Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1487/08-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej... w Ł..., przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 5 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 października (data wpływu 23 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Pismem z dnia 7 października 2008 r., znak IPPP1-443-1487/08-2/AK (odebranym przez Stronę w dniu 13 października 2008 r.) wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie złożonego wniosku. Spółka udzieliła odpowiedzi na powyższe wezwanie w dniu 20 października 2008 r. 2008 r. (data wpływu 23 października 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu... 1985 r. członek Spółdzielni otrzymał przydział na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W przydzielonym lokalu mieli prawo zamieszkiwać członek Spółdzielni, konkubina i ich syn. W... 1999 r. członek Spółdzielni zmarł.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w L... spadek po członku Spółdzielni nabyli na podstawie testamentu syn i konkubina. Syn zrzekł się wkładu mieszkaniowego przypadającego na mieszkanie na rzecz matki.

W... 2007 r. Spółdzielnia ustanowiła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na rzecz członka Spółdzielni (konkubiny zmarłego członka).

W okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zrewaloryzowanego wkładu pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z ochroną praw nabytych, w oparciu o przepisy przejściowe w art. 153 ustawy o podatku od towarów i usług do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości wkładu i opłat wniesionych przed dniem 1 maja 2004 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu członek Spółdzielni zapłaci podatek VAT... (podstawa opodatkowania - różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zrewaloryzowanego wkładu pomniejszona o kwotę podatku).

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, przepisów ustawy o podatku VAT nie stosuje się, jeżeli pierwsze ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Z powyższego wynika, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu traktuje się jako dostawę towarów.

Jak wskazują uregulowania art. 29 ust. 8 cyt. ustawy, ustawodawca postanowił, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 i ust. 7 cyt. ustawy zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Powyższe zwolnienie nie ma również zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8 cyt. ustawy.

Jednakże, z zapisu art. 153 ust. 2 cyt. ustawy wynika, iż przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika zatem, iż wyłączeniu spod ustawy o podatku od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 cyt. ustawy, podlegają czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. Celem tego przepisu jest wyłączenie spod ustawy przekształcenia przysługującego członkowi spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienia w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, w odniesieniu do tych lokali, do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ustanowione po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. i zostały one zasiedlone przed tą datą.

Ustanowienie po tej dacie ponownie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego objęte jest zakresem art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy. Do przekształcenia zaś tego prawa lokatorskiego w prawo własności będzie miał zastosowanie przepis art. 153 ust. 2 cyt. ustawy, jako że pierwsze zasiedlenie lokalu mieszkalnego i ustanowienie do tego lokalu prawa lokatorskiego miało miejsce jednak przed 1 maja 2004 r.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności wynika, iż ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po raz pierwszy oraz jego zasiedlenie nastąpiło w dniu... 1985 r. Prawo to zostało ustanowione na rzecz członka Spółdzielni, a prawo do zamieszkiwania w tym lokalu mieli członek Spółdzielni, konkubina i ich syn. Po śmierci członka Spółdzielni w... 1999 r., wyrokiem Sądu Rejonowego w L... spadek po zmarłym nabyli syn i konkubina. Syn zrzekł się wkładu mieszkaniowego przypadającego na mieszkanie na rzecz matki. W październiku 2007 r. Spółdzielnia ustanowiła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na rzecz członka Spółdzielni.

A zatem, ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego i jego zasiedlenie nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione we wniosku, należy stwierdzić, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (ustanowionego po raz pierwszy w 1985 r. na rzecz członka Spółdzielni) w prawo odrębnej własności nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 cyt. ustawy. Oznacza to, że Spółdzielnia nie będzie zobowiązana do naliczania podatku należnego, a osoba na rzecz której prawo odrębnej własności zostanie ustanowione nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku VAT od czynności przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl