Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1525/08-3/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zobowiązania do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT, w związku ze zmianą przeznaczenia otrzymanego aportu, które miałyby być wykorzystywane do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zobowiązania do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT, w związku ze zmianą przeznaczenia otrzymanego aportu, który miałby być wykorzystywany do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przyszłości kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie pokryte w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa wniesionego przez inną spółkę (Przedsiębiorstwo", "Spółka").

Wnoszone Przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego (k.c.). W szczególności, w skład wnoszonego Przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie przenaszalne składniki majątkowe takie jak:

1.

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (w tym grunty/ prawo użytkowania wieczystego oraz budynki wraz z wyposażeniem),

2.

inne rzeczowe składniki majątkowe (w tym produkcja w toku oraz środki trwałe w budowie);

3.

prawa oraz zobowiązania wynikające z umów (w tym handlowe i kredytowe);

4.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5.

inne składniki przedsiębiorstw w rozumieniu art. 55' k.c. należące do spółek wnoszących aport oraz zobowiązania.

Nominalna wartość udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za Przedsiębiorstwo będzie równa lub wyższa od wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład wnoszonego Przedsiębiorstwa (wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 UPodPraw będzie dodatnia).

Po wniesieniu Przedsiębiorstwa aportem do Spółki, Spółka zamierza kontynuować prowadzoną dotychczas przez Spółkę wnoszącą aport działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia Przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT w przypadku, gdyby Spółka po otrzymaniu aportu zaczęła wykorzystywać środki trwałe otrzymane aportem do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Zdaniem wnioskodawcy:

* przepisy ust. 1-5 (tj. dotyczące dokonywania korekt w przypadku wykonywania czynności zwolnionych stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi (art. 91 ust. 7 Ustawy o VAT);

* korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania (art. 91 ust. 8 Ustawy o VAT);

* "zgodnie z Ustawą o VAT, "w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (...) korekta (...)jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa (...)" (art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT).

Spółka stoi na stanowisku, że będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT w przypadku, gdyby Spółka po otrzymaniu aportu zaczęła wykorzystywać środki trwałe otrzymane aportem do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT. W szczególności, zdaniem Spółki:

* skoro w świetle art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT przyjmujący aport jest beneficjentem praw i obowiązków zbywcy w zakresie korekty podatku VAT odliczonego jeżeli w wyniku aportu uległo zmianie przeznaczenie otrzymanych przez Spółkę środków trwałych - w szczególności, przedmioty aportu nie będą nadal użytkowane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych; oraz

* jeżeli zamiar Spółki dotyczący wykorzystywania środków trwałych otrzymanych aportem do wykonywania czynności opodatkowanych uległby zmianie i Spółka rozpoczęłaby ich wykorzystywanie do celów wykonywania czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT, to Spółka będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku VAT naliczonego.

Wobec powyższego, Spółka uważa, iż będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby Spółka po otrzymaniu aportu zaczęła wykorzystywać środki trwałe otrzymane aportem do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Prawidłowość zajętego przez Spółkę stanowiska odnośnie pytania potwierdzają interpretacje indywidualne wydane w ostatnim czasie przez organy skarbowe:

1.

interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2008 r. (IPPP1 -443-737/08-4/IZ)

2.

interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2008 r. (IPPP1-443-731/08-4/JB)

3.

interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 maja 2008 r. (IPPP1 -443-733/08-4/MP)

4.

interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2008 r. (IPPP1-443-736/08-4/RK)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl