IPPP1/443-1481/08-2/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 września 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1481/08-2/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu Medycznego w X, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 5 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od zakupu towarów i usług w ramach realizacji projektu pod nazwą "Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w X" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od zakupu towarów i usług w ramach realizacji projektu pod nazwą "Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu w X".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet w X będzie realizował projekt pn. "Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu w X" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na realizację tego projektu będzie składał się wkład finansowy z EFRR w ramach PO RPW oraz wkład własny Beneficjenta.

Projekt obejmuje podatek VAT, który będzie wydatkiem kwalifikowanym na takich samych zasadach jak pozostałe wydatki kwalifikowane. U w X jest podatnikiem podatku VAT. Jako Uczelnia publiczna w ramach działalności operacyjnej prowadzi działalność dydaktyczną naukowo-badawczą i badawczo-usługową i gospodarczą (Apteka). Jest to działalność zarówno uprawniająca do odliczenia podatku naliczonego jak i działalność nieuprawniająca do takiego odliczenia. Uniwersytet w X w stosunku do działalności badawczo-usługowej i gospodarczej uprawniającej do odliczenia podatku ma możliwość wyodrębnienia kwot co do czynności w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Z tej działalności sporządzane są oddzielne rejestry sprzedaży oraz rejestry zakupu towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanej. W działalności całej Uczelni nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Aby określić kwotę podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu Uczelnia wyliczyła wskaźnik proporcji, który ustalono jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia oraz czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Wskaźnik proporcji za 2005 rok wynosi 3%, za 2006 rok wynosi 9%, za 2007 rok wynosi 9%. Projekt ten będzie dotyczył wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT - podniesienie konkurencyjności regionu oparte na wiedzy i jakości zasobów ludzkich poprzez poprawę infrastruktury edukacyjnej i warunków oraz poziomu kształcenia studentów w U w X. Działalność prowadzona w wyniku realizacji projektu będzie związana tylko z dydaktyką prowadzoną nieodpłatnie. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą:

* studenci i dyplomanci,

* pracownicy naukowo-dydaktyczni,

* mieszkańcy regionu,

* personel medyczny,

* kursanci.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu w X" obejmuje swoim zasięgiem budowę nowego obiektu przeznaczonego dla Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki oraz Zakładu I. Obiekt ten będzie spełniał współczesne wymagania tak w zakresie wyposażenia technicznego jak i warunków pracy. Nowe sale ćwiczeń z odpowiednim wyposażeniem sale dydaktyczne oraz aula wykładowa umożliwi tysięcznej grupie studentów Wydziału Farmaceutycznego uczestniczenie w zajęciach w nowoczesnych pomieszczeniach. Realizacja przedsięwzięcia wynika z konieczności zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb:

* ponadregionalnej społeczności w sferze dostępu do nowoczesnych metod kształcenia;

* ponadregionalnej społeczności w sferze dostępu do innowacyjnych technologii opartych na wykorzystaniu nowoczesnych badań naukowych;

* ponadregionalnej społeczności w sferze dostępu do najnowszej generacji rozwiązań technicznych i urządzeń służących do prowadzenia badań naukowych;

* regionalnej społeczności w sferze dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych;

* regionalnej społeczności w sferze rozwoju przedsiębiorczości opartej na badaniach naukowych.

Ponadto projekt przyczyni się do:

* rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy;

* zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa i całego regionu wschodniego;

* rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej;

* ograniczenia odpływu uzdolnionej młodzieży do innych ośrodków akademickich położonych poza obszarem Polski Wschodniej.

Przedmiotowe zaświadczenie niezbędne jest Uczelni dla przedłożenia w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie celem uwiarygodnienia informacji w sprawie kwalifikowalności podatku VAT dla projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet w X może rozpatrywać kwalifikowalność podatku VAT w odniesieniu do opisanego wyżej projektu i oświadczyć, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w wymienionym projekcie.

Zdaniem Wnioskodawcy

Uniwersytet w X jest podatnikiem podatku VAT. Uczelnia prowadzi różne działalności tj. działalność uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, jak i nie uprawniającego do takiego odliczenia. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dn.11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) z działalności uprawniającej do odliczenia sporządzane są oddzielne rejestry sprzedaży i rejestry zakupów, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanej. W całej działalności Uczelni nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Dla określenia kwoty podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu Uczelnia wyliczyła wskaźnik proporcji. Wskaźnik proporcji w roku 2005 wyniósł 3%, w roku 2006 wyniósł 9%, w roku 2007 wyniósł 9%. Beneficjentami tego projektu będą studenci i dyplomanci, pracownicy naukowo - dydaktyczni, mieszkańcy regionu, personel medyczny, kursanci. Środki finansowe przeznaczone będą na realizację przedsięwzięcia "Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu w X" prowadzącego do poprawy stanu infrastruktury dydaktycznej i naukowo - badawczej U w X poprzez wybudowanie nowego budynku dydaktycznego Teoretycznych Zakładów Naukowych III Wydziału Farmaceutycznego. Realizacja projektu bezwzględnie przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w szczególności w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii, poprawi standard i potencjał naukowy Uniwersytetu oraz unowocześni jego infrastrukturę edukacyjną.

Naszym zdaniem Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach projektu. Projekt ten dotyczył będzie wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT - edukacja, kształcenie prowadzenie badań naukowych przez Uniwersytet w X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powyższa regulacja oznacza, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, bez względu na źródło finansowania towarów i usług. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezpośredni i bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT).

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy dana inwestycja ma w całości służyć sprzedaży opodatkowanej, kwestię odliczenia VAT ocenia się przez pryzmat art. 86 ustawy o VAT. Dopiero w sytuacji gdy nie jest możliwe przypisanie konkretnych wydatków i towarzyszących im kwot podatku naliczonego do określonych rodzajów sprzedaży (w stosunku do której przysługuje i nie przysługuje prawo do odliczenia), z którymi wydatki te są związane, stosuje się proporcję z art. 90 ustawy o VAT.

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy VAT stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 10 - art. 90 ust. 2 ustawy VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w poz. 7 tegoż załącznika wymieniono usługi w zakresie edukacji - symbol PKWiU ex 80.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Uczelnia realizuje projekt pn. "Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu w X". Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy inwestycja będzie służyć podniesieniu jakości kształcenia, w szczególności w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii poprawi standard i potencjał naukowy Uniwersytetu oraz unowocześni infrastrukturę edukacyjną. Projekt ten dotyczył będzie wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT - edukacja, kształcenie prowadzenie badań naukowych przez Uniwersytet w X.

Zatem dokonywane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług, w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy wskazać, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT, dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, gdyż nie zostanie spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zauważyć ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl