi, wówczas na H będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych usług, a podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy kwotą należną (wynagrodzeniem) wynikającym z zawartej umowy, a pobraną przez Zbywcę zaliczką (pomniejszoną o podatek).

UZASADNIENIE

1.

W przypadku, gdy Zbywca pobrał zaliczkę na poczet Usług, które zostaną zrealizowane przez Spółkę w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z umów na świadczenie Usług, a zaliczka ta stanowi całe wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia Usługi, wówczas na H nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych usług. Podatek z tytułu tej Usługi zostanie rozliczony w całości przez Zbywcę.

2.

W przypadku, gdy Zbywca pobrał zaliczkę na poczet Usług, które zostaną zrealizowane przez Spółkę w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z umów na świadczenie usług, a zaliczka ta stanowi jedynie część wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia danej usługi, wówczas na H będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych usług, a podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy kwotą należną (wynagrodzeniem) wynikającym z zawartej umowy, a pobraną przez Zbywcę zaliczką (pomniejszoną o podatek).

Zasady regulujące moment powstania obowiązku podatkowego są zawarte w art. 19 Ustawy o VAT, w którym w ust. 1 stwierdza się, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 10 i art. 21 ust. 1.

Natomiast ust. 11 cytowanego artykułu stanowi, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zgodnie z dyspozycją art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 3 przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wykonywanej usługi (lub dostawy towarów) podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT (tzw. faktura zaliczkowa).

Regulacje dotyczące wystawiania faktur są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) (dalej jako: "Rozporządzenie").

Paragraf 10 ust. 1 tego Rozporządzenia przewiduje, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Zgodnie z ust. 3, fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9 (§ 10 ust. 6 Rozporządzenia).

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że pobranie zaliczki, przedpłaty przed wykonaniem usługi lub w trakcie jej wykonywania powoduje powstanie obowiązku podatkowego, a obrót taki należy udokumentować fakturą VAT.

Z drugiej strony należy wskazać, że stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem, zgodnie z tym przepisem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Jak wskazano m.in. w wyroku TSUE w sprawie 230/87 Naturally Yours Cosmetics, wynagrodzenie musi dać wyrazić się w formie pieniężnej oraz jest wartością subiektywną, ponieważ podstawę opodatkowania stanowi wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane (należne), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów. Pogląd ten powtórzony został następnie w orzeczeniu w sprawie C-317/94 Elida Gibbs Ltd.

W analizowanej sytuacji Zbywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podpisywać zlecenia (umowy) na świadczenie usług i pobierać z tego tytułu zaliczki. Tym samym na dzień zawarcia każdej umowy Zbywca będzie zobowiązany do wyświadczenia przedmiotowej Usługi, która stanowić dla niego będzie czynność opodatkowaną podatkiem VAT. W momencie otrzymania zaliczki po stronie Zbywcy w świetle art. 19 ust. 11 powstanie obowiązek podatkowy, a zastosowanie znajdą przepisy dotyczące dokumentowania zaliczek zawarte w Ustawie o VAT i Rozporządzeniu. Zbywca będzie więc zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki w ciągu 7 dni od otrzymania należności. Jednocześnie należy wskazać, iż obowiązek podatkowy w stosunku do zaliczki otrzymanej przez Zbywcę powstanie niezależnie od jej wysokości, tj. zarówno w sytuacji, gdy zaliczka opiewać będzie na część wynagrodzenia należnego z tytułu zawartej umowy (zlecenia), jak i na całość wynagrodzenia za wykonanie danej usługi.

W opinii Spółki, przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych zleceń (umów) na świadczenie Usług w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do H pozostanie bez wpływu na opodatkowanie pobranych przez Zbywcę zaliczek, również w przypadku, gdy usługi wynikające z tych umów zostaną zrealizowane przez Spółkę. W szczególności, Zbywca nie będzie zobowiązany do wystawienia faktur korygujących w związku z przejściem umów na wykonanie usługi przez inny podmiot, tj. H. W momencie otrzymania tych zaliczek otrzymane kwoty stanowiły bowiem obrót (kwotę należną) z tytułu usług, do których wykonania zobowiązywał się Zbywca.

W przypadku, gdy Zbywca pobrał zaliczkę na poczet Usług, które zostaną zrealizowane przez Spółkę w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z umów na świadczenie Usług, a zaliczka ta stanowi całe wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usługi, wówczas na H nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych usług. Podatek z tytułu pobranego w formie zaliczki wynagrodzenia został już bowiem rozliczony przez Zbywcę. Fakt, iż Spółka realizować będzie usługi, do których wykonania zobowiązał się Zbywca, wynikać będzie z faktu przejęcia praw i obowiązków z umów na świadczenie usług w drodze umowy dotyczącej przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na H.

Mając na uwadze fakt, iż nabywcy Usług nie będą w tej sytuacji zobowiązani do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz H (zostało ono wpłacone Zbywcy przed datą aportu), wykonanie Usługi przez Spółkę nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego. Skoro otrzymanie całości wynagrodzenia w formie zaliczki przez Zbywcę powodowało powstanie obowiązku podatkowego, to opodatkowanie tych czynności po stronie Spółki prowadziłoby do podwójnego opodatkowania danej Usługi, co byłoby niedopuszczalne w podatku VAT.

Z kolei w sytuacji, gdy Zbywca pobrał zaliczkę na poczet Usług, które zostaną zrealizowane przez Spółkę w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z umów na świadczenie usług, a zaliczka ta stanowi jedynie część wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia danej usługi, wówczas na H będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu wykonanych usług, a podstawą opodatkowania będzie obrót stanowiący kwotę należną na rzecz Spółki. Stanowisko takie uzasadnione jest m.in. treścią art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, w świetle którego podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu danej czynności (pomniejszona o podatek). Skoro nabywca Usługi zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Spółki jedynie różnicy pomiędzy wartością wynagrodzenia wskazaną w umowie a uiszczoną wcześniej zaliczką, jedynie ta różnica może stanowić, z perspektywy Spółki, podstawę opodatkowania VAT.

Z uwagi na treść § 10 ust. 5 Rozporządzenia, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury potwierdzającej wykonanie usługi. Wartość usług wskazana na tej fakturze powinna zostać pomniejszona o wartość otrzymanych wcześniej przez Zbywcę zaliczek, a kwota podatku powinna zostać pomniejszona o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie zaliczek przez Zbywcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada dotycząca powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług sformułowana została w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do ust. 4 powołanego artykułu, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi (art. 19 ust. 5 ww. ustawy).

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższe przepisy formułują zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast jeżeli dostawa towarów lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone wystawioną fakturą obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, ale nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od tych ogólnych zasad ustawodawca określił szereg wyjątków ustalających w sposób odmienny moment powstania obowiązku podatkowego, uzależniony np. od rodzaju transakcji, otrzymania zapłaty itp.

W art. 19 ust. 11 cyt ustawy postanowiono, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W przedmiotowej sprawie należy mieć na względzie treść przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3 cyt. ustawy).

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, szczegółowe zasady dotyczące faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Na mocy § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Jak stanowi § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę) (§ 10 ust. 3).

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9 (§ 10 ust. 6).

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Stosownie do ust. 2 ww. artykułu w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Spółka otrzyma tytułem wkładu niepieniężnego zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Na mocy umowy przenoszącej na Spółkę aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka otrzyma w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przed datą aportu przez Zbywcę w związku z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W szczególności, na Spółkę przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające ze zleceń (umów) na wykonanie usług udostępniania produktów reklamowych na antenach programów telewizyjnych, np. organizacja emisji reklam, lokowanie produktów, sponsoring, telesprzedaż, sprzedaż interaktywna. W wyniku aportu dojdzie zatem do przeniesienia na Spółkę zleceń z tytułu usług, które zostaną zrealizowane już przez Spółkę po dacie aportu. W związku z zawartymi zleceniami (umowami) na wykonanie usług, Zbywca może pobrać zaliczki stanowiące część lub całość należnego wynagrodzenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia obowiązku podatkowego w przypadku zaliczek, pobranych przez Zbywcę, w przypadku gdy usługi wynikające z umowy (przeniesionej na Spółkę na mocy umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zostaną wykonane przez Spółkę. Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że pobrane zaliczki, przedpłaty przed wykonaniem usługi lub w trakcie jej wykonywania stanowią obrót, z tytułu którego obowiązek podatkowy należy wykazać z chwilą otrzymania zaliczki, bądź przedpłaty.

Zatem w przypadku, gdy Zbywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa pobrał zaliczkę na świadczenie usługi, stanowiącą całość wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, natomiast usługa będzie wykonana przez Nabywcę, tj. Wnioskodawcę, obowiązek podatkowy będzie ciążył zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy na Zbywcy. Czynność wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie miała w tym przypadku wpływu na powstanie obowiązku podatkowego, a Zbywca nie będzie zobowiązany do wystawienia faktur korygujących w związku z przejściem umów na wykonanie usługi przez inny podmiot.

W przypadku, gdy Zbywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa pobrał zaliczkę na świadczenie usługi, stanowiącą część wynagrodzenia na podstawie umowy, natomiast usługa będzie wykonana przez Nabywcę, tj. Wnioskodawcę, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usługi. Podstawą opodatkowania wówczas będzie kwota należna Wnioskodawcy z tytułu wykonania usługi, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością wynagrodzenia wskazaną w umowie a uiszczoną wcześniej zaliczką. Spółka obowiązana będzie wystawić fakturę VAT potwierdzającą wykonanie usługi zgodnie § 10 ust. 5 cyt. rozporządzenia, pomniejszając wartość usług o wartość zapłaconych wcześniej zaliczek, a kwotę podatku o sumę podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie zaliczek przez Zbywcę.

Reasumując w przypadku przeniesienia na Spółkę praw i obowiązków z zawartych przez Zbywcę zleceń (umów) na świadczenie usług w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy usługi te zostaną wykonane przez Spółkę, lecz Zbywca pobrał zaliczkę stanowiącą całość wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu wykonania przedmiotowej usługi.

Natomiast w przypadku przeniesienia na Spółkę praw i obowiązków z zawartych przez Zbywcę zleceń (umów) na świadczenie usług w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy usługi te zostaną wykonane przez Spółkę, lecz Zbywca pobrał zaliczkę na poczet części wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, na Spółce ciąży obowiązek podatkowy w związku z wykonaną usługą jedynie w zakresie wynagrodzenia należnego Spółce.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Końcowo informuje się, iż niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy. W związku z tym skutki określone w art. 14k-14 m Ordynacji podatkowej mogą dotyczyć tylko Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl