Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1548/08-2/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zawiera umowy z dostawcami na dostarczanie przez nich zamówionych towarów do dalszej odsprzedaży. Umowa zawiera zapis, że w przypadku osiągnięcia określonego obrotu (zakupu towaru na określoną kwotę), Spółka nabędzie prawo do premii pieniężnej (bonusu). Premia ta może być wypłacana, w zależności od umowy, za różne okresy czasowe. Z umowy nie wynika, że oprócz zakupów towarów Spółka wykonuje na rzecz sprzedawcy inne czynności, co jest zgodne ze stanem faktycznym.

Wnioskodawca przytoczył różne decyzje i interpretacje urzędów w tej sprawie, które nie są w tej sprawie jednoznaczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4080/06. Uznał on, że:: " (..) opodatkowanie (...) usługi świadczonej przez nabywcę towaru (...) będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towaru), drugi jako zakupu tego samego towaru, ale jako kolejnego zakupu o określonej łącznej wartości (świadczenia usługi) ale w ramach tej samej transakcji.

Ponadto Sąd zauważa, że usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 6 ust. 1 VI Dyrektywy VAT, to transakcja gospodarcza. Oznacza to, zdaniem Sądu, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. Niezrealizowanie przez nabywcę określonego pułapu obrotów nie jest obwarowane żadną sankcją, czy jakąkolwiek odpowiedzialnością. (...)". Powołując się na powyższe sąd uznał, że premie wypłacane po osiągnięciu określonego poziomu obrotów nie są wynagrodzeniem za świadczenie usług. Takie same stanowisko było wyrażone w wyrokach z 6 lutego 2008 r. (III SA/Wa 1967/07), i kolejny raz 29 maja 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 659/08.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 94/06: "Osiągnięcie przez nabywcę towarów określonej umownie wielkości obrotów (zakupów) z danym sprzedawcą nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem wypłacana temu nabywcy premia (Bonus) za uzyskanie tego pułapu obrotów nie stanowi odpłatności (wynagrodzenia za świadczenie usług)."

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał decyzję z 17 września 2007 r. (nr 1401/PH-l/4407/14-46/07/KO, w której uchylił postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, która nakazuje opodatkowywać premie pieniężne VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienił z urzędu postanowienia naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego, wydając decyzje z: 12 marca 2008 r. (nr IS. II/2-443/219/07), 20 lutego 2008 r. (nr IS. II/2-443/216/07) i 6 lutego 2008 r. (nr IS. II/2-443/215/07). Uznał, że otrzymanie premii pieniężnych nie stanowi wynagrodzenia za usługę, wobec czego nie powstaje w takim przypadku obowiązek w VAT.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów, od początku 2008 r. wydał już kilka interpretacji (nr IPPP1/443-136/08-2/AP, IPPP1/443-193/08-2/AP, IP-PP2-443-170/08-4/PW,), wszystkie z 29 lutego 2008 r., w których stwierdził, że kontrahent dokonując zakupów świadczy usługę na rzecz dostawcy wypłacającego mu premię pieniężną. W konsekwencji wyraził pogląd, że premia pieniężna podlega opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym takie premie wypłacane przez sprzedawcę podlegają pod ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.).

2.

Czy dokumentem potwierdzającym otrzymanie takiej premii powinna być faktura VAT, czy nota obciążeniowa.

Zdaniem wnioskodawcy otrzymanie premii, czy nabycie prawa do premii nie podlega pod ww. ustawę. Nie można jednej transakcji opodatkować dwukrotnie, raz jako nabycia towarów i drugi jako świadczenia usług - gdyż żadne usługi na rzecz sprzedawcy nie były świadczone. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że kupując towar za kwotę, która uprawnia go do otrzymania premii od dostawcy, nie wykonuje żadnych innych dodatkowych czynności, w porównaniu z sytuacją kiedy zakupy nie uprawniają go do otrzymania premii. W jednym i w drugim przypadku dokonuje dokładnie takie same czynności (zamawia towar na pokrycie potrzeb swoich odbiorców), a to rynek czy koniunktura decyduje (a nie dodatkowe działania), czy limit jego zamówień da mu prawo do bonusu, czy nie.

Zdaniem Spółki premia nie podlega pod ustawę o VAT, w związku z tym powinna być udokumentowana notą obciążeniową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też wykonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, w takich przypadkach należy uznać, iż wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że otrzymana premia jest wynagrodzeniem z tytułu osiągniętego obrotu, związanego ze sprzedażą w określonym czasie towarów zakupionych uprzednio u kontrahenta.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego otrzymana przez Spółkę premia związana jest z określonym jej zachowaniem, tj. dokonaniem sprzedaży towarów o określonej wartości, w określonym czasie.

W tym przypadku wskazać należy, że działanie Wnioskodawcy, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej premii. Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania nabywcy (Spółki), co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Takie działanie należy odpowiednio udokumentować, zgodnie z art. 106 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Podsumowując należy stwierdzić, że premia pieniężna, która nie odnosi się do konkretnej dostawy, lecz stanowi świadczenie odrębne, które jest przyznawane za spełnienie określonych warunków traktowana jest jak wynagrodzenie za usługę i powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych - ma tu zastosowanie art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje po stronie podmiotu otrzymującego premię, który powinien udokumentować ten fakt fakturą VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl