IPPP1/443-1480/11-6/EK - Stawka podatku VAT dla produkcji audiowizualnych o autorskim, twórczym charakterze.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1480/11-6/EK Stawka podatku VAT dla produkcji audiowizualnych o autorskim, twórczym charakterze.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 30 września 2011 r., data wpływu do BKIP w Płocku 6 października 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 3 stycznia 2012 r.) oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. (data wpływu 23 stycznia 2012 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 22 grudnia 2011 r. i 5 stycznia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług dla produkcji audiowizualnych o autorskim, twórczym charakterze w stanie prawnym obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2011 r. do BKIP w Płocku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług dla produkcji audiowizualnych o autorskim, twórczym charakterze. w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. Wniosek uzupełniono pismem z dnia z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 3 stycznia 2012 r.) oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. (data wpływu 23 stycznia 2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 22 grudnia 2011 r. i 5 stycznia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przygotowywaniu materiałów dziennikarskich oraz produkcji video materiałów promocyjnych i dziennikarskich. Realizowane dzieła mają różnorodny charakter - od pracy na zamówienie i pod kontrolą zleceniodawcy (przykładowo przygotowywanie materiałów reporterskich), przez produkcję materiałów o charakterze reklamowym, po produkcję autorskich materiałów video polegającą na przygotowaniu koncepcji i scenariusza, organizacji procesu zdjęciowego i montaż. Ta część działalności ma twórczy, autorski charakter. W jej ramach podatnik zrealizował produkcje na zamówienie N. Były to wywiady video ze znanymi postaciami związanymi z kulturą oraz filmy promujące kulturę. Żaden z materiałów nie miał charakteru reklamowego - wszystkie stanowiły dzieła na pograniczu audiowizualności i publicystyki związanej z kulturą i sztuką. Wszystkie materiały były pełną produkcją telewizyjną stanowiącą jednocześnie autorską, twórczą działalność podatnika - odpowiadał za scenariusz, reżyserię i montaż materiałów. Mimo autorskiego charakteru opisywanych dzieł produkowanych na zlecenie N. do wynagrodzenia podatnik doliczył podatek VAT wstawce podstawowej - 22% w roku 2010 i 23% w roku 2011.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje.

Wnioskodawca w wyniku realizacji przedmiotowych usług każdorazowo dochodzi do przeniesienia pełni praw autorskich na zamawiającego usługę. Fakt ten reguluje cytowany poniżej fragment umowy zawieranej rutynowo między Podatnikiem wnioskującym o interpretację przepisów prawa podatkowego a kontrahentem:

Producent Wykonawczy przenosi na N. wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania każdym z dzieł stanowiących Rejestracją w całości i we fragmentach dowolnie wybranych przez N. w kraju i za granicą oraz udziela N. wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie praw zależnych.

1.

Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 następuje na cały czas ich trwania.

2.

Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a.

utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym w Internecie).

b.

zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na kasecie video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej.

c.

publiczne odtwarzanie i wyświetlanie,

d.

nadawanie w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez N. za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, standardu i formatu, w tym nadawanie przez stację naziemną i nadawanie kablowe, nadawanie za pośrednictwem satelity,

e.

prawo obrotu w kraju i zagranicą,

f.

prawo do udzielania sublicencji,

g.

reemisja,

h.

adaptacja, opracowanie w tym sporządzanie wersji obcojęzycznych wraz z prawem do rozporządzania i korzystania z nich,

i.

najem, wyposażenie, sprzedaż, wymiana nośników, na których Rejestrację utrwalono lub zwielokrotniono,

j.

wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet,

k.

wykorzystanie w utworach multimedialnych, audiowizualnych,

I.

wykorzystanie i/lub udostępnienie na stronach internetowych, w tym na stronach N.,

m.

publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w całości lub we fragmentach,

n.

wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych tak, aby każdy mógł do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.

Egzemplarze nośników, na których Rejestracja została utrwalona i przekazana, przechodzą na własność N.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, iż wspomniana powyżej umowa nie definiuje wynagrodzenia Podatnika jako honorarium, jednakże cytowane poniżej zapisy umowy między Podatnikiem a instytucją zlecającą realizację usługi wskazują, że wynagrodzenie otrzymywane przez Podatnika realizuje w pełni definicję honorariów określonych przez GUS jako:

Wynagrodzenie z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. Obejmują w szczególności:

1.

wynagrodzenie przekazane autorowi lub artyście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu lub artystycznego wykonania przez podmioty wypłacające wynagrodzenie, jeżeli utwór lub artystyczne wykonanie zostały stworzone przez pracowników na podstawie umowy o pracę lub przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

2.

wynagrodzenia (tantiemy) wypłacane twórcom lub artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,

3.

wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pracowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowaych, stanowiące wykładnik działalności twórczej.

Honoraria obejmują także:

1.

wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,

2.

wynagrodzenia za opracowania naukowo-badawcze i rozwojowe wykonywane przez pracowników placówek naukowych i szkół wyższych poza obowiązującym ich czasem pracy lub poza obowiązującym wymiarem zajęć - wyłącznie w zakresie prac twórczych.

Źródło definicji: Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń; GUS

Odpowiedni zapis umowy między Podatnikiem a instytucją zlecającą usługę:

Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia:

a.

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Rejestracji,

b.

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy nośników, na których Rejestrację utrwalono i przekazano N.,

c.

zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych do Rejestracji,

d.

wynagrodzenie za korzystanie i rozporządzanie Rejestracją na wszystkich polach eksploatacji określonych w paragrafie 8 ust. 3,

e.

całość kosztów produkcji Rejestracji i zysk Producenta Wykonawczego

(...)

Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń Producenta Wykonawczego z tytułu Umowy, w szczególności z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Rejestracji oraz przeniesienia własności egzemplarza nośnika/ów, na których Rejestrację utrwalono i przekazano N.

Zdaniem Podatnika powyższe wyjaśnienia wskazują, że wykonywane dzieła mają charakter autorski i z tego względu prawidłowe jest zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT (7% w latach ubiegłych, 8% aktualnie).

Ponadto Wnioskodawca w piśmie z dnia 17 stycznia 2012 r. wyjaśnił, iż przedmiotowy wniosek o interpretację dotyczy zastosowania stawki VAT na usługi opisane szczegółowo we wniosku, tj. realizacji produkcji (wywiady video ze znanymi postaciami związanymi z kulturą oraz filmy promujące kulturę) na zamówienie N. obowiązującej w latach 2010 i 2011. Wymienione usługi opisane są zgodnie z PKWiU numerem 59.11.11.0 - Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatnik prawidłowo zastosował podstawową stawkę VAT dla produkcji audiowizualnych o autorskim, twórczym charakterze polegających na kompleksowej obsłudze obejmującej przygotowanie autorskiego scenariusza rozmowy, reżyserii, koordynacji i organizacji planu zdjęciowego oraz montażu materiałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawowa stawka VAT została w opisywanym przypadku zastosowana nieprawidłowo i wymaga korekty. W związku z twórczym charakterem prac, których sprawa dotyczy oraz autorskością ich efektu powinna zostać stosowana obniżona stawka podatku od towarów i usług - 7% w roku 2010 i 8% od roku 2011. Produkowane przez podatnika dzieła podlegają ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Podatnik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy - przed ich przekazaniem klientowi - dysponuje pełnią praw autorskich. Działanie podatnika (przygotowanie scenariusza rozmowy, reżyserię, montaż) należy zakwalifikować jako działanie artystyczne/twórcze podlegające opodatkowaniu obniżoną stawką VAT - wcześniej 7% a od bieżącego roku 8%. Na tę stawkę VAT wskazuje również fakt, że całość podejmowanych działań jest de facto produkcją telewizyjną - działalnością tożsamą z działalnością przedsiębiorców produkującą w całości programy dla anten telewizyjnych. Taka działalność również objęta jest obniżoną stawką podatku od towarów i usług. Przygotowywane materiały mają każdorazowo jakość emisyjną i mogą być w dowolnym momencie wykorzystane w ogólnokrajowych kanałach telewizyjnych.

Podatnik występował wcześniej o indywidualną interpretację przepisów podatkowych w związku z inną częścią swojej działalności polegającą na "rzemieślniczej" pracy dziennikarskiej na zamówienie pod kontrolą zleceniodawcy. Był wówczas zdania, że taka forma pracy dla zleceniodawcy wymaga opodatkowania stawką podstawową. Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Izby Skarbowej przychyliło się do tej interpretacji. W uzasadnieniu napisano również, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obniżona stawka podatku VAT obowiązuje wobec usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania bez względu na symbol PKWiU. W dalszej części uzasadnienia napisano wówczas: "W myśl ust. 2 ww. artykuł, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2. plastyczne; 3. fotograficzne; 4. lutnicze; 5. wzornictwa przemysłowego; 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7. muzyczne i słowno-muzyczne; 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9. audiowizualne (w tym filmowe)" i dalej "W myśl art. 8 ust. 2. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu".

W przeciwieństwie do usług świadczonych, gdzie podatnik pracuje pod nadzorem zleceniodawcy i nie jest wyłącznym autorem dzieła, w opisywanym przypadku autorstwo jest bezsprzeczne. Podatnik jest głównym autorem wspomnianych dzieł audiowizualnych (filmowych) większą część pracy twórczej wykonując samodzielnie, zaś w elementach wymagających współpracy występujący jako producent telewizyjny kierujący pracami podwykonawców (operator kamery, montażysta) i określającym zakres oraz przedmiot ich prac.

Z powyższych argumentów wynika, że podatnik powinien dzieła powstające w ten sposób, a nie mające charakteru reklamowego, opodatkowywać obniżoną stawką VAT - 7% w 2010 i 8% w 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż przedmiotowa interpretacja rozstrzyga o stawce podatku na przedmiotowe usługi w roku 2011.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast art. 8 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie zaś z art. 146a pkt 2 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 181, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3 ustawy, wykaz towarów i usług objętych tym załącznikiem nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka 8%.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a.

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego przedmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b.

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Jak wynika z treści art. 43 ust. 19, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

1.

usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

2.

wstępu:

a.

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b.

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c.

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

3.

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

4.

usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

5.

działalności agencji informacyjnych;

6.

usług wydawniczych;

7.

usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;

8.

usług ochrony praw.

Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 33 stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. n) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawa towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W myśl ust. 2 ww. artykułu, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1.

wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2.

plastyczne;

3.

fotograficzne;

4.

lutnicze;

5.

wzornictwa przemysłowego;

6.

architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7.

muzyczne i słowno-muzyczne;

8.

sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9.

audiowizualne (w tym filmowe).

Z treści ww. przepisów można wywieść, iż twórcą w rozumieniu ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użyte w tym przepisie określenie "przejaw działalności twórczej", należy rozumieć jako uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, domniemywa się że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Dokonując z kolei interpretacji art. 85 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dochodzimy do konstatacji, że artystą wykonawcą jest w szczególności: aktor, recytator, dyrygent, instrumentalista, wokalista, tancerz i mim oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniający się do powstania wykonania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przygotowywaniu materiałów dziennikarskich oraz produkcji video materiałów promocyjnych i dziennikarskich. Realizowane dzieła mają różnorodny charakter - od pracy na zamówienie i pod kontrolą zleceniodawcy (przykładowo przygotowywanie materiałów reporterskich), przez produkcję materiałów o charakterze reklamowym, po produkcję autorskich materiałów video polegającą na przygotowaniu koncepcji i scenariusza, organizacji procesu zdjęciowego i montaż. Ta część działalności ma twórczy, autorski charakter. W jej ramach Wnioskodawca zrealizował produkcje na zamówienie N. Były to wywiady video ze znanymi postaciami związanymi z kulturą oraz filmy promujące kulturę. Żaden z materiałów nie miał charakteru reklamowego - wszystkie stanowiły dzieła na pograniczu audiowizualności i publicystyki związanej z kulturą i sztuką. Wszystkie materiały były pełną produkcją telewizyjną stanowiącą jednocześnie autorską, twórczą działalność podatnika - odpowiadał za scenariusz, reżyserię i montaż materiałów. Z uzupełnienia wniosku wynika, iż w wyniku przedmiotowych usług każdorazowo dochodzi do przeniesienia pełni praw autorskich na zamawiającego usługę. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, iż wynagrodzenie otrzymywane przez niego spełnia definicję honorarium określonych przez GUS. Zdaniem wnioskodawcy wykonane dzieła mają charakter autorski i z do ich realizacji powinna być zastosowana preferencyjna stawka podatku.

Biorąc pod uwagę treść przytoczonych przepisów oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33a, gdyż nie spełnia definicji żadnego z podmiotów wymienionych w tym artykule. Wnioskodawca nie jest również uprawniony do zwolnienia przedmiotowych usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33b, gdyż usługi związane z produkcją filmów i nagrań na różnych nośnikach są wyłączone ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 19 ustawy.

Odnosząc się do kwestii możliwości zastosowania stawki preferencyjnej do świadczenia usług opisanych we wniosku zwrócić należy uwagę, iż Wnioskodawca, jak sam wskazuje, z tytułu realizacji przedmiotowego dzieła jest twórcą w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, świadczone usługi wynagradzane są w formie honorarium. Mając zatem na uwadze opis sprawy i obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, iż do usługi polegającej na produkcji audiowizualnych o autorskim, twórczym charakterze polegających na kompleksowej obsłudze obejmującej przygotowanie autorskiego scenariusza rozmowy, reżyserii, koordynacji i organizacji planu zdjęciowego oraz montażu materiałów będzie miała zastosowania obniżona stawka 8%, wskazana w załączniku nr 3 poz. 181 ustawy, bowiem Wnioskodawca z tyt. realizacji przedmiotowego dzieła audiowizualnego jest twórcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, świadczone usługi wynagradzane są w formie honorarium.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż w odniesieniu do stawki podatku przedmiotowych usług w roku 2010 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl