Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1518/11-2/IGo
Odliczenie podatku VAT z tytułu świadczenia usług zarządzania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2011 r. (data wpływu 17 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług zarządzania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług zarządzania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z realizowanym w ramach Grupy Kapitałowej P... programem poprawy efektywności zarządzania, P. S.A. (dalej; "Spółka" lub "P.") zmieniła formę współpracy z niektórymi dotychczasowymi pracownikami i zawarła z nimi umowy cywilne - o świadczenie usług zarządzania. Umowy zawarto na czas nieokreślony z możliwością ich rozwiązania za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zgodnie z zapisami umów, świadczone przez zleceniobiorców usługi polegają na kierowaniu/zarządzaniu, przez daną osobę (zleceniobiorcę) jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pewien wycinek działalności Spółki (Departament lub Biuro), a w szczególności;

1.

Tworzenie planów finansowych i budżetów kierowanej jednostki organizacyjnej zgodnie z przyjętą procedurą planowania finansowego i budżetowania w P.,

2.

Realizację planów finansowych i budżetów zatwierdzonych dla kierowanej jednostki organizacyjnej,

3.

Realizację strategii w zakresie obszaru działania kierowanej jednostki organizacyjnej,

4.

Realizację celów wyznaczonych przez zarząd Spółki na dany okres.

Zakres uprawnień i obowiązków zleceniobiorcy, jako zarządzającego, określają postanowienia umowy, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statut Spółki, regulamin organizacyjny Spółki, szczegółowy regulamin organizacyjny jednostki organizacyjnej, którą zarządza oraz inne przepisy wewnętrzne Spółki.

W strukturze organizacyjnej spółki, poszczególni zarządzający pełnią funkcję dyrektorów lub zastępców dyrektorów Departamentów lub Biur w P. i takimi tytułami się posługują zarówno wewnątrz Spółki, jak i wobec osób trzecich. Jako kierujący/zarządzający jednostką organizacyjną zleceniobiorcy zobowiązani są do;

1.

wykonywania przedmiotu umowy mając na uwadze interes Spółki,

2.

dokładania przy wykonywaniu przedmiotu Umowy najwyższej staranności i sumienności wymaganej w powszechnie przyjętych standardach zarządzania,

3.

działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz regulaminami, politykami, procedurami i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.

Zarządzający w wykonaniu usług działają niezależnie i samodzielnie, jednakże zobowiązani są współdziałać z organami Spółki oraz innymi osobami pełniącymi funkcje zarządcze, na zasadach określonych w umowach, przepisach prawa, statucie Spółki, regulaminie organizacyjnym i innych przepisach wewnętrznych Spółki oraz w zgodzie z interesem Spółki. Swoje obowiązki wykonują w siedzibie Spółki, oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, jednakże świadczenie usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania. Zarządzający nie jest uprawniony do powierzenia świadczenia Usług osobie trzeciej. Zarządzający odpowiada wobec Spółki za działania lub zaniechania związane ze świadczeniem usług na rzecz Spółki na zasadach ogólnych. W związku z tym, każdy zarządzający ma obowiązek pokrycia części składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej alokowanej na jego udział w ochronie ubezpieczeniowej poniesionej przez Spółkę w związku z udzieloną zarządzającym ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej przez Spółkę umowy OC, oczywiście w wysokości proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia.

Natomiast po stronie Spółki leży;

1.

wypłacanie zarządzającym wynagrodzenia, na zasadach określonych w umowach oraz zgodnie z obowiązującymi dla tego rodzaju umów przepisami prawa,

2.

zapewnienie zarządzającym środków technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy,

3.

udostępnienie im wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy,

4.

zapewnienie współdziałania pomiędzy poszczególnymi zarządzającymi i organami Spółki oraz jej personelem a zarządzającymi,

5.

współdziałanie z zarządzającymi w zakresie uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na potrzeby i w celu wykonywania przez zarządzających usług, Spółka zapewnia im możliwość korzystania z pomieszczeń biurowych, obsługi sekretarskiej, urządzeń oraz infrastruktury biurowej. Dotyczy to również wyposażenia biurowego oraz środków łączności (w tym telefonu komórkowego do wykorzystania na cele wynikające ze świadczenia usług) oraz samochodu osobowego zgodnie z zasadami polityki obowiązującej w Spółce w tym zakresie - do wykorzystania na cele wynikające ze świadczenia usług. Spółka zobowiązana będzie ponosić koszty podróży zarządzających poza siedzibę Spółki, o ile są one niezbędne w celu należytego wykonywania usług. Ponadto po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, przez zarządzających przysługuje im zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych przez nich w związku z reprezentacją i reklamą spółki w zakresie, w jakim było to niezbędne do należytego wykonywania usług na rzecz Spółki.

Z tytułu świadczenia usług oraz wykonywania wszelkich innych zobowiązań wynikających z umowy, zarządzającym przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej wypłacanej miesięcznie oraz z części zmiennej w maksymalnej wysokości do 60% stałego rocznego wynagrodzenia podstawowego. Ponadto zarząd P. może przyznać zarządzającemu, dodatkowe wynagrodzenie zmienne w związku z osiągnięciem przez zarządzającego celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki. Ww. wynagrodzenie płatne jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce wystawionej przez zarządzającego faktury VAT.

Ponadto zarządzający zobowiązani są do niepodejmowania jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów należących do Grupy Kapitałowej oraz co do zasady do powstrzymania się w okresie świadczenia usług na rzecz Spółki z prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej, zawodowej poza działalnością na rzecz Spółki lub spółek z Grupy Kapitałowej P....

Poszczególni zarządzający dokonali rejestracji działalności gospodarczej we właściwych dla siebie organach samorządu terytorialnego oraz dokonali zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, gdzie wskazali, iż rezygnują ze zwolnienia przysługującego im na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym osoby świadczące dla Spółki usługi na podstawie umów o zarządzanie prowadzą działalność gospodarczą i są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Jako istotne dla sprawy należy wskazać, iż ponad 99% obrotów P... podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymywanych faktur VAT wystawianych przez zarządzających z tytułu świadczenia usług zarządzania w wyżej opisanym stanie faktycznym.

Zdaniem wnioskodawcy:

Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 99% obrotów Spółki podlega opodatkowaniu VAT, co do zasady nabycie usług udokumentowanych fakturami VAT w zakresie w jakim te usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, daje Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT za świadczone usługi zarządzania.

Biorąc pod uwagę całokształt stosunku jaki zachodzi pomiędzy Spółką a poszczególnymi zarządzającymi, zdaniem Spółki, należy stwierdzić, iż mamy do czynienia z wykonywaniem przez zarządzających na rzecz P... usług w ramach działalności gospodarczej. Działalność ta charakteryzuje się przede wszystkim samodzielnością oraz odpowiedzialnością zarządzających wobec Spółki za działania lub zaniechania związane ze świadczeniem usług na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych w prawie cywilnym jest odpowiedzialnością na zasadzie winy określoną w art. 415 i następne Kodeksu cywilnego (ustawa - Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1 964 r. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Jest to odpowiedzialność deliktowa, która ze względu na powszechne występowanie, nazywana jest odpowiedzialnością na zasadach ogólnych. Podstawowe znaczenie dla określenia zakresu odpowiedzialności mają dwa przepisy Kodeksu cywilnego: art. 415 i 429, w myśl których:

* kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia,

* kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Z uwagi na to, że zarządzający, jako osoby fizyczne wykonujące samodzielną, profesjonalną działalność gospodarczą, z którą związane jest ryzyko jej prowadzenia i odpowiadają na zasadzie deliktowej wobec Spółki za działania lub zaniechania związane ze świadczeniem usług, zdaniem Spółki, mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki wskazane w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na okoliczności braku przejęcia przez zlecającego (P...) odpowiedzialności wobec osób trzecich za czynności osób zarządzających wykonywane w ramach zawartych umów. Zdaniem Spółki, stosunek jaki łączy Spółkę i poszczególne osoby świadczące usługi zarządzania oznacza, iż osoby świadczące usługi zarządzania w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych, ponoszą odpowiedzialność deliktową wobec Spółki jak i osób trzecich za szkody wyrządzone przy wykonywaniu powierzonych im czynności.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. W tym zakresie, prawo to doznaje ograniczenia jedynie, co do związku ze sprzedażą opodatkowaną oraz enumeratywnie wskazanych w ustawie wydatków (jak podatek naliczony od usług gastronomicznych), które wolą Ustawodawcy nie dają prawa do pomniejszenia podatku należnego. Jak już wskazano wyżej, działalność Spółki jest co do zasady opodatkowana - ponad 99% obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Natomiast nabycie usług zarządzania nie znajduje się wśród wyłączeń wymienionych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących świadczone na rzecz Spółki usługi zarządzania o ile są one choćby w sposób pośredni związane z opodatkowanymi czynnościami Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według zapisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W powołanym wyżej przepisie ustawodawca wskazał m.in. przychody wymienione w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z treści ww. art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów usług wynika zatem, iż wyłączenie od opodatkowania podatkiem wymienionych w nim czynności nie jest bezwarunkowe. Istotnym bowiem dla wyłączenia tych czynności z katalogu działań uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą jest łączne spełnienie warunków, w których te czynności muszą być realizowane, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie zachodzą wszystkie przesłanki wskazane w ww. przepisie, gdyż P... nie przejmuje odpowiedzialności za czynności osób zarządzających wobec osób trzecich, a co za tym idzie nie ma on zastosowania w przedmiotowej sytuacji.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący,

b.

w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.

wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6.

zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym;

7.

wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych pod warunkiem, że nie zaistnieją żadne z okoliczności wymienionych w art. 88 ustawy. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka zmieniła formę współpracy z niektórymi dotychczasowymi pracownikami i zawarła z nimi umowy cywilne - o świadczenie usług zarządzania. Zgodnie z zapisami umów, świadczone przez zleceniobiorców usługi polegają na kierowaniu/zarządzaniu, przez daną osobę (zleceniobiorcę) jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pewien wycinek działalności Spółki (Departament lub Biuro). Zakres uprawnień i obowiązków zleceniobiorcy, jako zarządzającego, określają postanowienia umowy, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statut Spółki, regulamin organizacyjny Spółki, szczegółowy regulamin organizacyjny jednostki organizacyjnej, którą zarządza oraz inne przepisy wewnętrzne Spółki. W strukturze organizacyjnej spółki, poszczególni zarządzający pełnią funkcję dyrektorów lub zastępców dyrektorów Departamentów lub Biur w P... i takimi tytułami się posługują zarówno wewnątrz Spółki, jak i wobec osób trzecich. Zarządzający odpowiada wobec Spółki za działania lub zaniechania związane ze świadczeniem usług na rzecz Spółki na zasadach ogólnych. W związku z tym, każdy zarządzający ma obowiązek pokrycia części składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej alokowanej na jego udział w ochronie ubezpieczeniowej poniesionej przez Spółkę w związku z udzieloną zarządzającym ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej przez Spółkę umowy OC, oczywiście w wysokości proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia.

Z tytułu świadczenia usług oraz wykonywania wszelkich innych zobowiązań wynikających z umowy, zarządzającym przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej wypłacanej miesięcznie oraz z części zmiennej w maksymalnej wysokości do 60% stałego rocznego wynagrodzenia podstawowego. Ponadto zarząd P... może przyznać zarządzającemu, dodatkowe wynagrodzenie zmienne w związku z osiągnięciem przez zarządzającego celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki. Ww. wynagrodzenie płatne jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce wystawionej przez zarządzającego faktury VAT.

Poszczególni zarządzający dokonali rejestracji działalności gospodarczej we właściwych dla siebie organach samorządu terytorialnego oraz dokonali zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, gdzie wskazali, iż rezygnują ze zwolnienia przysługującego im na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym osoby świadczące dla Spółki usługi na podstawie umów o zarządzanie prowadzą działalność gospodarczą i są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Jako istotne dla sprawy Wnioskodawca wskazuje, iż ponad 99% obrotów P... podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Z przepisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Ustawa o VAT nie precyzuje, jaki charakter ma mieć związek pomiędzy dokonaniem określonych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Związek ten może mieć charakter bezpośredni, tj. w pewnych przypadkach możliwe jest jednoznaczne wskazanie, że zakupione przez podatnika towary lub usługi zostały wykorzystane do wykonania określonej transakcji opodatkowanej. Ustawodawca nie zawęża jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie do tego rodzaju przypadków. Związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych może mieć również charakter pośredni, gdy zakupów tych nie można wprawdzie przyporządkować do określonych transakcji opodatkowanych, jednak służą one działalności gospodarczej podatnika, opodatkowanej podatkiem VAT. Istnienie takiego pośredniego związku nabywanych towarów i usług z prowadzeniem przez podatnika działalności opodatkowanej VAT jest wystarczające z punktu widzenia przesłanki odliczenia określonej w art. 86 ust. 1. Powyższe stanowisko jest konsekwencją zasady neutralności podatku VAT dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną tym podatkiem, kluczowej zasady, na której zbudowany jest system podatku od wartości dodanej.

Reasumując przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz w oparciu o powołane przepisy prawa należy uznać, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług zarządzania na podstawie art. 86 ust. 1 w zakresie w jakim usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi, z uwzględnieniem art. 90 ust. 10 pkt 1.

Mając na uwadze powyższe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl